Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.351 văn bản: Xây dựng
1681

Quyết định 7141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các công trình thuộc quỹ nhà sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2015
1682

Quyết định 7071/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chung thị trấn sinh thái Phúc Thọ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/5000

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2014
1683

Quyết định 7077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì, đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2014
1684

Quyết định 95/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2015
1685

Công văn 82/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2014
1686

Công văn 10302/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá các dự án xử lý chất thải rắn và đề xuất Dự án thí điểm đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn đô thị và nông thôn

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2014
1687

Công văn 18503/BTC-CST của Bộ Tài chính về phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2015
1688

Quyết định 1491/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2015 của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 12/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2014
1689

Quyết định 1485/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 06/06/2014 và Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2014
1690

Quyết định 1486/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2014
1691

Công văn 3241/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
1692

Quyết định 1484/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 12/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2014
1693

Quyết định 1471/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
1694

Quyết định 1470/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
1695

Quyết định 2243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng

Lĩnh vực: Xây dựng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2014
1696

Thông tư 19/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
1697

Công văn 3214/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 09/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2014
1698

Quyết định 1442/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
1699

Thông tư 41/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật mỏ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khoa học-Công nghệ;Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
1700

Công văn 3185/BXD-QLN của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc phân biệt dự án

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
Vui lòng đợi