Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.898 văn bản: Xây dựng
9761

Quyết định 45/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành “Điều lệ tạm thời về quản lý xây dựng, bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ Hà Nội”

9762

Quyết định 124/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam

9763

Quyết định 15/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng

9764

Nghị định 24/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn

9765
9766
9767

Thông tư 01/1999/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản theo Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

9768

Quyết định 03/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng chất kết dính Vôi - Đá bazan - Yêu cầu kỹ thuật

9769

Quyết định 02/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức tỷ lệ khấu hao hằng năm của các loại máy và thiết bị xây dựng

9770

Thông tư 191/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp

9771

Thông tư 04/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung mục 2 phần I Thông tư hướng dẫn cấp phép xây dựng số 05/BXD-KTQH ngày 18/9/1996 của Bộ Xây dựng

9772

Quyết định 1090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên

9773

Quyết định 238/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

9774

Quyết định 186/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hoá

9775

Nghị quyết 11/1998/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 1998

9776

Nghị định 62/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo Hợp đồng xây dựng - kinh doanh- chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

9777

Quyết định 513/1998/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng

9778
9779

Thông tư 02/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam.

9780

Công văn 360/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính văn bản Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 05/1998CT-TTg ngày 22/1/1998