Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 67/2017 về xử phạt VPHC lĩnh vực dầu khí

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
-------

S:            /2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DỰ THẢO 3

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018

 

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

--------------

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 12 tháng 7 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một sđiều Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 3, điêm đ khoản 3 Điều 3 và bổ sung khoản h, khoản i Điều 3 như sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực dầu khí là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức; mức phạt tiền tối đa trong kinh doanh xăng dầu và khí là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.”

 3. Ngoài hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

đ) Buộc kiểm định và đăng ký máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LNG vào phương tiện vận tải theo quy định; buộc kiểm định theo quy định các bồn chứa LPG, LNG, CNG thiết bị phtrợ tại các cơ sở vật chất kinh doanh LPG, LNG, CNG; Buộc phải có đầy đủ các quy trình về an toàn, quy trình chế tạo, quy trình sửa chữa các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm; Buộc phải trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn đối; Buộc phải thực hiện kiểm định hoặc hiệu chuẩn chai LPG; Buộc thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, chứng nhận hợp quy theo quy định;  Buộc thực hiện kiểm định dây chuyền, máy, thiết bị.

h) Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu;

i) Buộc thực hiện quy đinh của pháp luật về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.”

2. Sửa đổi điểm d , đ khoản 2 Điều 11 và bổ sung điểm l, m, n, o khoản 2 Điều 11 như sau:

“2. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

d) Không xây dựng đầy đủ các tài liệu quản lý an toàn bao gồm: Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh giá rủi ro, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; Không tiến hành cập nhật các tài liệu quản lý an toàn theo quy định.

đ) Không có quy trình vận hành, bảo dưỡng, quy định an toàn và quy trình xử lý sự cố;

l) Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chưa được kiểm định hoặc quá hạn kiểm định;

m) Người vận hành không được huấn luyện an toàn, huấn luyện phòng cháy chữa cháy theo quy định.

n) Không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định;

o) Vật liệu chế tạo, thay thế đường ống dẫn không phù hợp với điều kiện thiết kế và làm việc của đường ống.

3. Sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 14 sửa đổi như sau:

“c) Cầu cảng và kho không được xây dựng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định.”

4. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 19 như sau:

“a) Tổng đại lý, Đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi mua, bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng

5. Bổ sung Điều 34a:

  • Điều  34a. Hành vi vi phạm các quy định về an toàn trong lĩnh vực xăng dầu

1. Phạt tiền từ20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trồng cây lâu năm trong hành lang an toàn các công trình xăng dầu;

b) Người vận hành không được huấn luyện an toàn, huấn luyện phòng cháy chữa cháy theo quy định;

c) Không tiến hành cập nhật các tài liệu quản lý an toàn theo quy định;

d) Không xây dựng các tài liệu quản lý an toàn bao gồm: Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh giá rủi ro, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định;

e) Không tiến hành đo điện trở tiếp đất, điện trở chống sét theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chưa được kiểm định hoặc quá hạn kiểm định;

b) Không có quy trình vận hành, quy định an toàn và quy trình xử lý sự cố;

c) Không tuân thủ các quy định an toàn trong thiết kế kho, đường ống, cửa hàng xăng dầu;

d) Không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định;

e) Không xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.“

6. Sửa đổi điều 35 như sau:

Điều 35. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có chai LPG hoặc có chai LPG, hợp đồng thuê chai LPG nhưng chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

b) Không đáp ứng quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam nhưng không được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;

b) Không có bồn chứa LPG hoặc có bồn chứa LPG, hợp đồng thuê bồn chứa LPG nhưng bồn chứa LPG không đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định;

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam;

b) Kinh doanh LPG qua đường ống nhưng không có đường ống vận chuyển LPG hoặc có đường ống vận chuyển LPG nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

d) Kinh doanh LPG qua đường ống nhưng không có trạm cấp LPG hoặc có trạm cấp LPG nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thu hồi chai LPG và thực hiện quy định của pháp luật về chai LPG phải đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Buộc thực hiện quy đinh của pháp luật về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều  này.”

7. Bổ sung Điều 35a như sau:

Điều 35a. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cơ sở sản xuất, chế biến không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

b) Có phòng thử nghiệm chất lượng LPG hoặc thuê tối thiểu 01 năm nhưng không đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

c) Dây chuyền, máy, thiết bị chưa được kiểm định theo quy định.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi không có phòng thử nghiệm và không có hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm phòng thử nghiệm để kiểm tra, thử nghiệm chất lượng LPG.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến LPG từ 01 tháng đến 03 tháng đi với vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến LPG từ 03 tháng đến 06 tháng đi với vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thực hiện quy đinh của pháp luật về an toàn, phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1Điều  này;

b) Buộc thực hiện kiểm định dây chuyền, máy, thiết bị đối với hành vi vi phạm tại điểm c khoản 2 Điều này.”

8. Bổ sung Điều 35b như sau:

Điều 35b. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không có bồn chứa LPG hoặc có bồn chứa LPG, hợp đồng cho thuê bồn chứa LPG nhưng bồn chứa LPG không đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh LPG qua đường ống nhưng không có đường ống vận chuyển LPG hoặc có đường ống vận chuyển LPG nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

b) Kinh doanh LPG qua đường ống nhưng không có trạm cấp LPG hoặc có trạm cấp LPG nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc thực hiện quy đinh của pháp luật về an toàn, phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, điểm c, Điều  này.”

9. Bổ sung Điều 35c như sau:

Điều 35c. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cửa hàng bán LPG chai có hành vi kinh doanh không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai;

b) Cửa hàng bán LPG chai có hành vi kinh doanh LPG chai nhưng không có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc thực hiện quy đinh của pháp luật về an toàn, phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều  này.”

10. Điều 36 được sửa đổi như sau:

Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán lẻ LPG chai khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán LPG khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Xuất khẩu, nhập khẩu LPG khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động của cửa hàng bán lẻ LPG chai từ 03 tháng đến 06 tháng đi với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động của thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai từ 03 tháng đến 06 tháng đi với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu LPG từ 03 tháng đến 06 tháng đi với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b của các khoản 1, 2, 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b của các khoản 1, 2, 3 Điều này.”

 11. Sửa đổi Điều 37 như sau:

Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm nạp LPG vào chai

1. Phạt tin từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trạm nạp LPG vào chai không thuộc sở hữu của thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Địa điểm trạm nạp LPG vào chai không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai;

b) Trạm nạp LPG vào chai chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

c) Không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai vào chai bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai;

d) Tiếp tục hoạt động nạp LPG vào chai khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm nạp LPG vào chai.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động của trạm nạp LPG vào chai từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo dỡ trạm nạp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này.”

12. Bổ sung Điều 37a như sau:

“Điều 37a. Điều kiện đối với trạm nạp LPG vào xe bồn

1. Phạt tin từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trạm nạp LPG vào xe bồn không thuộc sở hữu của thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a)  Trạm nạp LPG vào xe bồn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

b)  Không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp LPG vào xe bồn khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn;

d) Tiếp tục hoạt động nạp LPG vào xe bồn khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm nạp LPG vào xe bồn.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động của trạm nạp LPG vào xe bồn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo dỡ trạm nạp LPG vào xe bồn đối với đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 3 Điều này.”

13. Sửa đổi Điều 38 như sau:

  “Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

1. Phạt tin từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải không thuộc sở hữu của thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

 b)  Không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp LPG vào phương tiện vận tải khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải;

d) Tiếp tục hoạt động nạp LPG vào phương tiện vận tải khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động của trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo dỡ trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải đối với đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này.”

14. Sửa đổi Điều 39 như sau:

Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm cấp LPG

1. Phạt tin từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trạm cấp LPG không thuộc sở hữu của thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm cấp LPG không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

b) Không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động cấp LPG khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm cấp LPG.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo dỡ trạm cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này”

15. Sửa đổi Điều 40 như sau:

Điều 40. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện chai LPG lưu thông trên thị trường

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo quy định;

b) Chai LPG không được niêm phong theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp luật;

b) Không đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định;

c) Không thu hồi hoặc không thu hồi toàn bộ số chai LPG thuộc sở hữu của mình để bán hoặc nhượng lại cho thương nhân khác kèm theo đầy đủ hồ sơ theo quy định khi ngừng hoạt động kinh doanh hoặc cơ sở kinh doanh LPG sáp nhập, chuyển đổi ngành nghề không kinh doanh LPG.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG trái phép sau đây:

a) Thay chân đế, cắt quai xách;

b) Mài lô gô, thay đổi nhãn hiệu, seri;

c) Hàn gắn thêm kim loại;

d) Tráo đổi van đầu chai;

đ) Các hành vi trái phép khác làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đu của chai LPG.

4. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu chai LPG không đảm bảo điều kiện lưu thông đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thu hồi chai LPG theo quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.”

16. Bổ sung Điều 40a như sau:

Điều 40a. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện chai LPG mini lưu thông trên thị trường

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi không có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp luật;

b) Không đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu chai LPG không đảm bảo điều kiện lưu thông đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thu hồi chai LPG mini theo quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.”

17. Bổ sung Điều 40b như sau:

Điều 40b. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không có đầy đủ các quy trình về an toàn, quy trình chế tạo, quy trình sửa chữa các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn;

b) Không thực hiện kiểm định hoặc hiệu chuẩn chai LPG sau chế tạo, sửa chữa;

c) Không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc phải có đầy đủ các quy trình về an toàn, quy trình chế tạo, quy trình sửa chữa các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b)  Buộc phải trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc phải thực hiện kiểm định hoặc hiệu chuẩn chai LPG sau chế tạo, sửa chữa đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.“

d) Buộc thực hiện đầy đủ các điều kiện về về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.“

18. Bổ sung Điều 40c như sau:

Điều 40c. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG mini

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với mộ trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm;

b) Không có đầy đủ dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất chai LPG mini theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có các thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn chai LPG mini theo quy định.

b) Không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc phải có đầy đủ các quy trình về an toàn, quy trình chế tạo, quy trình sửa chữa các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại  điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc phải có dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất chai LPG mini theo quy định tại Quy chun kỹ thuật quốc gia đối với hành vi vi phạm quy định tại  điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc phải trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

d) Buộc thực hiện đầy đủ các điều kiện về về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.“

19. Sửa đổi Điều 41 như sau:

Điều 41. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, chế biến LPG

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đăng ký nhãn hiệu hàng hóa để lưu hành.

b) Không thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG.

2. Phạt tin từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG, bồn chứa LPG; thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu thương nhân;

b) Không tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh.

c) Không thường xuyên kiểm tra an toàn đối với máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ để phát hiện và kịp thời khắc phục các dấu hiệu không bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến khí;

d) Đưa sản phẩm do nhà máy sản xuất lưu thông lần đầu trên thị trường nhưng không được kiểm tra, bảo đảm điều kiện về tiêu chuẩn chất lượng, đo lường theo quy định của pháp luật

3. Hình thức xử phạt bổ sung

Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến từ 03 đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG, bồn chứa LPG; thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu thương nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc kiểm tra an toàn đối với máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ để phát hiện và kịp thời khắc phục các dấu hiệu không bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến khí đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.”

20. Sửa đổi Điều 42 được như sau:

Điều 42a. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh chai LPG mini không đảm bảo an toàn;

b) Không đăng ký nhãn hiệu hàng hóa để lưu hành;

 c) Không thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG;

d) Không quy định giá bán LPG trong hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý;

đ) Không có bản cam kết bảo đảm chất lượng phụ gia không ảnh hưởng đến an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường và chất lượng khí trong trường hợp thực hiện pha chế khí;

e) Không lập sổ hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi chai LPG bán tại cửa hàng đảm bảo các thông tin theo quy định của pháp luật;

g) Không báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hoá, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và mua bán LPG trên thị trường đến Bộ Công Thương theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh LPG.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG, bồn chứa LPG; thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu thương nhân;

b) Không thực hiện việc kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG không bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng;

c) Bán buôn LPG cho thương nhân kinh doanh LPG khác không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh LPG theo quy định.

d) Không quản lý số lượng chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân: (Xin ý kiến các thành viên BST, TBT đối với hành vi này)

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua hoặc bán LPG với thương nhân kinh doanh LPG có trạm nạp LPG vào chai, trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải, trạm nạp LPG vào xe bồn không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định. định.

b) Chiếm giữ trái phép, mua, bán, trao đổi, lưu giữ chai LPG không thuộc sở hữu, không có hợp đồng mua bán, không có thoả thuận về việc tao đổi chai LPG trừ trường hợp thuê nạp.

c) Mua, bán chai LPG và LPG chai trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ hoặc không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

d) Mua, bán các loại chai LPG và LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác ngoài hợp đồng đã ký.

6. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

b) Tịch thu chai LPG, LPG chai, LPG chai mini và LPG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 5 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG, LPG chai, LPG chai mini và LPG có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

 b) Buộc thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG, bồn chứa LPG; thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu thương nhân đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.”

21. Bổ sung Điều 42b như sau:

Điều 42b. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG của thương nhân kinh doanh mua bán LPG

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh chai LPG mini không đảm bảo an toàn.

b) Không đăng ký nhãn hiệu hàng hóa để lưu hành;

c) Không thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG.

d) Không quy định giá bán LPG trong hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý;

đ) Không báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hoá, hoạt động mua bán LPG trên thị trường đến Sở Công Thương theo quy định;

h) Không lập sổ hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi chai LPG bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng đảm bảo các thông tin theo quy định của pháp luật;

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a)  Không tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh LPG.

b) Ký hợp đồng mua bán LPG với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán LPG không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định;

c) Ký hợp đồng mua bán LPG với thương nhân sản xuất, chế biến khí không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh LPG theo quy định.

d) Không quản lý số lượng chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân: (Xin ý kiến các thành viên BST, TBT đối với hành vi này)

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG, bồn chứa LPG; thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu thương nhân;

b) Không thực hiện việc kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG không bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng;

c) Chiếm giữ trái phép, mua, bán, trao đổi, lưu giữ chai LPG không thuộc sở hữu hoặc không có hợp đồng thuê chai LPG hoặc không có hợp đồng mua bán, không có thoả thuận về việc tao đổi chai LPG trừ trường hợp thuê nạp.

d) Mua, bán LPG và LPG chai trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ hoặc không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

đ) Mua, bán các loại LPG và LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác ngoài hợp đồng đã ký.

5. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

b) Tịch thu chai LPG, LPG chai, LPG chai mini và LPG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2, các điểm c, d khoản 4 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG và LPG chai có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

10. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

b) Buộc thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG, bồn chứa LPG; thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu thương nhân đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.”

22. Bổ sung Điều 42c như sau:

Điều 42c. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG của cửa hàng bán lẻ LPG chai

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định.

2. Phạt tiền 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có biên bản giao nhận có ký tên xác nhận của khách hàng sử dụng về kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai LPG xong.

b) Không treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân kinh doanh LPG mà cửa hàng ký hợp đồng bán LPG chai;

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh chai LPG mini, LPG chai mini không đảm bảo an toàn.

b) Bán cho khách hàng các chai LPG không còn nguyên niêm phong hoặc không bảo đảm chất lượng, khối lượng và nhãn mác đã đăng ký;

c) Thay thế, cung cấp cho khách hàng các loại phụ kiện không đảm bảo an toàn theo quy định.

d) Không cung cấp tài liệu hướng dẫn các thông tin cần thiết về an toàn khi sử dụng LPG, các biện pháp đề phòng, các bước xử lý khi LPG rò rỉ; Quy trình sử dụng bếp ga, chai chứa và các phụ kiện kèm theo cho khách hàng sử dụng bếp ga, chai LPG của cửa hàng.

e) Không thông báo cho khách hàng sử dụng biết các thông tin quy định tại khoản 11 Điều 31 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.

đ) Không lập sổ hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi chai LPG bán tại cửa hàng đảm bảo các thông tin theo quy định của pháp luật;

e) Chủ cửa hàng, nhân viên làm việc tại cửa hàng không được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp hợp đồng mua bán LPG với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán LPG không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

b) Không tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh LPG.

c) Mua, bán LPG chai và chai LPG không có nguồn gốc xuất xứ hoặc không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

d) Bán LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác mà không có hợp đồng hoặc bán LPG chai ngoài hợp đồng đã ký.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi chiếm giữ chai LPG của thương nhân kinh doanh LPG ngoài hợp đồng mà cửa hàng đã ký.

6. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3, các điểm a,c, d khoản 4 và khoản 5 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

b) Tịch thu chai LPG, LPG chai, LPG chai mini và LPG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3, điểm c, điểm d khoản 4 và khoản 5 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG và LPG chai có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.”

23. Bổ sung Điều 42d như sau:

Điều 42d. Hành vi vi phạm quy định khác về kinh doanh LPG

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng LPG chai mini không được phép nạp lại trong cơ sở kinh doanh dịch vụ
ăn uống.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh, vận chuyển, tồn trữ chai LPG và LPG chai khi không phải là thương nhân sản xuất, chế biến LPG; thương nhân xuất, nhập khẩu LPG; thương nhân kinh doanh mua bán LPG; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu LPG, bồn chứa LPG, kho chứa LPG chai, phương tiện vận chuyển LPG; trạm nạp, trạm cấp LPG; cửa hàng bán lẻ LPG chai; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG; thương nhân sản xuất chai LPG mini (trừ trường hợp mua để sử dụng phục vụ sản xuất, tiêu dùng).

3. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu chai LPG, LPG chai và LPG đối với vi phạm quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này đối với trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.”

24. Sửa đổi Điều 43 như sau:

Điều 43. Hành vi vi phạm quy định về nạp LPG vào chai

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng trạm nạp di động;

b) Không tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao động tại trạm nạp theo quy định.

c) Không lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp đảm bảo các thông tin theo quy định của pháp luật;

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp LPG vào chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

b) Nạp thuê vào chai LPG theo hợp đồng cho thương nhân không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực hoặc không có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ;

c) Không loại ra khỏi trạm nạp chai LPG (kể cả chai LPG không thuộc sở hữu) không đủ điều kiện chai LPG lưu thông lưu thông trên thị trường;

d) Nạp LPG có khối lượng và chất lượng LPG không phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng do thương nhân sản xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của pháp luật;

e) Kho chứa LPG chai không đáp ứng quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

3. Phạt tin từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chứa chai LPG của thương nhân khác không có hp đồng thuê nạp LPG tại trạm nạp;

b) Nạp LPG vào chai LPG không thuộc sở hữu của chính thương nhân chủ sở hữu trạm nạp, trừ trường hp có hp đồng thuê nạp;

c) Kho chứa LPG chai không đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

d) Không kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nạp không đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm nạp.

đ) Các hành vi sang, chiết, nạp LPG trái phép khác.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Tịch thu chai LPG và LPG chai đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 và điểm a, điểm b, điểm đ khoản 3 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, các điểm a, b, d khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.”

25. Sửa đổi Điều 44 như sau:

Điều 44. Hành vi vi phạm quy định về nạp LPG vào phương tiện  vận tải

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đầy đủ, rõ ràng biển hiệu, biểu tượng của trạm nạp theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm LPG theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua LPG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc LPG nhập lậu để bán cho khách hàng;

b) Nạp LPG vào phương tiện vận tải không sử dụng nhiên liệu LPG;

c) Nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

d) Nạp LPG chất lượng LPG không phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng do thương nhân sản xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của pháp luật.

đ) Không lắp khớp nối tách rời giữa cột bơm và ống mềm để cấp LPG cho phương tiện vận tải.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu LPG, chai LPG, LPG chai đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm c và điểm d khoản 3 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

  1. Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải từ 03 tháng đến 06 tháng đi với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với vi phạm quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.”

26. Bổ sung Điều 44a như sau:

Điều 44a. Hành vi vi phạm quy định về nạp LPG vào xe bồn

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao động tại trạm nạp theo quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua LPG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc LPG nhập lậu để bán cho khách hàng;

b) Nạp LPG vào phương tiện vận tải;

c) Nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp LPG vào xe bồn;

d) Không kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nạp không đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm nạp.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu LPG, chai LPG, LPG chai đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG và LPG chai có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn từ 03 tháng đến 06 tháng đi với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với vi phạm quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.”

27. Điều 45 được sửa đổi như sau:

Điều 45. Hành vi vi phạm quy định về cấp LPG

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao động tại trạm nạp theo quy định;

b) Không cung cấp cho khách hàng bản hướng dẫn an toàn sử dụng LPG có đầy đủ thông tin theo quy định;

c) Không thông báo cho khách hàng khi điều chỉnh giá bán LPG.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán cho khách hàng không có hợp đồng mua LPG hoặc có hợp đồng mua nhưng không đáp ứng các quy định về an toàn sử dụng LPG, phòng cháy và chữa cháy;

b) Không kiểm tra an toàn, phương tiện, thiết bị đo lường, độ kín van khóa, van an toàn, thiết bị phụ trợ dùng LPG, các đầu nối tiếp xúc, đường ống dẫn LPG đến khách hàng theo quy định.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán LPG cho phương tiện vận tải chuyên dụng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

b) Nạp LPG vào chai LPG tại trạm cấp LPG.

c) Không tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh LPG theo quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu LPG, LPG chai, chai LPG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG và LPG chai có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

28. Sửa đổi Điều 46 như sau:

Điều 46. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, sửa chữa chai LPG và sản xuất chai LPG mini

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện công bố hợp quy chai LPG, chai LPG mini theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không lập hồ sơ chai LPG, chai LPG mini theo quy định của pháp luật.

b) Đưa các chai có số sêri trùng nhau ra thị trường.

c) Sửa chữa chai LPG không có nguồn gốc xuất xứ;

d) Sửa chữa chai LPG mini.

đ) Không đáp ứng quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu chai LPG và chai LPG mini đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều này.

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm tại điểm b và điểm đ khoản 2 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động sản xuất, sửa chữa chai LPG, chai LPG mini từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc thu hồi chai LPG, chai LPG mini đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.”

29. Sửa đổi Điều 48 như sau:

Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh LNG

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam nhưng không được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;

b) Cơ sở sản xuất, chế biến không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

c) Có phòng thử nghiệm chất lượng LNG hoặc thuê tối thiểu 01 năm nhưng không đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

d) Dây chuyền, máy, thiết bị chưa được kiểm định theo quy định.

đ) Không có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ điều kiện các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

e) Có bồn chứa LNG hoặc hợp đồng thuê bồn chứa LNG nhưng chưa đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam;

b) Không có phòng thử nghiệm để kiểm tra, thử nghiệm chất lượng LNG;

c) Không có hệ thống bơm, nạp LNG để vận chuyển hoặc không có hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động hoá khí cung cấp cho khách hàng.

d) Kinh doanh LNG qua đường ống nhưng không có đường ống vận chuyển LNG hoặc có đường ống vận chuyển LNG nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

đ) Kinh doanh LNG qua đường ống nhưng không có trạm cấp LNG hoặc có trạm cấp LNG nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến LNG từ 01 tháng đến 03 tháng đi với vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thực hiện quy đinh của pháp luật về an toàn, phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, điểm đ, điểm e khoản 2 và điểm d, điểm đ khoản 3  Điều  này;

b) Buộc thực hiện kiểm định dây chuyền, máy, thiết bị đối với hành vi vi phạm tại điểm d khoản 2 Điều này”

30. Sửa đổi Điều 49 như sau:

Điều 49. Hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LNG

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh LNG khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG.

2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Xuất khẩu, nhập khẩu LNG khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động của thương nhân kinh doanh mua bán LNG từ 03 tháng đến 06 tháng đi với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu LNG từ 01 tháng đến 03 tháng đi với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b của các khoản 1, 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b của các khoản 1, 2 Điều này.”

31. Sửa đổi Điều 50 như sau:

Điều 50. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Địa điểm trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải;

b) Trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

2. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp LNG vào phương tiện vận tải khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải;

d) Tiếp tục hoạt động nạp LNG vào phương tiện vận tải khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động của trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc tháo dỡ trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 1 Điều này.”

32. Sửa đổi Điều 51 như sau:

Điều 51. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm cấp LNG

1. Phạt tin từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm cấp LNG không thuộc sở hữu của thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trạm cấp LNG không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động cấp LNG khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm cấp LNG.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo dỡ trạm cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.”

33. Sửa đổi Điều 52 như sau:

Điều 52. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LNG

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thông báo cho khách hàng khi điều chỉnh giá bán LNG.

b) Không tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

c) Không có bản cam kết bảo đảm chất lượng phụ gia không ảnh hưởng đến an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường và chất lượng khí trong trường hợp thực hiện pha chế khí;

d) Không báo cáo nhãn hiệu hàng hoá theo quy định;

đ Không báo cáo hệ thống phân phối, hoạt động mua bán LNG trên thị trường đến cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không quy định giá bán LNG trong hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý;

b) Không tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí theo quy định.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện kiểm định theo quy định các bồn chứa LNG; thiết bị phụ trợ dùng LNG thuộc sở hữu thương nhân;

b) Bán buôn LNG cho thương nhân kinh doanh LNG khác không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh LNG theo quy định.

c) Ký hợp hợp đồng mua bán LNG với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện đã bị tước, bị thu hồi.

d). Cho thuê kho chứa LNG, cảng xuất nhập, giao nhận LNG, phương tiện vận chuyển LNG với thương nhân kinh doanh LNG khác không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

5. Hình thức xử phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LNG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

6. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc thực hiện kiểm định theo quy định các bồn chứa LNG; thiết bị phụ trợ dùng LNG thuộc sở hữu thương nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

34. Sửa đổi Điều 53 như sau:

Điều 53. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, chế biến LNG

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký nhãn hiệu hàng hóa để lưu hành.

2. Phạt tin từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện kiểm định theo quy định các bồn chứa LNG; thiết bị phụ trợ dùng LNG thuộc sở hữu thương nhân;

b) Không tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, đo lường và quản lý an toàn trong suốt quá trình sản xuất, chế biến LNG;

c) Không kiểm tra an toàn đối với máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ để phát hiện và kịp thời khắc phục các dấu hiệu không bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến khí;

d) Đưa sản phẩm do nhà máy sản xuất lưu thông lần đầu trên thị trường nhưng không được kiểm tra, chứng nhận bảo đảm điều kiện quy định về tiêu chuẩn chất lượng.

đ) Cho thuê kho chứa LNG, cảng xuất nhập, giao nhận LNG, phương tiện vận chuyển LNG với thương nhân kinh doanh LNG khác không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến khí từ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c, d khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thực hiện kiểm định theo quy định các bồn chứa LNG; thiết bị phụ trợ dùng LNG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

b) Buộc thu hồi sản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;”

35. Sửa đổi Điều 54 như sau:

Điều 54. Hành vi vi phạm quy định về nạp LNG vào phương tiện vận tải

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đầy đủ, rõ ràng biển hiệu, biểu tượng của trạm nạp theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua LNG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc LNG nhập lậu để bán cho khách hàng;

b) Nạp LNG vào phương tiện vận tải không sử dụng nhiên liệu LNG;

c) Nạp LNG chất lượng không phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng do thương nhân sản xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của pháp luật.

d) Thiết bị đo lường không được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu LNG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải từ 03 tháng đến 06 tháng đi với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc phải kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.”

36. Sửa đổi Điều 55 như sau:

Điều 55. Hành vi vi phạm quy định về cấp LNG

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho người lao động tại trạm nạp theo quy định;

b) Không cung cấp cho khách hàng bản hướng dẫn an toàn sử dụng LNG có đầy đủ thông tin theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán LNG cho khách hàng không có hợp đồng mua LNG hoặc có hợp đồng mua nhưng không đáp ứng các quy định về an toàn sử dụng LNG, phòng cháy và chữa cháy;

b) Không thường xuyên kiểm tra an toàn, phương tiện, thiết bị đo lường, độ kín van khóa, van an toàn, thiết bị phụ trợ dùng LNG, các đầu nối tiếp xúc, đường ống dẫn LNG đến khách hàng theo quy định.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán LNG có chất lượng không phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn do thương nhân đã công bố theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản có liên quan.

b) Nạp LNG cho khách hàng hoặc thương nhân kinh doanh LNG khác tại trạm cấp.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Buộc đình chỉ hoạt động cấp LNG từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc phải thường xuyên kiểm tra an toàn, phương tiện, thiết bị đo lường, độ kín van khóa, van an toàn, thiết bị phụ trợ dùng LNG, các đầu nối tiếp xúc, đường ống dẫn LNG đến khách hàng theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

37. Sửa đổi Điều 56 như sau:

Điều 56. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh CNG

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân thực hiện pha chế CNG chưa đăng ký cơ sở pha chế với Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng quy định về phòng cháy và chữa cháy.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam nhưng không được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;

b) Cơ sở sản xuất, chế biến không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

c) Có phòng thử nghiệm chất lượng CNG hoặc thuê tối thiểu 01 năm nhưng không đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

d) Dây chuyền, máy, thiết bị chưa được kiểm định theo quy định.

đ) Không có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định quy định của pháp luật.

e) Có bồn chứa CNG hoặc hợp đồng thuê bồn chứa CNG nhưng chưa đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam;

b) Không có phòng thử nghiệm để kiểm tra, thử nghiệm chất lượng CNG;

c) Không có hệ thống bơm, nạp CNG để vận chuyển hoặc không có hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động hoá khí cung cấp cho khách hàng.

d) Kinh doanh CNG qua đường ống nhưng không có đường ống vận chuyển CNG hoặc có đường ống vận chuyển CNG nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

đ) Kinh doanh CNG qua đường ống nhưng không có trạm cấp CNG hoặc có trạm cấp CNG nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động pha chế khí từ 01 tháng đến 03 tháng đi với vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 và điểm b khoản 4Điều này.

b) Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến CNG từ 01 tháng đến 03 tháng đi với vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điểm đ, điểm e khoản 3 và điểm d, điểm đ khoản 4  Điều  này;

b) Buộc thực hiện kiểm định dây chuyền, máy, thiết bị đối với hành vi vi phạm tại điểm d khoản 3 Điều này.”

38. Sửa đổi Điều 57 như sau:

Điều 57. Hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh CNG

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh CNG khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG.

2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Xuất khẩu, nhập khẩu CNG khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động của thương nhân kinh doanh mua bán CNG từ 01 tháng đến 03 tháng đi với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu CNG từ 01 tháng đến 03 tháng đi với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh CNG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b của các khoản 1, 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b của các khoản 1, 2 Điều này;”

39. Sửa đổi Điều 58 như sau:

Điều 58. Hành vi vi phạm về điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Địa điểm trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải;

b) Trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

2. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp CNG vào phương tiện vận tải khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đã bị tước, bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải;

d) Tiếp tục hoạt động nạp CNG vào phương tiện vận tải khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động của trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, dkhoản 2 Điều này;

b) Buộc tháo dỡ trạm nạp CNG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”

40. Sửa đổi Điều 59 như sau:

Điều 59. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm cấp CNG

1. Phạt tin từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm cấp CNG không thuộc sở hữu của thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trạm cấp CNG không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động cấp CNG khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm cấp LNG.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Buộc tháo dỡ trạm cấp CNG đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.”

41. Bổ sung Điều 59a như sau:

Điều 59a. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm nén CNG

1. Phạt tin từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm nén CNG không thuộc sở hữu của thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trạm nén CNG không được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

3. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động nén CNG khi đã bị buộc đình chỉ hoạt động của trạm nén CNG.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Buộc tháo dỡ trạm nén CNG đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này

42. Sửa đổi Điều 60 như sau:

Điều 60. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh CNG

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thông báo cho khách hàng khi điều chỉnh giá bán CNG.

b) Không đăng ký nhãn hiệu hàng hoá để lưu hành.

c) Không có bản cam kết bảo đảm chất lượng phụ gia không ảnh hưởng đến an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường và chất lượng khí trong trường hợp thực hiện pha chế khí;

d) Không báo cáo nhãn hiệu hàng hoá theo quy định;

đ) Không báo cáo hệ thống phân phối, hoạt động mua bán LNG trên thị trường đến cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm CNG do mình nhập khẩu.

b) Không quy định giá bán CNG trong hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý;

c) Không tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí theo quy định.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện kiểm định theo quy định các bồn chứa CNG; thiết bị phụ trợ dùng CNG thuộc sở hữu thương nhân;

b) Bán buôn CNG cho thương nhân kinh doanh khí khác không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh LPG theo quy định.

c) Ký hợp hợp đồng mua bán CNG với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện đã bị tước, bị thu hồi.

d) Cho thuê kho chứa CNG, cảng xuất nhập, giao nhận CNG, phương tiện vận chuyển CNG với thương nhân kinh doanh CNG khác không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

5. Hình thức xử phạt bổ sung

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh CNG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

6. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc thực hiện kiểm định theo quy định các bồn chứa CNG; thiết bị phụ trợ dùng CNG thuộc sở hữu thương nhân đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

43. Sửa đổi Điều 61 như sau:

Điều 61. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, chế biến CNG

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký nhãn hiệu hàng hoá để lưu hành.

2. Phạt tin từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện kiểm định theo quy định các bồn chứa CNG; thiết bị phụ trợ dùng CNG thuộc sở hữu thương nhân;

b) Không tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, đo lường và quản lý an toàn trong suốt quá trình sản xuất, chế biến CNG;

c) Không kiểm tra an toàn đối với máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ để phát hiện và kịp thời khắc phục các dấu hiệu không bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến khí;

d) Đưa sản phẩm do nhà máy sản xuất lưu thông lần đầu trên thị trường nhưng không được kiểm tra, chứng nhận bảo đảm điều kiện quy định về tiêu chuẩn chất lượng.

đ) Cho thuê kho chứa CNG, cảng xuất nhập, giao nhận CNG, phương tiện vận chuyển CNG với thương nhân kinh doanh CNG khác không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến khí từ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c, d khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thực hiện kiểm định theo quy định các bồn chứa CNG; thiết bị phụ trợ dùng CNG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc thu hồi sản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;”

44. Sửa đổi Điều 62 như sau:

Điều 62. Hành vi vi phạm quy định về nạp CNG vào phương tiện vận tải

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đầy đủ, rõ ràng biển hiệu, biểu tượng của trạm nạp theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm CNG theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí theo quy định.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua CNG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc CNG nhập lậu để bán cho khách hàng;

b) Nạp CNG vào phương tiện vận tải không sử dụng nhiên liệu CNG;

c) Nạp CNG chất lượng không phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng do thương nhân sản xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của pháp luật;

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu CNG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải từ 03 tháng đến 06 tháng đi với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

45. Sửa đổi Điều 63 như sau:

Điều 63. Hành vi vi phạm quy định về cấp CNG

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy cho người lao động tại trạm nạp theo quy định;

b) Không xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm CNG theo quy định của pháp luật;

c) Không cung cấp cho khách hàng bản hướng dẫn an toàn sử dụng CNG có đầy đủ thông tin theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán CNG cho khách hàng không có hợp đồng mua CNG hoặc có hợp đồng mua nhưng không đáp ứng các quy định về an toàn sử dụng CNG, phòng cháy và chữa cháy;

b) Không thường xuyên kiểm tra an toàn, phương tiện, thiết bị đo lường, độ kín van khóa, van an toàn, thiết bị phụ trợ dùng CNG, các đầu nối tiếp xúc, đường ống dẫn CNG đến khách hàng theo quy định;

c) Không tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí theo quy định.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán CNG có chất lượng không phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn do thương nhân đã công bố theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản có liên quan.

b) Nạp CNG cho khách hàng hoặc thương nhân kinh doanh CNG khác tại trạm cấp.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động cấp CNG từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.”

46. Bổ sung Điều 63a như sau:

Điều 63. Hành vi vi phạm quy định về nén CNG

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy cho người lao động tại trạm nạp theo quy định;

b) Không xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm CNG theo quy định của pháp luật

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua CNG không có nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường hoặc CNG nhập lậu để bán cho khách hàng;

b) Không thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nén không đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động của trạm.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động của tram nén CNG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

47. Sửa đổi Điều 64 như sau:

Điều 64. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện pha chế khí

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi pha chế khí khi không phải là thương nhân sản xuất, chế biến khí và thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Pha chế khí không đúng địa điểm quy định;

b) Có phòng thử nghiệm nhưng không đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng;

c) Có phòng thử nghiệm để kiểm tra, thử nghiệm chất lượng khí nhưng không thuộc sở hữu của thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân, tổ chức khác;

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không có phòng thử nghiệm khí.

4. Hinh thức xử phạt bổ sung

Buộc đình chỉ hoạt động pha chế khí từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 và khoản 3 Điều này.”

48. Sửa đổi Điều 65 như sau:

Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện cho thuê kho, cảng xuất, nhập khí

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng theo quy định của pháp luật;

b) Có cầu cảng nhưng xây dựng không đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối hành vi vi không có cầu cảng thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam.

3. Hinh thức xử phạt bổ sung

Buộc đình chỉ hoạt động cho thuê kho, cảng xuất, nhập khí từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này..”

49. Bổ sung Điều 65a như sau:

Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối hành vi có kho chứa LPG chai nhưng kho chứa không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có kho chứa chai LPG;

b) Có bồn chứa khí nhưng bồn chứa không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi không có bồn chứa khí.

4. Hinh thức xử phạt bổ sung

a) Đình chỉ hoạt động cho thuê kho chứa LPG chai từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động cho thuê bồn chứa khí  từ 01 tháng đến 03 tháng đối đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.”

50. Sửa đổi Điều 66 như sau:

Điều 66. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện vận chuyển khí

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi có phương tiện vận chuyển khí nhưng phương tiện vận chuyển khí chưa được phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

2. Hinh thức xử phạt bổ sung

Đình chỉ hoạt động vận chuyển khí từ 01 tháng đến 03 tháng đối với đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.”

51. Sửa đổi Điều 67 như sau:

Điều 67. Hành vi vi phạm quy định cho thuê kho, cảng xuất, nhập khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối hành vi ký hợp đồng cho thuê kho chứa LPG chai nhưng LPG chai chứa trong kho không đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng cho thuê kho, cảng không đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

b) Ký hợp đồng cho thuê bồn chứa khí không đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

c) Chứa khí nhập lậu, khí không có nguồn gốc xuất xứ.

3. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Buộc tiêu huỷ LPG chai không đáp không đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Tịch thu toàn bộ khí nhập lậu, khí không rõ nguồn gốc xuất xứ vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này

52. Sửa đổi Điều 68 như sau:

Điều 68. Hành vi vi phạm quy định về vận chuyển khí

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vận chuyển khí mà không có hợp đồng với thương nhân kinh doanh khí hoặc có hợp đồng vận chuyển nhưng thương nhân kinh doanh khí thuê vận chuyển không đáp ứng đủ điều kiện quy định;

b) Thuê phương tiện vận chuyển khí không bảo đảm đủ điều kiện quy định hiện hành hoặc chưa được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật;

c) Người điều khiển phương tiện, người áp tải, thủ kho chưa được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

d) Không mua bảo hiểm phương tiện vận chuyển theo quy định.  

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vận chuyển, mua, bán khí nhập lậu, khí không có nguồn gốc xuất xứ, khí kém chất lượng;

b) Vận chuyển LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

c) Mua, bán, vận chuyển các loại chai LPG và LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác không có hợp đồng đang lưu thông trên thị trường.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu khí đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Tịch thu LPG chai đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc trả lại chai LPG và LPG chai cho chủ sở hữu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này đối với trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.”

53. Sửa đổi Điều 70 như sau:

Điều 70. Hành vi vi phạm quy định về biển hiệu

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng tên thương mại, biểu tượng (logo), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại bị xử phạt theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

54. Sửa đổi Điều 71 như sau:

Điều 71. Hành vi vi phạm quy định về giá bán lẻ khí

1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo giá bán lẻ tới Sở Tài chính và Sở Công Thương nơi có các cơ sở kinh doanh LPG hoạt động theo quy định pháp luật về giá.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí, thương nhân sản xuất, chế biến khí có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục đăng ký giá bán khí với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá;

b) Không thực hiện việc kê khai giá LPG khi nhà nước không áp dụng bình ổn giá theo quy định tại Luật giá và các văn bản pháp luật có liên quan.”

55. Sửa đổi Điều 72 như sau:

 “Điều 72. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

 b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, đ, e g, h và i khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.”

56. Điều 73 sửa đổi như sau:

Điều 73. Thẩm quyền của Quản lý thị trường

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí.

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, e g, h và i khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

3. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Trưởng phòng Chống buôn lậu, Trưởng phòng Chống hàng giả, Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h và i khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

4. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h và  i khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

57. Điều 74 sửa đổi như sau:

Điều 74. Thẩm quyền của Công an nhân dân

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền phạt tiền đến 3.000.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự  Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, , , Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế có quyền:

a) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng trong kinh doanh xăng dầu và khí, đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực dầu khí;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e và g, h, i  khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất;

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, e, g, h và i khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

6. Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, e e, g, h và i khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

7. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.”

58. Điều 75 sửa đổi như sau:

Điều 75. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng trong kinh doanh xăng dầu và khí, đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực dầu khí;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, g, h và i  khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, e, g, h và i  khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

59. Điều 76 sửa đổi như sau:

Điều 76. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 3.000.000 đồng.

2. Ttrưởng Tnghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 10.000.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

b) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng trong kinh doanh xăng dầu và khí, đến 50.000.000 đồng trong lĩnh vực dầu khí;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, d, đ, e, g, h và i  khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyn:

a) Phạt tiền đến 60.000.000 đồng trong kinh doanh xăng dầu và khí, đến 100.000.000 đồng trong lĩnh vực dầu khí;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, d, đ, e g, h i khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, d, đ, eg khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

7. Tư lệnh Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h và i khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP”

60. Điều 77 được sửa đổi như sau:

Điều 77. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan

1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyn phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

2. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền phạt tiền đến 10.000.000 đồng.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chng buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyn sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

4. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

5. Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

c) Áp dng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

61. Điều 78 được sửa đổi như sau:

Điều 78. Thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành

1. Thanh tra viên có quyền:

a) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

2. Chánh Thanh tra S Công Thương, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

3. Chánh Thanh tra Bộ Công Thương có quyền:

a) Phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.

4. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ có quyền:

a) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 140.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.”

62. Khoản 6 Điều 80 được sửa đổi như sau:

“6. Người có thẩm quyền xử phạt của lực lượng Thanh tra chuyên ngành Công Thương, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 78 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.”

Điều 2. Bãi bỏ một số điểm, khoản, điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

1. Bãi bỏ điểm a khoản 3 Điều 14.

2. Bãi bỏ điểm d khoản 7 Điều 14.

3. Bãi bỏ Điều 15.

4. Bãi bỏ khoản 2 Điều 17.

5. Bải bỏ điểm b khoản 1 Điều 26.

6. Bãi bỏ Điều 69.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm          .

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

  Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 

 

Nguyễn Xuân Phúc
 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí lần 3
  • Lĩnh vực: Công nghiệp , Vi phạm hành chính , Thương mại-Quảng cáo
  • Loại dự thảo: Nghị định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công Thương
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực