Công văn 4952/VPCP-CN 2019 quy hoạch đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Thuộc tính văn bản
Công văn 4952/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4952/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 07/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
-

Số: 4952/VPCP-CN
V/v
: Chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại văn bản số 03/TTr-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 903/BXD-QHKT ngày 25 tháng 4 năm 2019 về việc chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

- Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong quá trình lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Văn Giang bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan, tổ chức biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: NV, KH&ĐT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (
10).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan