Công văn 2045/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2045/BXD-XL

Công văn 2045/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2045/BXD-XLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành:03/12/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

tải Công văn 2045/BXD-XL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 2045/BXD-XL NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2003
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TKKT
VÀ TỔNG DỰ TOÁN

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Sau khi ban hành Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 về Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 về sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư "Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư" số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000, Bộ Xây dựng đã nhận được một số ý kiến đề nghị hướng dẫn làm rõ thêm quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (không nên tách thành hai bước); Bộ Xây dựng hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán như sau:

1. Việc trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán chỉ thực hiện một bước thủ tục, không tách riêng thiết kế kỹ thuật với tổng dự toán.

2. Tờ trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán lập theo phụ lục 1 kèm theo văn bản này. Trường hợp cơ quan phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán không đồng thời là cơ quan thẩm định, thì chủ đầu tư trình thẩm định trước khi phê duyệt.

3. Nội dung quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được lập theo phụ lục 2 kèm theo văn bản này.

4. Các phụ lục 4, 6, 7 của Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 và phụ lục 4 của Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được hiểu và thực hiện thống nhất theo hướng dẫn này.


PHỤ LỤC 1

CHỦ ĐẦU TƯ

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày......... tháng.......... năm.........

 

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT
VÀ TỔNG DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH .....................................

 

Kính gửi:

 

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD, ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư "Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư" số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Quyết định phê duyệt đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư) ..........................

Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình.............. thuộc dự án đầu tư............... do tổ chức tư vấn thiết kế................. lập với các nội dung sau:

1. Tên công trình............................. thuộc dự án đầu tư ...............................

a) Tổng mức đầu tư theo dự án đã được phê duyệt:

b) Địa điểm xây dựng, diện tích chiếm đất:

2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật trình:

a) Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế sơ bộ đã được duyệt cùng dự án;

b) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;

c) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được lập theo phụ lục 1 của Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

d) Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có);

e) Biên bản nghiệm thu sản phẩm khảo sát xây dựng, thiết kế;

f) Các văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về an toàn môi trường, an toàn phòng chống cháy, nổ, an toàn đê điều, an toàn giao thông và các yêu cầu có liên quan.

3. Hồ sơ tổng dự toán trình:

a) Hồ sơ tổng dự toán công trình được lập trên cơ sở các định mức, đơn giá, chế độ, chính sách tại thời điểm trình tổng dự toán; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu (có phân tích so sánh với tổng mức đầu tư trong báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt).......

b) Tổng dự toán trình thẩm định, phê duyệt: .......................................................

c) Biên bản nghiệm thu hồ sơ tổng dự toán giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập tổng dự toán.

d) Có phụ lục kèm theo nêu rõ danh mục các hạng mục công trình, diễn giải tổng dự toán công trình.

Chủ đầu tư trình...... thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình.............................

 

Nơi nhận:

- Như trên

-

-

- Lưu

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 


PHỤ LỤC 2

Cơ quan phê duyệt....

................................... Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày......... tháng.......... năm.........

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ...............
PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ TỔNG DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH..................

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT.....................

 

- Căn cứ Nghị định số..... ngày..... của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của.........

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD, ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư "Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư" số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Quyết định phê duyệt đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư) .....

- Căn cứ kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của ....

- Xét tờ trình số...... ngày..... của....

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình..... thuộc dự án đầu tư.....

a). Chủ đầu tư ................................................................................................

b). Tổ chức tư vấn thiết kế và lập tổng dự toán .............................................

c). Địa điểm xây dựng ..................................................................................

d). Diện tích chiếm đất .................................................................................

e). Các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu ..............

f). Quy mô (các hạng mục chủ yếu và toàn bộ công trình), công suất, cấp công trình:.............................................................................................

g). Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng: ............................

h). Các giải pháp thiết kế chủ yếu (từng hạng mục và toàn bộ công trình):

- Công nghệ;

- Quy hoạch, kiến trúc;

- Gia cố nền, móng, kết cấu chịu lực chính;

- Hệ thống kỹ thuật công trình;

- Công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông...);

- Bảo vệ môi trường; phòng chống cháy, nổ; an toàn trong quá trình xây dựng; an toàn sử dụng công trình; an toàn đê điều; an toàn giao thông và các yêu cầu có liên quan.

i). Tổng dự toán (tại thời điểm trình tổng dự toán): ..........................

Trong đó:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Tổng dự toán là căn cứ để quản lý chi phí xây dựng (có phụ lục chi tiết kèm theo).

 

Điều 2: Trách nhiệm của chủ đầu tư và của tổ chức tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán về bổ sung, hoàn thiện thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (nếu có).

 

Điều 3: Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định.

 

Nơi nhận:

- Các cơ quan có liên quan

- Chủ đầu tư

- Lưu

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi