Công văn 6863/VPCP-CN 2019 điều chỉnh quy hoạch Thành phố Thái Nguyên

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6863/VPCP-CN
V/v: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 2763/UBND-QHXD ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc rà soát, làm rõ các vấn đề liên quan đến đất rừng, đất khoáng sản trong phạm vi, ranh giới khu vực điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên rà soát, kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý việc chng lấn giữa mỏ sắt quy hoạch làm phụ gia xi măng với khu vực đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan nêu trên biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: KH&ĐT, VH, TT&DL
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Ng
hĩa(10).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực