Công văn 136/TTg-CN 2019 điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính văn bản
Công văn 136/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 136/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 01/02/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tải văn bản
Loading...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 136/TTg-CN
V/v ; Chủ trương điều chỉnh tng thể QHC TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 5322/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 91/BXD-QHKT ngày 16 tháng 01 năm 2019 về chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc rà soát, đánh giá và lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố theo quy định pháp luật về đấu thầu; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, TNMT, CT, GD&ĐT, NN&PTNT, V
HTT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG





Trịnh Đình Dũng

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan