Công văn 1015/TTg-CN 2019 Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Mũi Né

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------------

Số: 1015/TTg-CN

V/v Lập Quy hoạch chung xây dựng
Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

 

 

                                                               

                                            Kính gửi:

                                                        - Bộ Xây dựng;

                                                        - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (văn bản số 2029/UBND-ĐTQH ngày 10 tháng 6 năm 2019), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1480/BXD-QHKT ngày 25 tháng 6 năm 2019), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 2808/BVHTTDL-KHTC ngày 19 tháng 7 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4416/BKHĐT-KTDV ngày 27 tháng 6 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 2319/BTP-PLDSKT ngày 24 tháng 6 năm 2019) về việc lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện lập Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia Mũi Né, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Quy hoạch; trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: KH&ĐT, VH, TT&DL, TC, TP;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KGVX, PL;

- Lưu: VT, CN (2b) Nghia

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực