Kế hoạch 32/KH-BCA 2024 tập huấn kỹ năng, nghiệp xử lý vi phạm hành chính giai đoạn 2024-2028

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 32/KH-BCA

Kế hoạch 32/KH-BCA của Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2024-2028
Cơ quan ban hành: Bộ Công anSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:32/KH-BCANgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Quốc Hùng
Ngày ban hành:19/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 32/KH-BCA

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2024-2028

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ Công an ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2024 - 2028 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

1.2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp trong chỉ đạo, theo dõi, điều hành công tác quản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; phát huy tinh thần tự học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao năng lực áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát huy vai trò chủ động tham mưu của tổ chức pháp chế các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương), nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân.

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý. Quán triệt thực hiện tốt phương châm hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2024 là: “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

2.3. Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong xử lý vi phạm hành chính, tham mưu thực hiện công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân

1.1. Xây dựng Kế hoạch hằng năm của Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V03.

- Thời gian thực hiện: Quý I hằng năm.

1.2. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý I hằng năm.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

2.1. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho phù hợp với địa bàn, khu vực, đối tượng tuyên truyền.

- Cơ quan thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

2.2. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông Công an nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Xây dựng các chuyên mục và chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan thực hiện: X04 chủ trì, phối hợp với V03, V01, V04, các học viện, trường Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

3. Tổ chức truyền thông chính sách liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong quá trình xây dựng pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và quần chúng nhân dân các chính sách pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến hoặc ban hành trong thời gian tới gắn với việc thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”.

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với V03 và Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

4. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mới được cấp có thẩm quyền ban hành liên quan đến công tác công an. Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa thông qua tại các kỳ họp, phiên họp; các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an ban hành đối với lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc trực tiếp xử lý vi phạm hành chính, báo cáo viên pháp luật, giáo viên giảng dạy pháp luật trong các học viện, trường Công an nhân dân, hội viên Chi hội Luật gia các cấp trong Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

5. Biên soạn, cấp phát tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ lãnh đạo cốt cán, cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật hoặc trực tiếp xử lý vi phạm hành chính, báo cáo viên pháp luật, giáo viên giảng dạy pháp luật trong các học viện, trường Công an nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: V03 chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

6. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo, biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu giảng dạy pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng trong các học viện, trường Công an nhân dân phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

- Cơ quan thực hiện: X02 chủ trì, phối hợp với V03 và các học viện, trường Công an nhân dân.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này

- Cơ quan thực hiện: V03, các học viện, trường Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương

- Thời gian thực hiện: theo chỉ đạo của Bộ Công an.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) V03

- Chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch này; đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác này; tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở, V03 chủ trì, phối hợp với H01, H07 và các đơn vị liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật, báo cáo lãnh đạo Bộ tổ chức sau khi được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

b) V01, V04, X04 phối hợp với V03 và các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện Kế hoạch, cụ thể:

- V01 chủ trì cung cấp thông tin chính thống, định hướng cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ công an, Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội.

- V04 chủ trì các hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn, phát hành các số Tạp chí Công an nhân dân phục vụ công tác xây dựng pháp luật.

- X04 chủ trì định hướng thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

c) H01

- Chủ trì, phối hợp với V03 thẩm định dự toán, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này.

- Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật.

d) H07 chủ trì, phối hợp với V03 thanh quyết toán kinh phí được cấp theo quy định của pháp luật.

đ) Công an các đơn vị, địa phương

- Chủ trì, phối hợp với V03 và các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch này.

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch và điều kiện thực tiễn, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về V03 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

- Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc tổ chức thực hiện Kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả; phối hợp với V03 tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bố trí cán bộ, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở đơn vị, địa phương mình.

- Định kỳ hằng năm (trước ngày 20/12), xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (đưa vào nội dung Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), gửi về Bộ (qua V03) theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BCA ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ báo cáo trong Công an nhân dân.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Công an (qua V03) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Công an các đơn vị, địa phương (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (để đăng tải);

- Lưu: VT, V03 (P4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Lê Quốc Hùng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi