Công văn 10402/BGTVT-CQLXD 2019 triển khai Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

---------------

Số: 10402/BGTVT-CQLXD

V/v: Triển khai thực hiện Nghị định

số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019

của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

                                                           - Các Vụ thuộc Bộ GTVT;

                                                           - Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

                                                           - Các Cục quản lý chuyên ngành;

                                                           - Các Sở Giao thông vận tải;

                                                           - Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ GTVT;

                                                           - Các Tổng công ty thuộc Bộ GTVT;

                                                           - Các Trường, Viện thuộc Bộ GTVT.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 (thay thể Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Triển khai Nghị định này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và thực hiện Nghị định nêu trên đối với các dự án do Bộ GTVT quản lý; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng, dự toán gói thầu đối vời trường hợp thực hiện theo hình thức EPC, EC, EP theo quy định tại các Điều 8, 9, 10.

2. Các quy định liên quan đến giá gói thầu xây dựng được hướng dẫn thực hiện tại Điều 12.

3. Việc quản lý định mức xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 15.

4. Việc quản lý cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 20.

5. Quy định chuyển tiếp được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 36.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp ý kiến gửi Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTCNTT (để đăng tải trên Công thông tin điện tử của Bộ);

- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực