Công văn 85/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 85/TTg-CN

V/v: Chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 65/TTr-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 6669/BTP-PLHSHC ngày 27 tháng 12 năm 2017), Tài chính (Công văn số 17460/BTC-ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 ) và Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 10515/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 12 năm 2017) về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành- Bộ Xây dựng như đề nghị của Bộ Xây dựng và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nêu trên đảm bảo mục tiêu cơ cấu tổ chức, bộ máy tinh gọn và hoạt động hiệu quả, không ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật./.

 

 Nơi nhận:
- Như
trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TCCV, TKBT;

- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực