Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 6.343 văn bản: Xây dựng
6221

Nghị định 62/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo Hợp đồng xây dựng - kinh doanh- chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 15/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
6222

Quyết định 513/1998/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng

Ban hành: 14/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2009
6223

Thông tư 03/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 01/BXD-CSXD ngày 15/4/1997 về "Hướng dẫn quản lý và xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam

Ban hành: 12/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2004
6224

Thông tư 02/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam.

Ban hành: 29/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
6225

Công văn 360/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính văn bản Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 05/1998CT-TTg ngày 22/1/1998

Ban hành: 02/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6226

Quyết định 22/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây

Ban hành: 26/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2008
6227

Quyết định 10/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
6228

Thông tư 01/1998/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/12/1997

Ban hành: 20/01/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
6229

Quyết định 06/1998/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành theo Tiêu chuẩn ngành xây dựng

Ban hành: 06/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
6230

Thông tư 08/1997/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Ban hành: 05/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
6231

Quyết định 541/1997/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi một số điều của Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 497/BXD-GĐ ngày 18/09/1996

Ban hành: 22/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2005
6232

Quyết định 540/1997/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng cho phép nhà thầu trong nước nhận thầu công trình có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng Quy chế bảo hành xây lắp công trình ban hành kèm theo Quyết định số 499-BXD/GĐ ngày 18/9/96

Ban hành: 21/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
6233

Quyết định 944/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đức Hoà II, tỉnh Long An

Ban hành: 08/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
6234

Thông tư 702/1997/TTLT-BXD-BTCCBCP của Bộ Xây dụng và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư liên bộ số 1012/TT-LB ngày 25/12 của liên Bộ Xây dựng - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND địa phương quản lý Nhà nước về ngành xây dựng

Ban hành: 25/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
6235

Quyết định 904/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch chung Khu công nghiệp - cảng biển Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 23/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
6236

Quyết định 439/QĐ-CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn xây dựng tập II và tập III

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
6237

Thông tư 06/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số vấn đề về quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước" ban hành kèm theo Nghị định 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
6238

Quyết định 751/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
6239

Quyết định 713/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục khu công nghiệp ưu tiên đầu tư đến năm 2000

Ban hành: 30/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
6240

Nghị định 92/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/96

Ban hành: 23/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
Vui lòng đợi