Công văn 2475/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 2475/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013
 
 
Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp
 
 
Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 637/UBND.KTN ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về việc thực hiện quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình:
Theo quy định tại khoản b mục 1 Điều 2 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ chỉ quy định cơ quan chuyên môn về xây dựng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia thẩm tra các thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đồng Tháp (nếu có)...; Phòng quản lý đô thị cấp huyện...thực hiện công việc thẩm tra thiết kế thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Đồng Tháp, đảm bảo nguyên tắc: tuân thủ quy định của pháp luật, trên cơ sở xem xét cụ thể năng lực bộ máy của từng đơn vị, đảm bảo phù hợp yêu cầu công việc thẩm tra thiết kế theo quy định.
2. Về việc áp dụng định mức dự toán:
Theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng, trường hợp yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, biện pháp thi công không phù hợp với điều kiện của công trình, thì Chủ đầu tư, Tổ chức tư vấn và Nhà thầu căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình và phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn để tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xác định lại mức hao phí phù hợp để áp dụng cho công trình. Công tác hậu kiểm như thanh tra, kiểm toán là cơ chế và điều kiện hạn chế, thất thoát trong quản lý chi phí đầu tư và xây dựng công trình; để tăng cường hiệu quả quản lý đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước, Bộ Xây dựng đang trình cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định quản lý định mức dự toán trong xây dựng theo hướng định mức áp dụng để lập và quản lý chi phí đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
3. Việc quản lý với các công trình yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 12 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tối thiểu là 10 triệu theo quy định chưa phù hợp thì xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn Đầu tư xây dựng công trình. Trình tự và thủ tục đầu tư dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.
4. Giá thành xây dựng công trình gồm các khoản chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công, trực tiếp phí) và chi phí quản lý (chi phí chung).
5. Về việc điều chỉnh Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng Công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:
Hiện nay Bộ Xây dựng đang tổ chức rà soát và điều chỉnh hệ thống định dự toán đã được công bố, trường hợp tại địa phương phát hiện định mức dự toán cho công tác xây lắp bất hợp lý, đã sửa đổi áp dụng cho công trình thì khẩn trương báo cáo về Bộ Xây dựng để bổ sung áp dụng thống nhất trong cả nước. Đối với công tác đóng trần, Bộ Xây dựng đã sửa và công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi và bổ sung Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng;
6. Định mức dự toán xây lắp công trình mã hiệu AB.13411 (đắp nền móng công trình) và mã hiệu AB.13412 (đắp móng đường ống) đã tính bình quân chung cho các độ chặt khác nhau; trường hợp định mức dự toán xây lắp công trình (độ chặt của cát) chưa phù hợp thì căn cứ vào tính chất cơ lý của cát (đường kính hạt.......) và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, Chủ đầu tư và tổ chức Tư vấn thí nghiệm chuẩn xác lại cho phù hợp để áp dụng.
7. Về tính toán chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình Công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn Đầu tư xây dựng công trình:
a) Phương pháp xác định chi phí tư vấn như ý kiến nêu tại công văn số 637/UBND.KTN ngày 15/10/2013, hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu sửa đổi và cũng đề cập đến phương pháp xác định chi phí thiết kế dựa trên giá trị dự toán chi phí xây dựng công trình và phương pháp xác định dựa trên tiêu chí khác như m2 sàn, công suất của công trình...tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có ưu điểm, nhược điểm; do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương có phương án cụ thể gửi góp ý về Bộ Xây dựng để xem xét quyết định theo thẩm quyền. Trong khi chờ quy định mới, đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các Chủ đầu tư quản lý chi phí tư vấn thiết kế trên cơ sở quy mô, công nghệ, phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu và các tiêu chuẩn áp dụng đã được phê duyệt để xác định chi phí tư vấn phù hợp.
b) Việc thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3.1.7 của Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 đã được các đơn vị Tư vấn trong và ngoài nước thực hiện. Việc xác định khối lượng công việc để lập dự toán chi phí phải là người có chuyên môn, đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện công việc được giao theo quy định.
c) Đối với sản phẩm tư vấn đã hoàn thành nhưng không được sử dụng (không do lỗi của Nhà thầu tư vấn) thì Chủ đầu tư căn cứ vào kết quả hoàn thành công việc, nội dung hợp đồng đã ký để xem xét, quyết định giá thanh toán, quyết toán hợp đồng.
d) Về việc tham gia ý kiến đối với thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 quy định lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn là phù hợp; trường hợp còn nội dung chưa rõ đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp có văn bản đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn theo thẩm quyền.
Căn cứ ý kiến trên, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện theo quy định./.
 

 Nơi nhận :
- Như trên;
- SXD tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu VT,Vụ KTXD (THa 8).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn
 

thuộc tính Công văn 2475/BXD-KTXD

Công văn 2475/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2475/BXD-KTXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Sơn
Ngày ban hành:21/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng

tải Công văn 2475/BXD-KTXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi