Chỉ thị 10/CT-UBND về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng địa bàn Thanh Hóa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------
Số: 10/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thanh Hóa, ngày 17 tháng 02 năm 2016
 
 
CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUN LÝ QUY HOẠCH, QUN LÝ TRT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
 
Trong những năm qua, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả khả quan, góp phần tích cc vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng sai mặt bằng quy hoạch được duyệt, sai giấy phép xây dựng còn xảy ra khá phổ biến; nhiều vi phạm phát hiện nhưng chưa xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để; chính quyền địa phương còn có biểu hiện buông lỏng quản lý, nể nang, né tránh, đùn đy trách nhiệm; dẫn đến tình trạng quản lý nhà nước kém hiệu lực, hiệu quả. Sự phối hợp, kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng giữa các cấp, các ngành chưa tt, chưa hết chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo quy định pháp luật.
Đkhắc phục những hạn chế nêu trên, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. SXây dựng:
1.1. Rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
1.2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phhướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo các công trình được xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt.
1.3. Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra và tng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên đa bàn tỉnh.
1.4. Tổ chức phbiến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng đcác tổ chức, công dân nm bắt, thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm ở cấp huyện, cấp xã; Tăng cường công tác cải cách thtục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đu tư xây dựng.
1.5. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường việc kiểm tra, phát hiện những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Ban hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với những công trình do Sở Xây dựng cấp phép xây dựng hoặc công trình do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép xây dựng nhưng buông lỏng quản lý, không ban hành Quyết định kịp thời; Xử lý nghiêm các công trình thi công xây dựng không có biển báo, không có bạt che chắn, tập kết vt liệu, xả nước thải ra đường không đúng quy định, không đm bảo quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình khi các cấp chính quyền địa phương buông lỏng quản lý hoặc không kịp thời thực hiện.
1.6. Kiến nghị Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức cá nhân được phân công, quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm theo quy định.
1.7. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đxảy ra vi phạm mà không xử lý hoặc không đxuất xử lý kịp thời; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng.
2.1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đã được phê duyệt.
2.2. Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; Đy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đán quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.
2.3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng; Hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt.
2.4. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của địa phương về công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng theo đúng quy định. Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép xây dựng; Niêm yết công khai các điều kiện, quy trình thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc cấp phép xây dựng đúng theo quy định của pháp luật và quy định do UBND tỉnh ban hành.
2.5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền địa phương. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.
2.6. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng lại các xã, phường, thị trấn; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng cấp xã, phường, thị trấn; Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, xử lý, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trt tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền.
2.7. Thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Tập trung chỉ đạo và kiên quyết xử lý các trường hp vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục tình trạng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn đ tn tại, đng thời xử lý nghiêm và kiên quyết thực hiện phá dỡ công trình vi phạm theo quy định.
2.8. Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; Nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng; Thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sm và xử lý triệt đ; Ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền; Tổ chức thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm theo quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND cấp trên hoặc Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật.
2.9. Khẩn trương rà soát lại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đã có hiệu lực pháp luật được ban hành theo thẩm quyền nhưng chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đy đủ; kiểm tra, đôn đc việc thực hiện và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình trì hoãn, không thực hiện quyết định xử phạt.
2.10. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn; Kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời.
2.11. Báo cáo định kỳ ba tháng, sáu tháng, một năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn về Sở Xây dựng.
3.1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đã được phê duyệt.
3.2. Tập trung đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc quản lý đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.
3.3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trật txây dựng trong các khu công nghiệp do Ban quản lý. Khi phát hiện vi phạm các quy định pháp luật về xây dựng phải có văn bản gửi UBND cấp huyện hoặc Thanh tra Sở Xây dựng đkịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
3.4. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, công tác quản lý trật tự xây dựng; Tăng cường tập huấn, hướng dẫn bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Tuyên truyền phbiến pháp luật, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại trong công tác kiểm tra, xử lý và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
3.5. Báo cáo định kỳ ba tháng, sáu tháng, một năm báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn về Sở Xây dựng.
4. Các S, ngành liên quan:
4.1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
4.2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn việc quảng cáo ngoài trời gắn với các công trình, quản lý tuyến phố, lắp đặt, dựng, treo bin, băng rôn có nội dung tuyên truyền, quảng cáo phù hợp; Hướng dẫn và thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đối với bảng quảng cáo, băng rôn theo đúng quy định. Chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời những các trường hợp lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.
4.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Thanh tra Sở và các Chi cục: Đê điều và phòng chống lụt bão; Thủy lợi phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết tháo d các các công trình trong phạm vi bảo vệ các công trình đê điều, thủy lợi.
4.4. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựngy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.
4.5. Sở Thông tin truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tn, báo chí, Đài phát thanh và truyền hình, Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền đnâng cao ý thức, nhận thức của các tng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về trật txây dựng; giám sát, phát hiện, đưa tin, kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, góp phần đôn đốc xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
4.6. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phbiến pháp luật về xây dựng cho các tổ chức, công dân, nhằm nâng cao ý thức cộng đng chp hành các quy định pháp luật về xây dựng.
4.7. STài chính cân đối và bố trí đủ vốn cho công tác lập quy hoạch trong đó có công tác tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch và cm mốc giới ngoài thực địa.
4.8. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp, Công an huyện, thị xã, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình; quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm của cấp có thẩm quyền theo quy định.
4.9. Thanh tra tỉnh hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho hệ thống thanh tra xây dựng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4.10. Các sở, ban ngành khác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Thanh tra của ngành thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực do mình quản lý; Phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật txây dựng trên địa bàn tỉnh.
4.11. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng, thực hiện nghiêm các yêu cầu trong Quyết định đình chỉ thi công xây dựng; Quyết định cưỡng chế phá dỡ của cấp có thẩm quyền.
5.1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.
5.2. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chỉ thị này. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ảnh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh; Định kỳ ba tháng, sáu tháng, một năm các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh./.
 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường
trực Tnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện,
thị xã, thành phố;
- Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện t
tỉnh;
-
Lưu: VT, CN.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Tuấn
 
 

thuộc tính Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành:17/02/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xây dựng

tải Chỉ thị 10/CT-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi