Công văn 4781/VPCP-CN 2019 quy hoạch đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thuộc tính văn bản
Công văn 4781/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4781/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 4781/VPCP-CN
V/v: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 15/BC-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 879/BXD-QHKT ngày 24 tháng 4 năm 2019 về lập Quy hoạch chung đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên, bảo đảm tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo đúng các quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, tổ chức biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, NV, TP, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan