Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND Thái Bình quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:25/2021/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tiến Thành
Ngày ban hành:11/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 25/2021/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÈN ĐIỆN "THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ" TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHÓA XVII
KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã để xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường qua khu dân cư tập trung giai đoạn 2021-2025.
2. Đối tượng áp dụng
a) Quy định này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các xã xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường qua khu dân cư tập trung giai đoạn 2021-2025 (nhánh cấp 1 trục thôn, trục thôn, trục xã, liên xã, đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ) năm trong quy hoạch chung của xã được duyệt , và chưa được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng;
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc, điều kiện thực hiện
1. Chính sách hỗ trợ chỉ áp dụng một lần cho cùng một tuyến đường.
2. Các công trình điện chiếu sáng phải được thiết kế đảm bảo theo tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật do ngành điện hướng dẫn.
3. Thứ tự ưu tiên: Các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được hỗ trợ trước. Đối với các xã đăng ký thực hiện hằng năm: Căn cứ vào điều kiện ngân sách cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số xã để thực hiện trong năm.
4. Đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng trong quá trình thực hiện.
Điều 3. Phương thức hỗ trợ
1. Căn cứ danh mục công trình chi tiết do Ủy ban nhân dân xã lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm tra, tổng hợp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phân bổ và tạm cấp 50% kinh phí hỗ trợ cho ngân sách xã qua ngân sách cấp huyện để triển khai thực hiện; phần còn lại được cấp sau khi được các ngành chức năng của tỉnh thẩm định theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã đã đăng ký thực hiện phải chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình. Trong trường hợp thực hiện không đúng theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã hoàn trả lại ngân sách cấp tỉnh số kinh phí đã hỗ trợ và chịu xử lý theo quy định.
Điều 4. Nội dung và mức hỗ trợ
Điều 5. Nguồn kinh phí hỗ trợ
Từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngân sách cấp tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khóa XVII Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua ngày 11 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2021./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục
kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài Chính;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân t
nh;
- Ủy ban nhân dân tnh;
- Các Ban của Hội đồng nhân dân t
nh;
- Đại
biểu Hội đồng nhân dân tnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- Kho bạc Nhà nước Thái Bình;
- Thường
trực Huyện ủy, Thành ủy;
-
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình; Công báo t
nh; Cổng thông tin điện tử Thái Bình; Trang thông tin điện tử Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tnh Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi