Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.202 văn bản: Xây dựng
10701

Công văn 61/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử lý tình huống đối với hợp đồng EPC

10702

Công văn 478/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc quản lý đường đô thị

10703

Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

10704

Công văn 1942/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết 1 số đề nghị của tỉnh Sơn La

10705

Công văn 479/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ

10706

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

10707

Công văn 462/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị

10708

Công văn 59/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng công trình

10709

Công văn 1881/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất

10710

Công văn 466/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD

10711

Công văn 50/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập dự toán điều chỉnh bổ sung

10712

Công văn 49/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD

10713

Công văn 467/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch cấp nước, thoát nước và xây dựng khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc 3 Vùng kinh tế trọng điểm

10714

Công văn 53/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD

10715

Công văn 472/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng trong nước

10716

Công văn 463/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc lập dự toán thi công xây dựng công trình

10717

Công văn 1882/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về công tác quản lý chất lượng thi công và bảo đảm an toàn lao động

10718

Công văn 459/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện công khai quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị

10719

Công văn số 435/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục xây dựng cột mốc số 1196 tại Cửa khẩu Hữu nghị - Lạng Sơn

10720

Công văn số 446/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Sở Xây dựng Long An