Công văn 10381/VPCP-CN 2019 xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 10381/VPCP-CN

V/v Dự án xây dựng tuyến đường bộ

ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

 

                                                                

Kính gửi:

                                                              - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                                                              - Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản số 179/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định (văn bản đã được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 2319/VPCP-CN ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg;

- Các Bộ: TC, GTVT, XD, NN&PTNT, TNMT;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;

- Lưu: VT, CN (2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực