Quyết định 5401/QĐ-UBND Hà Nội 2019 sửa đổi nhiệm vụ của Bảo tàng Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5401/QĐ-UBND

Quyết định 5401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội tại Quyết định 2395/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố; sửa đổi bổ sung hình thức tổ chức quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội tại Quyết định 1424/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5401/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:27/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH HÀ NỘI

-----------

Số: 5401/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

QUYT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn
hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày
21/04/2017 của UBND Thành phố; sửa đ
i bổ sung hình thức tổ chức quản
lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội tại Quyết định 1424/QĐ-UBND ngày

21/4/2008 của UBND Thành ph

---------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 67/2014/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 4/02/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội; Quyết định số 6693/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND TP Hà Nội về việc chuyển đổi cơ quan chủ quản Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 21/04/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động của Ban quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Bảo tàng Hà Nội và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính của Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Nội và Quyết định số 5099/QD-UBND ngày 07/11/2012 ca Ch tịch UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5167/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ làm chủ đầu Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội (nội dung trưng bày);

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, một s quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;                                                           \

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 273/TTr-SVHTT ngày 12 tháng 7 năm 2019 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2165/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 21/04/2017 của UBND Thành phố; sửa đổi bổ sung hình thức tổ chức quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội tại Quyết định 1424/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 của UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo tàng Hà Nội tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND Thành phố như sau:
“- Thành lập Ban quản lý dự án Bảo tàng Hà Nội để quản lý dự án phần nội dung trưng bày theo hình thức Ban quản lý dự án một dự án trên cơ sở kiện toàn Phòng Quản lý dự án thuộc Bảo tàng Hà Nội theo quy định tại Điều 64 Luật Xây dựng năm 2014 và đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý dự án.
- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Bảo tàng Hà Nội.
- Bảo tàng Hà Nội được sử dụng cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm, thuê chuyên gia, hợp đồng thời vụ để triển khai dự án có hiệu quả.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung gạch dòng thứ hai Khoản 13 Điều 1 Quyết định 1424/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 của UBND Thành phố như sau:
“Hình thức tổ chức quản lý dự án phần nội dung trưng bày của dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội là Ban Quản lý đầu tư xây dựng một dự án.”
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định tại các Quyết định trước đây có nội dung trái với Quyết định này.
2. Các nội dung khác tại các Quyết định của UBND Thành phố: Quyết định 1424/QĐ-UBND ngày 21/4/2008; Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 07/11/2012; Quyết định số 5167/QĐ-UBND ngày 01/8/2017; Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 21/04/2017 vẫn có hiệu lực thi hành;
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Giám đốc Bảo tàng Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Thường trực Thành u;

Thường trực HĐND Thành phố;

Chủ tịch UBND Thành phố;

Các Phó Chủ tịch UBND TP;

Kho bạc Nhà nước Thành phố;

VP UBND TP: Các PCVP,

Phòng: NC, ĐT, KGVX, TKBT;

Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;

Trung tâm Tin học - Công báo;

Lưu: VT, SNV(5bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi