Công văn 11161/VPCP-CN 2019 xây dựng đường nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với Cầu Giẽ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

---------------------

Số: 11161/VPCP-CN

V/v Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

 

 

 

Kính gửi:

                                                 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                                                - Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản số 203/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019) về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg;

- Các Bộ: TC, GTVT, XD, NN&PTNT, TNMT;

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;

- Lưu: VT, CN (2). Yen.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

                                                                                   

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực