Thông báo 409/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần, tỉnh Nam Định

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 409/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN
 TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA THỜI TRẦN, TỈNH NAM ĐỊNH
 
 
Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về tình hình triển khai thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định. Cùng tham dự buổi làm việc với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, đại diện các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi đi khảo sát thực tế, kiểm tra kết quả thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo đền Lựu Phố, đền Vạn Khoảnh, đền Thiên Trường, đền Trùng Hoa và đền Cố Trạch; nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định báo cáo tình hình thực hiện các hạng mục đầu tư của Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015 và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:
1. Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định là một công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đến năm 2015 là một dự án có ý nghĩa đặc biệt, được Chính phủ và nhân dân cả nước quan tâm.
Hoan nghênh Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong những năm qua đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 252/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đến năm 2015 và Quyết định số 1403/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định. Các dự án tu bổ, tôn tạo di tích hoàn thành vẫn bảo tồn được yếu tố gốc, bước đầu đáp ứng việc phục vụ nhu cầu tham quan của du khách.
Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cần rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch: đã đưa vào danh mục các di tích được quy hoạch tu bổ trong khi các di tích này chưa được xếp hạng; tiến độ triển khai các Dự án trọng điểm còn chậm; chưa xác định thứ tự hợp lý ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình, một số dự án quan trọng chưa triển khai.
2. Để góp phần thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015 và hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ, trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số nội dung sau:
a) Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có trách nhiệm rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Dự án trong những năm qua, khắc phục các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình. Trong năm 2014 và 2015 tập trung thực hiện các công việc sau:
- Rà soát lại các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, đầu tư hạ tầng..., sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng nguồn vốn, trong đó tập trung triển khai những hạng mục quan trọng nhất theo đúng quy hoạch đã được duyệt, đưa ra khỏi quy hoạch các di tích chưa được xếp hạng;
- Triển khai ngay việc tu bổ, tôn tạo 3 điểm di tích quốc gia đặc biệt là đền Thiên Trường, đền Cố Trạch và chùa tháp Phổ Minh; 2 di tích quốc gia là đền Bảo Lộc và đình - miếu Cao Đài trong khuôn khổ thực hiện Quyết định số 252/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; các dự án khác đã có trong quy hoạch tiến hành rà soát, xác định thứ tự ưu tiên và bổ sung vào kế hoạch tu bổ, tôn tạo giai đoạn sau;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị chuyên đề về quản lý lễ hội, quản lý di tích trong Quý 4 năm 2013 để nâng cao chất lượng quản lý di tích, huy động các nguồn lực trong xã hội trong việc tu bổ, tôn tạo khu di tích;
- Về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm lễ hội: cần xem xét kỹ trên cơ sở có đầy đủ các thông tin từ kết quả khảo cổ, ý kiến tham gia của các nhà khoa học, người làm công tác chuyên môn. Trước mắt cần tập trung hoàn chỉnh hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm, chấn chỉnh công tác quản lý, tạo thuận lợi cho du khách đến khu di tích;
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án trong năm 2015 làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020.
b) Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch và thực hiện khai quật khảo cổ khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần trong các năm 2014, 2015 phù hợp với các điều kiện về thời tiết, bảo đảm đến cuối năm 2015 có đủ thông tin, cơ sở khoa học để thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm lễ hội và lập phương án bảo tồn phù hợp với các di tích;
- Thẩm định hồ sơ theo quy định trong việc tu bổ, tôn tạo các di tích;
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, kiểm tra, thống kê, phân loại các đồ cúng tiến vào Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định để có biện pháp xử lý phù hợp; từng bước mở rộng việc thực hiện trên phạm vi cả nước; nghiên cứu, sớm ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương về việc tiếp nhận đồ cúng tiến vào các di tích bảo đảm sự toàn vẹn, nguyên gốc của di tích. Thời gian hoàn thành trong năm 2013;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá kết quả tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia và cấp tỉnh vào cuối năm 2014.
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện Dự án bảo tồn, tồn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định theo đúng quy định tại Quyết định số 1403/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; trên cơ sở đó, trong năm 2014 và 2015 tỉnh ưu tiên bố trí vốn triển khai tu bổ, tôn tạo 5 di tích trọng điểm trong quy hoạch là: đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, chùa tháp Phổ Minh, đền Bảo Lộc và đình - miếu Cao Đài.
d) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, xây dựng và sớm ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc xây dựng công trình, trùng tu các di tích tín ngưỡng, tôn giáo; hỗ trợ tỉnh Nam Định trong việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm lễ hội Dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần tại Nam Định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng;
- UBND tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, V.III, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (3b)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định
 

thuộc tính Thông báo 409/TB-VPCP

Thông báo 409/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần, tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:409/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành:09/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi