Quyết định 02/2021/QĐ-UBND Hậu Giang ủy quyền thực hiện thẩm định dự án và thiết kế trong KCN

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 02/2021/QĐ-UBND

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ủy quyền thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đồng Văn Thanh
Ngày ban hành:08/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2021/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định s 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định s 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định s 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát trin cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về ủy quyền thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tính Hậu Giang (trừ các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước).
2. Đối tượng áp dụng:
Quyết định này áp dụng đối với các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc lập, trình, thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình trong phạm vi các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (trừ các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước).
Điều 2.  Ủy quyền thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (trừ các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước).
2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm:
a) Quản lý nhà nước về những nội dung theo ủy quyền tại Quyết định này; chỉ đạo, kiểm tra Phòng có chức năng quản lý về xây dựng trực thuộc thực hiện công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo ủy quyền của Quyết định này.
b) Niêm yết công khai Quy trình thẩm định trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan.
c) Tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quý về công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo ủy quyền trong 10 ngày cuối của quý và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.
d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; theo dõi, tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hoặc khi có quy định mới của các Bộ, ngành Trung ương, nếu thấy cần thiết thì kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời Quyết định này.
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:
a) Kiểm tra, hướng dẫn công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.
b) Phối hợp tham gia ý kiến góp ý trong quá trình thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.
c) Phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện thẩm định.
3. Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Phối hợp tham gia ý kiến góp ý trong quá trình thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.
b) Phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện thẩm định.
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định 42/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1. Điểm b Khoản 6 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“b) Chủ trì, tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp.”
2. Khoản 5 Điều 12 được sửa đổi bổ sung như sau:
“5. Phối hợp, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo lĩnh vực ngành phụ trách.”
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2021.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN, TPHCM);
- Bộ Xây Dựng;
- Bộ Tư Pháp (Cục Kiểm Tra VBQPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP.TU và các Ban Đảng
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh:
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Sở: Xây dựng, Công Thương, Giao Thông Vận Tải;
- UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH.TT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH Đồng Văn Thanh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi