Quyết định 71/2016/QĐ-UBND Nghệ An chế độ quản lý Đội tuyên truyền lưu động

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------
Số: 71/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nghệ An, ngày 07 tháng 12 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG, ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
---------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/03/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;
Xét đề nghị của Sở Văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 3470/TTr-SVHTTDL ngày 01/12/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đi tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động được thành lập tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp huyện; Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Đối tượng áp dụng
Tuyên truyền viên, thành viên trong và ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Điều 2. Định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động
1. Định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động
 

TT
Nội dung
Chỉ tiêu hoạt động trong năm
Cấp tỉnh
Cấp huyện
1
Số buổi hoạt động trong năm
Từ 100 đến 120 buổi
Từ 80 đến 100 buổi
2
Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động
Từ 1 đến 2 cuộc
Từ 1 đến 2 cuộc
3
Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác
Từ 8 đến 12 tài liệu
Từ 8 đến 12 tài liệu
4
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở
Từ 1 đến 2 lớp
Từ 1 đến 2 lớp
5
Biên tập, dàn dựng chương trình mới
Từ 4 đến 6 chương trình
Từ 4 đến 6 chương trình
 
2. Nội dung và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động
a) Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn như sau:
 

TT
Nội dung
Đơn vị tính
Mức chi tối đa
1
Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (Số buổi tập ti đa cho một chương trình mới là 10 buổi)
đồng/người/ buổi/4 giờ
60.000
2
Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động đối với vai chính
đống/người/buổi
100.000
3
Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động đối với các vai diễn khác
đồng/người/buổi
80.000
 
b) Tuyên truyền viên ngoài biên chế (đối tượng đã được các đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp huyện thì ngoài tiền công theo hợp đồng còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 điều này.
Điều 3. Nội dung và mức chi đối vi Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện
Các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng chế độ bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn (không phân biệt thành viên của Đội nghệ thuật quần chúng trong biên chế hay ngoài biên chế nhà nước) như sau:
 

 
Nội dung
Đơn vị tính
Mức chi tối đa
1
Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (Số buổi tập ti đa cho một chương trình mới 20 buổi)
đồng/người/ buổi/4 giờ
100.000
2
Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn đối với vai chính
đồng/người/ buổi
150.000
3
Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn đối với các vai diễn khác
đồng/người/buổi
130.000
 
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 5. Phân công trách nhiệm
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và hướng dẫn các địa phương tổ chức hoạt động Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng theo quy định tại Quyết định này.
2. UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện theo quy định tại Quyết định này.
3. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo cân đối nguồn kinh phí hoạt động cho Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng theo quy định tại Quyết định này.
Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND-VX ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Kho bạc Nhà nước Nghệ An, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- CVVX (Trâm);
- Lưu: VTUB.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

thuộc tính Quyết định 71/2016/QĐ-UBND

Quyết định 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ AnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:71/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Thông
Ngày ban hành:07/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi