Công văn 309/TTg-CN 2020 điều chỉnh quy hoạch Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 309/TTg-CN

V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 685/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2020), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1120/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 02 năm 2020), Tài chính (văn bản số 1611/BTC-ĐT ngày 18 tháng 02 năm 2020), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 1253/BNN-KH ngày 19 tháng 02 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 622/BXD-QHKT ngày 19 tháng 02 năm 2020) và ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sóc Trăng (văn bản số 216/UBND-TH ngày 17 tháng 02 năm 2020), Bạc Liêu (văn bản số 513/UBND-KT ngày 14 tháng 02 năm 2020), Cà Mau (văn bản số 905/UBND-XD ngày 14 tháng 02 năm 2020) về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh cục bộ tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (từ Km2136+810 đến Km2252+220) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau tại các văn bản nêu trên nhằm bảo đảm tính đồng bộ trên toàn tuyến Quốc lộ 1.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại các văn bản nêu trên để tổng hợp đoạn tuyến Quốc lộ 1 nêu trên vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, XD;

- UBND các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý  TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH;

- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực