Văn bản Luật Xây dựng

Có tất cả 1.700 văn bản: Xây dựng
21

Quyết định 29/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
22

Nghị định 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
23

Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2020
24

Thông tư 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2020
25

Thông tư 22/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2020
26

Quyết định 1120/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
27

Quyết định 1091/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
28

Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2020
29

Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
30

Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
31

Thông tư 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
32

Thông tư 14/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
33

Thông tư 13/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
34

Quyết định 1903/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
35

Thông tư 12/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
36

Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
37

Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
38

Thông tư 18/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
39

Quyết định 1836/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
40

Nghị định 95/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 16/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
Vui lòng đợi