Thông báo 255/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 255/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC, THỂ THAO TOÀN QUỐC
 
Ngày 17 tháng 7 năm 2015 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) và Đại hội Thể dục, thể thao (TDTT) toàn quốc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, địa phương: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Thể dục, thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, An Giang và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến kết luận như sau:
Tổ chức HKPĐ và Đại hội TDTT (từ các cấp đến toàn quốc) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân, nâng cao thành tích thi đấu thể thao. Trong 30 năm qua, với 08 kỳ HKPĐ và 07 kỳ Đại hội TDTT, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương trong cả nước đã nỗ lực tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao này đạt được các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, việc tổ chức HKPĐ và Đại hội TDTT (từ các cấp đến toàn quốc) đã bộc lộ không ít bất cập về đối tượng tham gia, quy mô, thời gian tổ chức, chưa phân định rõ thể dục, thể thao quần chúng với thể thao thành tích cao trong tập luyện và thi đấu. Vì vậy, cần nghiên cứu, điều chỉnh cách thức tổ chức các hoạt động này trong thời gian tới cho phù hợp.
1. Đối với Hội khỏe Phù Đổng.
a) Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016:
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016 theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại các văn bản số 1988/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 3 năm 2014 và 5525/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ), trong đó lưu ý hoàn thiện phương án tổ chức theo hướng sau:
- Về số môn thi đấu: Cân nhắc việc có một số nội dung thi đặc trưng theo vùng, miền nhằm động viên, khuyến khích phong trào ở một số vùng, địa phương thường xuyên không đạt thành tích cao trong các Hội khỏe trước đây.
- Về đối tượng thi đấu: HKPĐ toàn quốc chỉ dành cho học sinh phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học sinh học phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hóa.
- Đối với học sinh các trường năng khiếu thể dục, thể thao, các trung tâm huấn luyện thể dục, thể thao, các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp về lâu dài không thuộc đối tượng tham dự HKPĐ toàn quốc mà sẽ tham gia các giải trẻ quốc gia của từng môn thể thao theo lứa tuổi do ngành thể dục, thể thao tổ chức. Tại HKPĐ 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Thể dục, thể thao) chủ trì nội dung thi đấu đối với các đối tượng này.
- Về kinh phí: Thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1988/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời rà soát, tính toán và đề xuất hỗ trợ kinh phí tổ chức (chi thường xuyên) từ ngân sách trung ương. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân đối nguồn để hỗ trợ hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa tổ chức HKPĐ toàn quốc và các giải trẻ quốc gia các môn thể thao theo lứa tuổi học sinh.
b) Định hướng tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các kỳ tiếp theo (sau kỳ HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016):
Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu việc đổi mới công tác tổ chức để HKPĐ các cấp và toàn quốc thực sự là phong trào thu hút đông đảo học sinh phổ thông tham gia một cách thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; đồng thời đề xuất phương án kết hợp HKPĐ (từ các cấp đến toàn quốc) với Đại hội TDTT các cấp để có thể triển khai ngay từ Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII.
2. Đối với Đại hội Thể dục, thể thao
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, trong đó lưu ý:
- Hoạt động thi đấu thể thao tổ chức ở phạm vi toàn quốc là thể thao thành tích cao, tổ chức theo mô hình của các giải thi đấu thể thao, các đại hội thể thao quốc tế; cân nhắc tên gọi phù hợp để phản ánh đúng tính chất của hoạt động thi đấu thể thao thành tích cao và chi tổ chức ở các địa phương có đủ cơ sở vật chất thể thao cũng như các điều kiện bảo đảm khác để phục vụ thi đấu.
- Đại hội TDTT các cấp tập trung dành cho hoạt động thi đấu thể dục, thể thao quần chúng, biểu dương phong trào và lực lượng. Cân nhắc phương án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc dành cho hoạt động thi đấu thể dục, thể thao quần chúng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, nghiên cứu việc hoàn thiện công tác tổ chức theo hướng kết hợp thể thao với văn hóa cho các lứa tuổi và cân nhắc tổ chức đến phạm vi vùng.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: VHTTDL, GD&ĐT, TC, KHĐT;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBND các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, An Giang;
- Tổng cục TDTT (Bộ VH, TT&DL);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

thuộc tính Thông báo 255/TB-VPCP

Thông báo 255/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:255/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành:30/07/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi