Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND Hậu Giang bổ sung công trình phát triển KT-XH cần thu hồi đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 1)
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:07/2021/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Trần Văn Huyến
Ngày ban hành:10/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Xây dựng
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
______

Số: 07/2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hậu Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021 (LẦN 1)

__________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 1); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 1), cụ thể như sau: Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 52 công trình, dự án với tổng diện tích 338,60 ha. Trong đó, 39 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 310,46 ha và 13 công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) với diện tích 28,14 ha; cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau:

STT

Các huyện, thị xã, thành phố

Số lượng công trình, dự án

Diện tích sử dụng đất (ha)

1

Thành phố Vị Thanh

05

48,40

a

Công trình, dự án thu hồi đất

05

48,40

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

00

0

2

Thành phố Ngã Bảy

08

37,42

a

Công trình, dự án thu hồi đất

06

31,44

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

02

5,98

3

Thị xã Long Mỹ

06

16,10

a

Công trình, dự án thu hồi đất

05

12,35

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

01

3,75

4

Huyện Châu Thành

10

78,57

a

Công trình, dự án thu hồi đất

08

75,98

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

02

2,59

5

Huyện Châu Thành A

03

3,34

a

Công trình, dự án thu hồi đất

01

0,35

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

02

2,99

6

Huyện Phụng Hiệp

11

27,56

a

Công trình, dự án thu hồi đất

09

22,50

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

02

5,06

7

Huyện Long Mỹ

02

35,59

a

Công trình, dự án thu hồi đất

02

35,59

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

00

0

8

Huyện Vị Thủy

07

91,62

a

Công trình, dự án thu hồi đất

03

83,85

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha)

04

7,77

(Đính kèm Phụ lục I, Phụ lục II)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2021./.

 Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN-TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Huyến

PHỤ LỤC I

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) NĂM 2021 (LẦN 1)

(kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Đất trồng lúa (LUA) (ha)

Đất khác (ha)

I

Thành phố Vị Thanh

4,85

0,61

4,24

2,00

2,24

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

4,85

0,61

4,24

2,00

2,24

 

 

1

Cầu Sông Lá trên tuyến đường 19/8, xã Vị Tân

UBND thành phố Vị Thanh

0,20

 

0,20

 

0,20

Xã Vị Tân

Theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án cầu Sông Lá trên tuyến đường 19/8, xã Vị Tân

2

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường IV, thành phố Vị Thanh (mở rộng diện tích đất)

UBND thành phố Vị Thanh

0,63

0,28

0,35

 

0,35

Phường IV

Theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường IV, thành phố Vị Thanh (mở rộng diện tích đất)

3

Trường THCS Châu Văn Liêm, phường IV, thành phố Vị Thanh

UBND thành phố Vị Thanh

0,71

0,33

0,38

 

0,38

Phường IV

Theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Châu Văn Liêm, phường IV, thành phố Vị Thanh

4

Khu Tái định cư thành phố Vị Thanh (giai đoạn 1)

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

3,31

 

3,31

2,00

1,31

Phường IV

Theo Công văn số 35/UBND-NCTH ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư thành phố Vị Thanh (giai đoạn 1)

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

II

Thành phố Ngã Bảy

37,42

0,00

37,42

12,26

23,16

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

31,44

0,00

31,44

7,10

24,34

 

 

5

Khu đô thị mới số 4, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

9,69

 

9,69

1,20

8,49

Phường Ngã Bảy

Theo Công văn số 2754/UBND-NCTH ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị mới số 4, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy

6

Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bãy

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

11,02

 

11,02

5,50

5,52

xã Đại Thành

Theo Công văn số 2772/UBND-NCTH ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành

7

Trường trung học cơ sở Đại Thành, xã Đại Thành

UBND thành phố Ngã Bảy

0,15

 

0,15

 

0,15

Xã Đại Thành

Theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở Đại Thành

8

Công viên cây xanh và khu tái định cư cặp đường Lê Hồng Phong và đường Phạm Hùng (nối dài)

UBND thành phố Ngã Bảy

0,78

 

0,78

 

0,78

Phường Ngã Bảy

Theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh và khu tái định cư cặp đường Lê Hồng Phong và đường Phạm Hùng (nối dài)

9

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải

5,31

 

5,31

 

5,31

Phường: Ngã Bãy; Hiệp Thành

Theo Công văn số 1707/TTg-CN ngày 04/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp QL1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

10

Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

4,49

 

4,49

0,40

4,09

Xã Đại Thành

Theo Công văn số 751/UBND-NCTH ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

5,98

0,00

5,98

5,16

0,82

 

 

11

Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc khu vực II, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy

Công ty TNHHTM XD và Đầu tư Thành Thắng

1,96

 

1,96

1,71

0,25

Phường Hiệp Thành

Theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc khu vực II, phường Hiệp Thành

12

Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy

Công ty Cổ phần Tập đoàn điện năng lượng tái tạo Việt Nam

4,02

 

4,02

3,45

0,57

Xã Đại Thành

Theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc Ba Ngàn, xã Đại Thành

III

Thị xã Long Mỹ

16,36

0,26

16,10

8,06

8,04

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

12,61

0,26

12,35

4,31

8,04

 

 

13

Trụ sở Kho bạc Nhà nước thị xã Long Mỹ

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang

0,24

 

0,24

0,16

0,08

Phường Thuận An

Đã thông qua tại Công văn số 148/HĐND-CT.HĐND ngày 23/9/2016 của Thường trực HĐND tỉnh (nay quá 03 năm, đề nghị thông qua lại để đảm bảo thủ tục thu hồi đất) và Dự án đã được Kho Bạc Nhà nước quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước thị xã Long Mỹ tại Quyết định số 5051/QĐ-KNNN

14

Đường Nguyễn Văn Trỗi - Võ Thị Sáu

UBND thị xã Long Mỹ

0,86

0,20

0,66

 

0,66

Phường Thuận An

Đã thông qua tại Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 cửa UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án (quá 03 năm chưa thực hiện, đề nghị thông qua lại

15

Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

UBND thị xã Long Mỹ

0,12

0,06

0,06

 

0,06

Phường Bình Thạnh

Theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

16

Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ, Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo và Nông nghiệp Ninh Thuận

10,84

 

10,84

3,60

7,24

Phường Thuận An

Theo Công văn số 292/UBND-NCTH ngày 09/3/2021 cửa Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang do Công ty cổ phần Tư và Xây dựng Điện 2, Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ và Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo và Nông nghiệp Ninh Thuận làm chủ đầu tư

17

Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

0,55

 

0,55

0,55

 

Phường Thuận An

Theo Kế hoạch số 21/KH-XDCB ngày 30/9/2019 của Tòa án nhân dân Tỉnh Hậu Giang đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (gửi Tòa án nhân dân tối cao xem xét)

nhayDự án Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang được sửa đổi bởi Mục I Phụ lục I Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1.nhay

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

3,75

0,00

3,75

3,75

0,00

 

 

18

Trồng nấm, nuôi lươn và cá Chình công nghệ cao thuộc ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Đầu tư

Thành Thắng

3,75

 

3,75

3,75

0,00

Xã Long Phú

Theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

IV

Huyện Châu Thành

117,46

38,89

78,57

10,55

68,02

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

85,98

10,00

75,98

8,96

67,02

 

 

19

Khu đô thị mới 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

24,83

 

24,83

2,46

22,37

Thị trấn Mái Dầm

Theo Công văn số 2809/UBND-NCTH ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị mới 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

20

Khu đô thị mới Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

6,16

 

6,16

0,30

5,86

Thị trấn Mái Dầm

Theo Công văn số 2726/UBND-NCTH ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị mới Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

21

Khu dân cư nông thôn xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

22,35

 

22,35

4,82

17,53

Xã Đông Thạnh

Chưa có Quyết định chủ trương dầu tư (Dự kiến: trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 20)

22

Khu Trung tâm thương mại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng - Phát triển đô thị Thiện Phúc

13,00

10,00

3,00

 

3,00

Thị trấn Ngã Sáu

Đã thông qua Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 (nay quá 03 năm, đề nghị thông qua lại để đảm bảo thủ tục thu hồi đất)

23

Cụm Dân cư vượt lũ xã Đông Phước

UBND huyện Châu Thành

0,12

 

0,12

0,12

 

Xã Đông Phước

Đã thông qua Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và theo Quyết định 1773/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án Cụm Dân cư vượt lũ xã Đông Phước nay quá 03 năm, đề nghị thông qua lại để đảm bảo thủ tục thu hồi đất)

24

Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

10,94

 

10,94

1,06

9,88

Thị trấn Mái Dầm

Theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 19/4/2020 của HĐND tỉnh và Công văn số 924/UBND-NCTH ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

25

Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Thạnh

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

5,08

 

5,08

0,20

4,88

Xã Đông Thạnh

Theo Công văn số 2727/UBND-NCTH ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nông thôn mới xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

26

Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai và xây dựng tuyến đê bao bờ Nam sông Mái Dầm, huyện Châu Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

3,50

 

3,50

 

3,50

Xã Đông Phước

Theo Công văn số 182/UBND-NCTH ngày 03/2/2021 của UBND tỉnh về việc danh mục dự án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

31,48

28,89

2,59

1,59

1,00

 

 

27

Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm

Công ty TNHH Nam Châu

31,35

28,87

2,48

1,48

1,00

Thị trấn Mái Dầm

Theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án: Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm do Công ty TNHH Nam Châu làm chủ đầu tư

28

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Doanh nghiệp tư nhân Nhật Mai

0,13

0,02

0,11

0,11

0,00

Xã Đông Phước

Theo Công văn số 2214/UBND-NCTH ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh Hậu Giang về chủ trương cho DNTN Nhật Mai nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất để làm mặt bằng kinh doanh xăng dầu

V

Huyện Châu Thành A

3,74

0,40

3,34

2,99

0,35

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

0,35

0,00

0,35

0,00

0,35

 

 

29

Kè chống sạt lở sông Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

0,35

 

0,35

 

0,35

Xã Tân Phú

Thạnh

Theo Công văn số 182/UBND-NCTH ngày 03/2/2021 của UBND tỉnh về việc danh mục dự án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

3,39

0,40

2,99

2,99

0,00

 

 

30

Trồng nấm, nuôi lươn và cá chình công nghệ cao thuộc ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A

Công ty TNHH

Thương mại Xây dựng và Đầu tư

Thành Thắng

2,94

 

2,94

2,94

 

Xã Trường

Long Tây

Theo Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A

31

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Công ty Cổ phần Dầu khí Mekong

0,45

0,40

0,06

0,06

 

Thị trấn Bảy Ngàn

Theo Công văn 5324/VP.UBND-NCTH ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

VI

Huyện Phụng Hiệp

27,56

0,00

27,56

9,45

18,11

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

22,50

0,00

22,50

5,00

17,50

 

 

32

Khu đô thị mới Cái Tắc - Thạnh Hòa

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

14,49

 

14,49

1,34

13,15

xã Thạnh Hòa

Chưa có Quyết định chủ trương đầu tư (Dự kiến: trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 20)

33

Khu đô thị mới Kinh Cùng - Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư

7,45

 

7,45

3,31

4,14

Xã Tân Bình

Theo Công văn số 53/UBND-NCTH ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Kinh Cùng - Tân Bình, huyện Phụng Hiệp

34

Trung tâm văn hóa - thể thao xã Tân Long. Hạng mục: Bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng

UBND Huyện Phụng Hiệp

0,30

 

0,30

0,30

 

Xã Tân Long

Theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 và Công văn số 151/UBND-KT ngày 27/01/2021 của UBND huyện Phụng Hiệp về chủ trương đầu tư dự án và bố trí nguồn vốn thực hiện trong năm 2021

35

Nhà văn hóa ấp Thạnh Lợi B. Hạng mục: Bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng

UBND Huyện Phụng Hiệp

0,06

 

0,06

 

0,06

Xã Tân Long

Theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 và Công văn số 150/UBND-KT ngày 27/01/2021 của UBND huyện Phụng Hiệp về chủ trương đầu tư dự án và bố trí nguồn vốn thực hiện trong năm 2021

36

Nhà văn hóa ấp Phụng Sơn. Hạng mục: Bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bàng

UBND Huyện Phụng Hiệp

0,05

 

0,05

0,02

0,03

Xã Tân Long

Theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 và Công văn số 146/UBND-KT ngày 27/01/2021 của UBND huyện Phụng Hiệp

37

Nhà văn hóa ấp Phụng Sơn B. Hạng mục: Bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng

UBND Huyện Phụng Hiệp

0,05

 

0,05

 

0,05

Xã Tân Long

Theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 và Công văn số 148/UBND-KT ngày 27/01/2021 của UBND huyện Phụng Hiệp

38

Nhà văn hóa ấp Phụng Sơn A. Hạng mục: Bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng

UBND Huyện Phụng Hiệp

0,04

 

0,04

 

0,04

Xã Tân Long

Theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 và Công văn số 147/UBND-KT ngày 27/01/2021 của UBND huyện Phụng Hiệp về chủ trương đầu tư dự án và bố trí nguồn vốn thực hiện trong năm 2021

39

Nhà văn hóa ấp Hòa Long A

UBND Huyện Phụng Hiệp

0,03

 

0,03

 

0,03

Thị trấn Kinh Cùng

Xin Điều chỉnh vị trí (không thay đổi quy mô dự án)

40

Nâng cấp, sữa chữa Nhà văn hóa ấp Mỹ Quới B

UBND Huyện Phụng Hiệp

0,03

 

0,03

0,03

0,00

Thị trấn Cây

Dương

Xin Điều chỉnh vị trí (không thay đổi quy mô dự án)

B

Cấc công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

5,06

0,00

5,06

4,45

0,61

 

 

41

Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn điện năng lượng tái tạo Việt Nam

2,53

 

2,53

2,33

0,20

Xã Hòa Mỹ

Theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp

42

Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc ấp Tầm Vu 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn điện năng lượng tái tạo Việt Nam

2,53

 

2,53

2,12

0,41

Xã Thạnh Hòa

Theo Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc ấp Tầm Vu 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

VII

Huyện Long Mỹ

17,00

0,00

17,00

5,30

11,70

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

17,00

0,00

17,00

5,30

11,70

 

 

43

Khu đô thị mới thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

17,00

 

17,00

5,30

11,70

Thị trấn Vĩnh Viễn

Theo Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 và Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Huyện Vị Thủy

8,21

0,13

8,07

7,13

0,94

 

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

0,30

0,00

0,30

0,00

0,30

 

 

44

Hệ thống cống ngăn mặn nam kênh Xà No, giai đoạn 2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

0,30

 

0,30

 

0,30

Xã Vị Đông

Theo Công văn số 182/UBND-NCTH ngày 03/2/2021 của UBND tỉnh về việc danh mục dự án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

7,91

0,13

7,77

7,13

0,64

 

 

45

Dự án Trồng nấm ứng dụng công nghệ cao trong nhà kính

Hộ gia đình, cá nhân

1,47

 

1,47

1,43

0,04

Xã Vĩnh Thuận Tây

Thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và Công văn số 1545/UBND ngày 10/9/2020 của UBND huyện Vị Thủy về chủ trương đầu tư dự án mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

46

Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây dược liệu trong nhà kính

Hộ gia đình, cá nhân

3,15

 

3,15

3,15

0,00

Xã Vị Thắng

Thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định Số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và Công văn số 1763/UBND ngày 20/11/2020 của UBND huyện Vị Thủy về chủ trương đầu tư dự án mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

47

Dự án nuôi lươn, trồng các loại nấm ứng dụng công nghệ cao trong nhà kính

Hộ gia đình, cá nhân

2,95

 

2,95

2,34

0,61

Xã Vị Thắng

Thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và Công văn số 1762/UBND ngày 20/11/2020 của UBND huyện Vị Thủy

48

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Công ty Cổ phần dầu khí Mekong

0,34

0,13

0,21

0,21

0,00

Xã Vị Trung

Theo Công văn 5324/VP.UBND-NCTH ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

PHỤ LỤC II

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT CÓ
DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA (TRÊN
10HA) NĂM 2021 (LẦN 1)

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Đất trồng lúa (LUA) (ha)

Đất khác (ha)

 

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

146,30

0,00

146,30

105,95

40,35

 

 

1

Khu đô thị mới khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

42,16

 

42,16

17,00

25,16

Phường III và Phường V, thành phố Vị Thanh

Theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của HĐND tỉnh và Công văn số 2185/UBND-NCTH ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh

2

Khu đô thị mới phường V, thành phố Vị Thanh và ấp 7 xã Vị Trung, huyện Vị Thủy

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

48,44

 

2,00

2,00

0,00

Phường V, thành phố Vị Thanh

Theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/4/2020 của HĐND tỉnh và Công văn số 886/UBND-NCTH ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thuộc phường V, thành phố Vị Thanh và ấp 7 xã Vị Trung, huyện Vị Thủy

 

46,44

44,73

1,71

Xã Vị Trung, huyện Vị Thủy

3

Khu đô thị mới đường công vụ Ba Liên, huyện Vị Thủy

Lựa chọn chủ đầu tư theo pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

37,11

 

37,11

30,62

6,49

Xã Vị Trung, huyện Vị Thủy

Theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của HĐND tỉnh và Công văn số 2186/UBND-NCTH ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới đường công vụ Ba Liên, huyện Vị Thủy

4

Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xèo Vẹt)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh

18,59

 

18,59

11,60

6,99

Thị trấn Vĩnh Viễn, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

Dự án đã thông qua Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh, qua lập thủ thiết kế phát sinh thêm hạng mục. Do đó, xin điều chỉnh diện tích từ 17,59 ha thành 18,59 ha

B

Các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

3,75

0,00

3,75

3,75

0,00

 

 

18

Trồng nấm, nuôi lươn và cá Chình công nghệ cao thuộc ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Đầu tư

Thành Thắng

3,75

 

3,75

3,75

0,00

Xã Long Phú

Theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng nấm, nuôi lươn, cá Chình công nghệ cao thuộc ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi