Quyết định 513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 513/QĐ-UBND

Quyết định 513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng YênSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:513/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành:12/02/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Vi phạm hành chính , Tư pháp-Hộ tịch

tải Quyết định 513/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------------
Số: 513/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hưng Yên, ngày 12 tháng 02 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015
---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 81/TTr-STP ngày 03/02/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch công tác thi hành pháp luật vềxử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
             Nguyễn Minh Quang
  

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------------------
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
 
 
 
KẾ HOẠCH
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
------------------------------------------
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích
- Nhằm đảm bảo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định được thực thi đồng bộ, có hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền về vị trí, vai trò trong quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện đối với công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.
2. Yêu cầu
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ nêu trong Kế hoạch.
II. NỘI DUNG
1. Xây dựng, hoàn thiện văn bản thi hành về xử lý vi phạm hành chính
a) Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan nhà nước khác đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2015.
b) Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, tập trung nghiên cứu, rà soát, kịp thời phát hiện các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn không khả thi, khó khăn vướng mắc, đề xuất của cơ quan trong quá trình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật.
- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
a) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật
 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và cấp huyện tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật tới cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh.
- Đơn vị chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và cấp huyện.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2015.
b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.
Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng các quy định về xử lý vi phạm hành chính được kịp thời, đầy đủ, chính xác.
- Cấp tỉnh: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan nhà nước theo ngành dọc của trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc các cơ quan của cấp tỉnh, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.
+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
+ Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính.
+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.
- Cấp huyện: Căn cứ vào Kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế, UBND cấp huyện tập huấn cho cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, thời gian tổ chức trong năm 2015.
3. Kiện toàn tổ chức, bộ máy
Trên cơ sở biên chế được giao của địa phương năm 2015, xem xét kiện toàn tổ chức, bộ máy bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định tại Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.
4. Tổ chức kiểm tra việc triển khai và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành
4.1. Cấp tỉnh
a) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.
- Nội dung kiểm tra, đơn vị được kiểm tra (Có phụ lục kèm theo).
- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.
b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành về việc triển khai và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cấp huyện, cấp xã trên một số lĩnh vực, như: Tài nguyên và môi trường, biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và theo sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh.
- Nội dung kiểm tra, đơn vị được kiểm tra (Có phụ lục kèm theo).
- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.
4.2. Cấp huyện: Căn cứ vào kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế tiến hành kiểm tra việc triển khai và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian tổ chức trong năm 2015.
5. Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
- Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu của quốc gia.
- Các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp. Nội dung, cách thức của việc cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan tổ chức theo ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và định kỳ hàng năm. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
6. Báo cáo, thống kê công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, thu thập thông tin, số liệu, xây dựng báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực tại cơ quan, đơn vị quản lý gửi Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm; Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 15 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.
- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện thống kê tình hình xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật về thống kê.
- Sở Tư pháp tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra các sở, ngành, cơ quan theo ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả việc thực hiện.
2. Các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan theo ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện
- Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, có trách nhiệm chủ trì xây dựng Kế hoạch và triển khai việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện những nội dung của Kế hoạch này.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh
Tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên. Tạo điều kiện và phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các nội dung của Kế hoạch này.
4. Kinh phí thực hiện
-Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước cấp bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước.
- Cấp tỉnh: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lập dự toán bổ sung kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch.
- Cấp huyện: Phòng Kế hoạch -Tài chính cấp huyện, cán bộ Tài chính - Kế toán cấp xã phối hợp với các phòng, cán bộ chuyên môn tham mưu UBND cùng cấp bổ sung kinh phí.
Quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch có khó khăn, vướng mắc các đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để xử lý kịp thời./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
             Nguyễn Minh Quang
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi