Công văn 4952/VPCP-CN 2019 quy hoạch đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
-

Số: 4952/VPCP-CN
V/v
: Chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại văn bản số 03/TTr-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 903/BXD-QHKT ngày 25 tháng 4 năm 2019 về việc chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

- Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong quá trình lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Văn Giang bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan, tổ chức biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: NV, KH&ĐT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (
10).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực