Quyết định 3587/QĐ-BCĐ TP.HCM 2021 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống COVID-19 đối với hoạt động du lịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

-------

Số: 3587/-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

_______

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch bệnh đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về Mẫu kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động;

Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 1216/TTr-SDL ngày 11 tháng 10 năm 2021, ý kiến của Sở Y tế tại Công văn số 7405/SYT-NVY ngày 09 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố, gồm:
1. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch.
2. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành.
3. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của điểm tham quan du lịch.
Điều 2. Cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan chịu trách nhiệm đánh giá an toàn Covid tại Cổng thông tin an toàn Covid: http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3322/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT; các PCT;
- Tổng cục Du lịch;
- Hiệp hội Du lịch TP;
- Trung tâm Báo chí TP;
- CSLTDL, DN LH, điểm tham quan;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng VX; TH; KT
- Lưu - VT (VX-TH).

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Hòa Bình

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3587/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

1. Tiêu chí thành phần 1: Người lao động làm việc tại cơ sở lưu trú du lịch

1.1. Yêu cầu:

- 100% người lao động làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách du lịch và người ngoài doanh nghiệp phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực1.

- Người lao động làm việc tại các bộ phận còn lại của cơ sở đã tiêm 1 mũi hoặc chưa tiêm ngừa COVID-19 khuyến khích làm việc trực tuyến hoặc bố trí nơi làm việc riêng biệt đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

1.2. Đánh giá:

- Người lao động đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt;

- Người lao động không đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Không đạt.

2. Tiêu chí thành phần 2: Khách lưu trú

2.1. Yêu cầu:

- 100% khách lưu trú phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực2.

2.2. Đánh giá:

- Khách lưu trú đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt;

- Khách lưu trú không đảm bảo yêu cầu trên: Không đạt

3. Tiêu chí thành phần 3: Công suất hoạt động của cơ sở lưu trú

3.1. Yêu cầu:

Công suất hoạt động của cơ sở lưu trú theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

3.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú đảm bảo và yêu cầu trên: Đạt;

- Cơ sở lưu trú không đảm bảo yêu cầu trên: Không đạt

4. Tiêu chí thành phần 4: Vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh

4.1. Yêu cầu:

- Cơ sở có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại khu vực làm việc, khu vực cung cấp dịch vụ và có biện pháp nhắc nhở sử dụng.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật,... tại khu vực làm việc, khu vực cung cấp dịch vụ tối thiểu 01 lần/ngày; đối với các vị trí thường xuyên tiếp xúc như tay nắm các cửa, tay vịn cầu thang/lan can, nút bấm thang máy,... thực hiện tối thiểu 02 lần/ngày.

- Có quy trình xử lý chất thải và phân loại rác (nhất là rác thải nguy hại) trong trường hợp phát hiện trường hợp khách hoặc nhân viên dương tính hoặc tiếp xúc gần với F0.

4.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt;

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

5. Tiêu chí thành phần 5: Thực hiện đeo khẩu trang đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách lưu trú

5.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ và khách lưu trú đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, tiếp xúc.

5.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt;

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

6. Tiêu chí thành phần 6: Thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách lưu trú

6.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ, khách lưu trú được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào cơ sở lưu trú làm việc hoặc sử dụng dịch vụ. Đối với khách lưu trú khuyến khích đo nhiệt độ hàng ngày.

6.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt;

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

7. Tiêu chí thành phần 7: Tổ chức ăn uống cho khách lưu trú

7.1. Yêu cầu:

Cơ sở lưu trú tổ chức phục vụ ăn uống cho khách theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

7.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt;

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

8. Tiêu chí thành phần 8: Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,... tại cơ sở lưu trú

8.1. Yêu cầu:

- Số lượng khách tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,... theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

- Cơ sở lưu trú có bố trí điểm đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và phát khẩu trang đại biểu tham dự, lập danh sách khách tham dự trước 01 ngày diễn ra sự kiện.

- Có các biển báo hoặc thông báo hướng dẫn, nhắc nhở đại biểu thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong phòng họp, hội nghị, hội thảo.

8.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt;

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

9. Tiêu chí thành phần 9: Thực hiện truyền thông cho người lao động, khách lưu trú về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

9.1. Yêu cầu:

- Cơ sở lưu trú có thực hiện truyền thông, khuyến cáo cho người lao động, khách lưu trú về dịch bệnh và các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Cơ sở lưu trú có thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, các Tổ an toàn COVID-19.

9.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt;

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

10. Tiêu chí thành phần 10: Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly tạm thời và quy trình xử lý các tình huống

10.1. Yêu cầu:

- Cơ sở lưu trú có bố trí tối thiểu 01 phòng cách ly và hoặc khu vực làm điểm cách ly tạm thời theo quy định của ngành y tế và có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

- Phòng cách ly phải đảm bảo có tiện nghi lưu trú tối thiểu và được trang bị thêm một số vật dụng phòng chống dịch như: khẩu trang, dung dịch khử khuẩn, máy đo nồng độ oxy (SPO2), một số loại thuốc y tế cơ bản, thùng rác có nắp đậy, túi đựng chất thải nguy hại màu vàng và vị trí phòng thuận tiện cho việc di chuyển đi cấp cứu.

- Có phân công nhân sự làm đầu mối thông tin hỗ trợ khách. Có danh sách, thông tin các đơn vị y tế gần nhất hỗ trợ khi cần và có quy trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng chống dịch.

10.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

Cơ sở lưu trú chủ động đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động lưu trú du lịch, theo đó:

- Đạt tất cả 10 tiêu chí thành phần: An toàn (Được hoạt động và phải cam kết đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn).

- Không đạt từ 01 trong 10 tiêu chí thành phần trở lên: Không an toàn (Không được hoạt động)./.

__________________

1 Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

2 Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3587/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

1. Tiêu chí thành phần 1: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong chương trình du lịch do doanh nghiệp tổ chức

1.1. Yêu cầu:

- 100% người lao động làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách du lịch và người ngoài doanh nghiệp phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực1.

- Người lao động làm việc tại các bộ phận còn lại của doanh nghiệp đã tiêm 1 mũi hoặc chưa tiêm ngừa COVID-19 khuyến khích làm việc trực tuyến hoặc bố trí nơi làm việc riêng biệt đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

1.2. Đánh giá:

- Người lao động đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt

- Người lao động không đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Không đạt.

2. Tiêu chí thành phần 2: Khách du lịch.

2.1. Yêu cầu:

- 100% khách du lịch phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực2.

2.2. Đánh giá:

- Khách du lịch đảm bảo yêu cầu trên: Đạt

- Khách du lịch không đảm bảo yêu cầu trên: Không đạt

3. Tiêu chí thành phần 3: Điểm đến trong chương trình du lịch.

3.1. Yêu cầu:

- Các điểm đến trong Chương trình du lịch phải được phép hoạt động theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

3.2. Đánh giá:

- Các điểm đến trong chương trình du lịch đảm bảo yêu cầu trên: Đạt

- Các điểm đến trong chương trình du lịch không đảm bảo yêu cầu trên: Không đạt.

4. Tiêu chí thành phần 4: Số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch.

4.1. Yêu cầu:

Số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch đảm bảo theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố về số lượng người được tập trung.

4.2. Đánh giá:

- Số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch đảm bảo yêu cầu như trên: Đạt.

- Số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch không đảm bảo yêu cầu như trên: Không đạt.

5. Tiêu chí thành phần 5: Thực hiện đeo khẩu trang đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách du lịch

5.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ và khách du lịch đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, du lịch.

5.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu như trên: Đạt.

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu như trên: Không đạt.

6. Tiêu chí thành phần 6: Thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách du lịch.

6.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ, khách du lịch được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình du lịch.

6.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu như trên: Đạt.

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu như trên: Không đạt.

7. Tiêu chí thành phần 7: Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn tại trụ sở, khu vực làm việc, khu vực cung cấp dịch vụ theo quy định.

7.1. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại khu vực làm việc, khu vực tham quan, khu vực cung cấp dịch vụ và có biện pháp nhắc nhở sử dụng.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật,... tại khu vực làm việc, khu vực cung cấp dịch vụ tối thiểu 01 lần/ngày; đối với các vị trí thường xuyên tiếp xúc như tay nắm các cửa, tay vịn cầu thang/lan can, nút bấm thang máy,... thực hiện tối thiểu 02 lần/ngày.

7.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu như trên: Đạt.

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu như trên: Không đạt.

8. Tiêu chí thành phần 8: Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, làm việc và tham gia chương trình du lịch.

8.1. Yêu cầu:

Đảm bảo khoảng cách trong giao tiếp, làm việc tại trụ sở doanh nghiệp và khoảng cách đối với những nhóm khách không cùng yếu tố dịch tễ theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

8.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu như trên: Đạt.

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu như trên: Không đạt.

9. Tiêu chí thành phần 9: Thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

9.1. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp có thực hiện truyền thông, khuyến cáo cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Doanh nghiệp có thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, các Tổ an toàn COVID-19.

9.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

10. Tiêu chí thành phần 10: Đường dây nóng thông tin hỗ trợ khách và quy trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng chống dịch.

10.1. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp có bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách; có danh sách, thông tin các đơn vị y tế gần nhất hỗ trợ khi cần và có quy trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

- Doanh nghiệp bố trí tối thiểu 1 phòng hoặc khu vực làm điểm cách ly tạm thời.

10.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

Doanh nghiệp chủ động đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành, theo đó:

- Đạt tất cả 10 tiêu chí thành phần: An toàn (Được hoạt động và phải cam kết đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn).

- Không đạt từ 01 trong 10 tiêu chí thành phần trở lên: Không an toàn (Không được hoạt động)./.

__________________

1 Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

2 Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3587/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

1. Tiêu chí thành phần 1: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ tại điểm tham quan

1.1. Yêu cầu:

- 100% người lao động làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách du lịch và người ngoài doanh nghiệp phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực1.

- Người lao động làm việc tại các bộ phận còn lại của doanh nghiệp đã tiêm 1 mũi hoặc chưa tiêm ngừa COVID-19 khuyến khích làm việc trực tuyến hoặc bố trí nơi làm việc riêng biệt đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

1.2. Đánh giá:

- Người lao động đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt

- Người lao động không đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Không đạt.

2. Tiêu chí thành phần 2: Khách tham quan

2.1. Yêu cầu:

100% khách tham quan phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực2.

2.2. Đánh giá:

- Khách tham quan đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt

- Khách tham quan không đảm bảo yêu cầu trên: Không đạt

3. Tiêu chí thành phần 3: Số lượng khách tham quan

3.1. Yêu cầu:

Số lượng khách tham quan được áp dụng theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

3.2. Đánh giá:

- Đảm bảo tỷ lệ trên: Đạt

- Không đảm bảo tỷ lệ trên: Không đạt

4. Tiêu chí thành phần 4: Thực hiện đeo khẩu trang đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách tham quan

4.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ và khách tham quan đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, tham quan.

4.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

5. Tiêu chí thành phần 5: Thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách tham quan

5.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ, khách tham quan được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình tham quan.

5.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

6. Tiêu chí thành phần 6: Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn tại khu vực làm việc, khu vực tham quan theo quy định

6.1. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại khu vực làm việc, khu vực tham quan, khu vực cung cấp dịch vụ và có biện pháp nhắc nhở sử dụng.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật,... tại khu vực làm việc, khu vực tham quan, khu vực cung cấp dịch vụ; đối với các vị trí thường xuyên tiếp xúc như tay nắm các cửa, tay vịn cầu thang/lan can, nút bấm thang máy,...

6.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

7. Tiêu chí thành phần 7: Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, làm việc và tham quan.

7.1. Yêu cầu:

Đảm bảo khoảng cách trong giao tiếp, làm việc tại trụ sở doanh nghiệp và khoảng cách đối với những nhóm khách không cùng yếu tố dịch tễ theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố.

7.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không đảm bảo yêu cầu trên: Không đạt.

8. Tiêu chí thành phần 8: Thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

8.1. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp có thực hiện truyền thông, khuyến cáo cho người lao động, khách tham quan về dịch bệnh và các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và co quan chức năng có thẩm quyền.

- Doanh nghiệp có thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, các Tổ an toàn COVID-19.

8.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

9. Tiêu chí thành phần 9: Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết

9.1. Yêu cầu:

Doanh nghiệp có bố trí tối thiểu 01 phòng hoặc khu vực làm điểm cách ly khách ly tạm thời.

9.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

10. Tiêu chí thành phần 10: Đường dây nóng thông tin hỗ trợ khách và quy trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng chống dịch

10.1. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp có bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách; có danh sách, thông tin các đơn vị y tế gần nhất hỗ trợ khi cần và có quy trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng chống dịch.

10.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

Doanh nghiệp chủ động đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của điểm tham quan du lịch, theo đó:

- Đạt tất cả 10 tiêu chí thành phần: An toàn (Được hoạt động và phải cam kết đảm bảo duy trì các điều kiện an toàn).

- Không đạt từ 01 trong 10 tiêu chí thành phần trở lên: Không an toàn (Không được hoạt động)./.

__________________

1 Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

2 Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

thuộc tính Quyết định 3587/QĐ-BCĐ

Quyết định 3587/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3587/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hòa Bình
Ngày ban hành:15/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi