Công văn 8397/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xây dựng bổ sung do ảnh hưởng của việc tăng giá thép đối với công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 8397 TC/ĐT NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2004
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG BỔ SUNG
DO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TĂNG GIÁ THÉP ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH,
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

- Tổng công ty Nhà nước (Tổng Công ty 91)

- Kho bạc Nhà nước Việt Nam

 

- Căn cứ văn bản số 1814/VPCP-KTKH ngày 14/4/2004 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý ảnh hưởng do giá thép tăng trong xây dựng cơ bản.

- Căn cứ Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thanh toán chi phí xây dựng bổ sung do giá thép xây dựng tăng đột biến như sau:

1. Đối tượng:

Các công trình, dự án, gói thầu (sau đây gọi chung là công trình) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đang triển khai thực hiện, nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2004, có sử dụng thép xây dựng trong khối lượng đầu tư XDCB thực tế được thi công vào thời điểm giá thép xây dựng tăng đột biến thì được thanh toán.

2. Về nguyên tắc thanh toán:

a. Chi phí xây dựng bổ sung do giá thép xây dựng tăng đột biến được xác định theo nguyên tắc và phương pháp tính hướng dẫn tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng.

b. Thời gian áp dụng kể từ ngày 1/1/2004 đối với chi phí xây dựng bổ sung do sử dụng khối lượng thép xây dựng có giá tăng.

c. Việc thanh toán chi phí xây dựng bổ sung do giá théo xây dựng tăng đột biến cho khối lượng xây dựng phải sử dụng thép xây dựng hoặc vật tư sản xuất từ sản phẩm thép phải có đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp phù hợp với khối lượng, chủng loại thép sử dụng theo thiết kế vào công trình. Giá thép trong chứng từ, hóa đơn được thanh toán phải thấp hơn hoặc bằng giá thông báo của Liên Sở Tài chính - xây dựng theo định kỳ.

3. Về nguồn vốn thanh toán:

Nguồn vốn thanh toán chi phí xây dựng tăng do giá theo xây dựng tăng đột biến được tính trong kế hoạch đầu tư phát triển Nhà nước giao.

4. Kiểm tra, thanh toán:

a. Chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác của giá trị khối lượng xây dựng sử dụng thép xây dựng trong thời gian giá thép tăng đột biến được nghiệm thu và mức bù chênh lệch giá thép xây dựng với công trình thực hiện chỉ định thầu, đấu thầu (theo hợp đồng có điều chỉnh giá hoặc trọn gói) hoặc tự thực hiện dự án.

Đối với công trình thực hiện đấu thầu đang thi công xây dựng đấu thầu trong xây dựng: Trường hợp mức giá thép xây dựng trong đơn giá trúng thầu cao hơn mức giá thép xây dựng trong thông báo giá của Liên Sở Tài chính - xây dựng có hiệu lực thực hiện tại thời điểm tháng 12 năm 2003 thì lấy mức giá thép xây dựng trong đơn giá trúng thầu để tính chênh lệch giá thép. Trường hợp mức giá thép xây dựng trong đơn giá trúng thầu thấp hơn mức giá thép xây dựng trong thông báo giá của Liên Sở Tài chính - xây dựng có hiệu lực thực hiện tại thời điểm tháng 12 năm 2003 thì lấy mức giá thép xây dựng trong thông báo của Liên Sở để tính chênh lệch giá thép.

b. Chủ đầu tư phải kiểm tra hợp đồng, chứng từ, hóa đơn hợp pháp mua thép xây dựng phù hợp với khối lượng, chủng loại thép xây dựng sử dụng thực tế theo thiết kế vào công trình do nhà thầu xuất trình (đối với công trình thực hiện đấu thầu hoặc chỉ định thầu) hoặc chịu trách nhiệm về các chứng từ, hóa đơn khối lượng thép xây dựng sử dụng thực tế (đối với công trình thực hiện hình thức tự thực hiện). Phải đảm bảo giá các loại thép trong chứng từ, hóa đơn được thanh toán thấp hơn hoặc bằng giá trong thông báo của Liên Sở Tài chính - xây dựng theo định kỳ.

Trường hợp trong quý I/2004, Liên Sở Tài chính - xây dựng không thông báo giá thép hoặc thông báo không đúng, không đủ chủng loại thép thực tế được sử dụng thì giá các loại thép để tính chi phí xây dựng bổ sung là giá thép thực tế trong các hợp đồng, chứng từ, hóa đơn hợp pháp và chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án phải kiểm tra và cùng nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của các chứng từ, hóa đơn thanh toán.

Nghiêm cấm việc thông đồng, móc ngoặc, khai khống khối lượng xây dựng hoặc khối lượng thép sử dụng trong thời gian giá thép xây dựng tăng đột biến, gây thất thoát vốn đầu tư.

c. Cơ quan Kho bạc Nhà nước kiểm tra khối lượng thực hiện, phiếu giá hoặc bảng kê kèm bảng tính toán giá trị khối lượng thực hiện đề nghị thanh toán khi chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án xuất trình đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định. Riêng đối với chi phí xây dựng bổ sung do giá thép tăng, chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án có thuyết minh cơ sở xác định và số liệu tính toán phần chi phí xây dựng bổ sung được nghiệm thu đề nghị thanh toán trong thời gian giá thép xây dựng tăng đột biến theo khối lượng, chủng loại sắt thép thực tế sử dụng theo thiết kế vào công trình, mức chênh lệch giá thép xây dựng thực tế ở thời điểm thực hiện được nghiệm thu.

Trường hợp chi phí xây dựng bổ sung do giá thép tăng làm vượt tổng dự toán, tổng mức đầu tư được duyệt thì Chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án làm thủ tục để điều chỉnh tổng dự toán, tổng mức đầu tư theo quy định hiện hành. Việc thanh toán thực hiện như sau:

+ Nếu tổng số vốn thanh toán (kể cả chi phí xây dựng bổ sung do giá thép tăng) chưa vượt giá trị tổng dự toán, tổng mức đầu tư được duyệt tại thời điểm đề nghị thanh toán chi phí xây dựng bổ sung thì được thanh toán chi phí xây dựng bổ sung.

+ Nếu tổng số vốn thanh toán (kể cả chi phí xây dựng bổ sung do giá thép tăng) vượt giá trị vượt tổng dự toán, tổng mức đầu tư được duyệt tại thời điểm đề nghị thanh toán chi phí xây dựng bổ sung đó thì chỉ thanh toán sau khi tổng dự toán, tổng mức đầu tư được duyệt lại theo quy định hiện hành.

d. Liên Sở Tài chính - xây dựng các địa phương không ra thông báo giá thép ngược lại thời điểm quý I/2004 tại địa phương để hợp thức hóa các trường hợp mua bán thép không đủ chứng từ, hóa đơn theo quy định trên.

5. Căn cứ báo cáo của chủ đầu tư, các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Công ty Nhà nước xem xét phê duyệt điều chỉnh lại tổng dự toán, tổng mức đầu tư do chi phí xây dựng bổ sung do giá thép tăng (trường hợp vượt tổng dự toán, tổng mức đầu tư); tổng hợp chi phí xây dựng bổ sung báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư bố trí vào dự toán ngân sách.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi.

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 8397/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xây dựng bổ sung do ảnh hưởng của việc tăng giá thép đối với công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 8397/TC/ĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 29/07/2004 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!