Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 35 văn bản: Xây dựng
01

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
02

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Xác thực: 17/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
03

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Xác thực: 17/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
04

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
06

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Xác thực: 01/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
07

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Xác thực: 30/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Xác thực: 05/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
09

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị

Xác thực: 04/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
10

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Xây dựng

Xác thực: 04/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Xác thực: 03/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
12

Văn bản hợp nhất 903/VBHN-BKHĐT năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Xác thực: 12/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Xác thực: 12/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
14

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao Thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Xác thực: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
15

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
16

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Xây dựng

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2019
17

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2018 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Xác thực: 13/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
18

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý cây xanh đô thị

Xác thực: 13/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị

Xác thực: 13/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

Xác thực: 13/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
Vui lòng đợi