Công văn 48/BXD-VLXD 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng

BỘ XÂY DỰNG

----------

Số: 48/BXD-VLXD

V/v Hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần khai thác và đầu tư Phú Doanh

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 09/CV-2019 ngày 29/8/2019 của Công ty cổ phần khai thác và đầu tư Phú Doanh về việc hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng (đá hộc có trọng lượng 5÷300 kg/cục). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục I, Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thì mặt hàng đá xây dựng (đá hộc có trọng lượng 5÷300 kg/cục) xuất khẩu của doanh nghiệp thuộc mục V-b: Đá xây dựng sử dụng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường được gia công, đẽo, cắt gọt thành các sản phẩm được phân loại theo nguồn gốc đá tương ứng với mã số HS hàng hóa là: 2515.11.00, 2516.11.00; 2516.20.10. Các thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định pháp luật về hải quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng của Công ty cổ phần khai thác và đầu tư Phú Doanh./

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh(để b/c);

- Tổng cục Hải quan;

- Cục Hải quan Hà Tĩnh;

- Lưu: VT, VLXD;

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

 

 

Phạm Văn Bắc

 

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực