Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 1.771 văn bản: Xây dựng
1761

Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2015
1762

Lệnh công bố Luật sửa đổi các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1763

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
1764

Thông tư 107/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Ban hành: 07/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2007
1765

Quyết định 44/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22 TCN 356-06 "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường Polime"

Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2006
1766

Quyết 32/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 376: 2006 "Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết"

Ban hành: 20/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2006
1767

Quyết định 51/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020

Ban hành: 11/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2005
1768

Quyết định 157/2002/QĐ-TTg thành lập và áp dụng chính sách đối với khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 14/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1769

Quyết định 88/2002/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở vật chất các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1770

Quyết định 339/2002/QĐ-TTg thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 10/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1771

Quyết định 140/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Thanh Hóa đến năm 2020

Ban hành: 11/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi