Công văn 11100/VPCP-CN 2019 triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 11100/VPCP-CN

V/v Triển khai Dự án
xây dựng đường cao tốc

Biên Hòa - Vũng Tàu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi:

                                         - Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;

                                         - Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

                                         - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (các văn bản số 9676/UBND-VP ngày 23 tháng 9 năm 2019, số 11784/UBND-VP ngày 12 tháng 11 năm 2019), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 10714/BGTVT-ĐTCT ngày 11 tháng 11 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7690/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 10 năm 2019), Tài chính (văn bản số 12402/BTC-ĐT ngày 17 tháng 10 năm 2019) về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập báo cáo khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước để đề xuất hình thức đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án, bảo đảm tính khả thi và đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP;

- Lưu: VT, CN (2). Ha

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực