Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

__________

 

Số: 03/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

_____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9397/TTr-SXD ngày 27/11/2019 về việc ban hành quyết định phân cấp công tác thẩm định thiết kế trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện chủ trì thẩm định thiết kế đối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn khác theo quy mô đã được UBND thành phố phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng tại Khoản 2, Điều 3 Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện chủ trì thẩm định thiết kế các công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn cộng đồng đối với công trình cấp III sử dụng nguồn vốn khác, nhà ở riêng lẻ 07 tầng, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, được xây dựng trên địa bàn hành chính của quận, huyện, trừ các đối tượng quy định Khoản 1 Điều 3 Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

a) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình.

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo phân cấp tại Quyết định này.

2. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện

a) Chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng có chức năng quản lý xây dựng.

b) Tổng hợp, đánh giá về yêu cầu công tác, khả năng, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, khó khăn về nhân sự (nếu có), đề xuất UBND thành phố xem xét, hỗ trợ để đảm bảo các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Trách nhiệm của Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND quận, huyện

a) Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình tuân thủ pháp luật về xây dựng hiện hành và đảm bảo phù hợp với quy mô đã được phân cấp tại Điều 1 Quyết định này.

b) Báo cáo theo định kỳ, hàng năm, đột xuất khi có yêu cầu về tình hình thẩm định thiết kế xây dựng theo phân cấp gửi về Sở Xây dựng theo quy định. Nội dung báo cáo theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 18/2016/TT-BXD.

4. Giao Sở Nội vụ bổ sung bộ thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác cho UBND quận, huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

Công trình xây dựng đã được Sở Xây dựng thẩm định hoặc đã gửi Sở Xây dựng thẩm định trước ngày Quyết định này có hiệu lực không phải trình thẩm định lại và được thực hiện theo quy định hiện hành trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2020.

Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng các phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- UBMTTQVN TPĐN;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng Thông tin điện tử TP (để công khai);
- CVP và PCVP;
- Lưu: VT, SXD, ĐTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

thuộc tính Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà NẵngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành:22/02/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi