Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.910 văn bản: Xây dựng
41

Quyết định 2815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng

Ban hành: 17/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
42

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2022
43

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2022
44

Quyết định 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An và Quyết định 57/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
45

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
46

Quyết định 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 2, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
47

Quyết định 2745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 4, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
48

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 94/2020/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
49

Quyết định 2031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2022
50

Quyết định 2746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 5 (khu vực hồ Đồng Quan và phụ cận), tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Quang Tiến, Phù Linh, Mai Đình, Tiên Dược và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
51

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
52

Quyết định 2742/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 1, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
53

Quyết định 2648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa khu phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch theo hình thức hợp đồng BT

Ban hành: 29/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
54

Quyết định 2542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
55

Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bổ sung Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Long An

Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
56

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 26/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
57

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2022
58

Quyết định 2325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
59

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
60

Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định phân bổ hạch toán thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
Vui lòng đợi