Quyết định 3582/QĐ-BCĐ TP.HCM 2021 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19 đối với hoạt động thư viện; nghệ thuật, triển lãm, bảo tàng, di tích

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3582/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

___________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chng bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tếchống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc cho người lao động”;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 2841/TTr-SVHTT ngày 12 tháng 10 năm 2021 và ý kiến của Sở Y tế tại Công văn số 7408/SYT-NVY ngày 09 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:
1.1 Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các thư viện, phòng đọc sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1.2. Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các địa điểm triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1.3. Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1.4. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1397/QĐ-BCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TTTU, TTHĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TH).

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Hòa Bình

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC THƯ VIỆN, PHÒNG ĐỌC SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3582/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 10 tiêu chí

1. Tiêu chí 1: Người đến sử dụng dịch vụ phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm). Đối với người dưới 18 tuổi cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định, đeo khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

- Đủ điều kiện:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

2. Tiêu chí 2: Đảm bảo nhân viên phục vụ có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng ngày; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm), có sử dụng khẩu trang, kính chắn giọt bắn, rửa tay sau mỗi lần phục vụ trong suốt thời gian làm việc.

- 100% đủ điều kiện:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

3. Tiêu chí 3: Đơn vị phải đăng ký và được cấp mã QR của đơn vị, thu thập thông tin khách hàng, theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với người đến cơ sở.

4. Tiêu chí 4: Số lượng khách đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở đảm bảo theo số lượng quy định của các cấp độ dịch được cơ quan có thẩm quyền công bố. Bố trí khu vực mượn, trả sách giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2m theo quy định.

- Đảm bảo điều kiện:

Đạt;

- Không đảm bảo điều kiện:

Không đạt.

5. Tiêu chí 5: Kiểm tra thân nhiệt của khách và nhân viên trước khi vào cơ sở làm việc và sử dụng dịch vụ mỗi ngày (nếu có dấu hiệu sốt, ho thì không được vào cơ sở).

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

6. Tiêu chí 6: Bố trí khu vực rửa tay có xà phòng hoặc nước sát khuẩn cho khách sử dụng trước khi vào cơ sở.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

7. Tiêu chí 7: Đảm bảo bố trí khoảng cách ghế ngồi từ 2m trở lên.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

8. Tiêu chí 8: Tổ chức khử khuẩn định kỳ 2 ngày/lần toàn bộ cơ sở (kể cả các bề mặt và không khí).

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

9. Tiêu chí 9: Đảm bảo vệ sinh và thông thoáng, khử trùng ở các khu vực của cơ sở như phòng làm việc, phòng đọc, phòng chức năng, khuôn viên, ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa,... theo quy định. Nhiệt độ phòng, khu vực phục vụ khách được mở theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

10. Tiêu chí 10: Có Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 hoặc các Tổ an toàn COVID-19 của đơn vị; có kế hoạch và các phương án phòng chống dịch COVID-19; bố trí tối thiểu 01 phòng/khu vực cách ly tạm thời.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Các cơ sở kinh doanh đạt các tiêu chí nêu trên thì đủ điều kiện hoạt động. Nếu không đảm bảo điều kiện phải ngưng hoạt động để khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn.

2. Trong quá trình hoạt động, các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí Đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên kiểm tra định kỳ các tiêu chí, kịp thời khắc phục những tiêu chí chưa đảm bảo.

3. Hoạt động của các thư viện, phòng đọc sách tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục (nếu có).

4. Các đơn vị tự đánh giá tại Cổng thông tin an toàn COVID-19 https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/./.

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3582/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 10 tiêu chí

A. Nhóm tiêu chí bắt buộc thực hiện

1. Tiêu chí 01 (TC1):

Người tham gia hoạt động gồm: Tổ chức biểu diễn, biểu diễn trực tiếp, khán giả,... đảm bảo ít nhất 90% có QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm); Đối với người chưa tiêm vắc xin hoặc người dưới 18 tuổi (nếu có) cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định.

Thực hiện tốt:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): Cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động phải đăng ký và được cấp mã QR trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm) của đơn vị để thực hiện thu thập thông tin người tham gia hoạt động.

Thực hiện tốt:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3): Cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động trang bị, bố trí nơi rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn và máy đo thân nhiệt tại khu vực tổ chức hoạt động; thường xuyên khử khuẩn khu vực tổ chức, đặc biệt là trước và sau mỗi suất diễn, hoạt động.

Thực hiện tốt:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4): Người tham gia hoạt động gồm: Tổ chức biểu diễn, khán giả,... (không bao gồm nhóm đối tượng biểu diễn trực tiếp trên sân khấu) đeo khẩu trang.

Thực hiện tốt:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5): Người tham gia hoạt động gồm: Tổ chức biểu diễn, khán giả... (không bao gồm nhóm đối tượng biểu diễn trực tiếp trên sân khấu) đảm bảo thực hiện giãn cách theo quy định.

Thực hiện tốt:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6): Người tham gia hoạt động gồm: Tổ chức biểu diễn, người biểu diễn trực tiếp, khán giả,... thực hiện khai báo y tế. Thông báo kịp thời và thông tin đầy đủ, chính xác với cơ quan chức năng các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Thực hiện tốt:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

B. Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung

7. Tiêu chí 7 (TC7): Cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động niêm yết nội dung quy định về phòng, chng dịch COVID-19 nơi tổ chức hoạt động và tuyên truyền cho người tham gia hoạt động có ý thức chấp hành.

Thực hiện tốt:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

8. Tiêu chí 8 (TC8): Cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động thường xuyên khử trùng phương tiện chuyên dùng (cảnh trí, y trang, đạo cụ, thiết bị,...) phục vụ cho các hoạt động tổ chức biểu diễn, sự kiện,... đặc biệt là trước và sau mỗi suất diễn hoặc sự kiện, hoạt động; vệ sinh khu vực tổ chức hoạt động trong đó chú ý vệ sinh thường xuyên khu vực nhà vệ sinh, đảm bảo nguồn nước, chậu rửa, khăn giấy,...

Thực hiện tốt:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

9. Tiêu chí 9 (TC9): Người tham gia hoạt động gồm: Tổ chức biểu diễn, biểu diễn trực tiếp, khán giả... được kiểm tra nhiệt độ trước khi tham gia các hoạt động tập luyện, biểu diễn.

Thực hiện tốt:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

10. Tiêu chí 10 (TC10): Cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động có Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, các Tổ an toàn COVID-19 của đơn vị; cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động có Kế hoạch và các phương án phòng, chống COVID-19, bố trí tối thiểu 01 phòng/khu vực cách ly tạm thời.

Thực hiện tốt:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

II. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ

1. Cơ sở đánh giá: Kết quả đánh giá tiêu chí an toàn đạt hay không đạt dựa vào việc đánh giá từng tiêu chí (bao gồm tiêu chí bắt buộc và tiêu chí bổ sung):

TCAT = (TC1 +TC2 + ... +TC10)

2. Điều kiện hoạt động:

a) Tiêu chí bắt buộc đạt 100% và tiêu chí bổ sung đạt ít nhất 50%: Được phép hoạt động.

b) Tiêu chí bắt buộc không đạt 100% hoặc tiêu chí bắt buộc đạt 100% và tiêu chí bổ sung đạt hơn 50%: Không được phép hoạt động.

3. Các đơn vị tự đánh giá Cổng thông tin an toàn COVID https://antoan- covid.tphcm.gov.vn/.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo Bộ tiêu chí.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, quyết định việc công bố hạn chế hoạt động, dừng hoạt động đối với tổ chức, cá nhân không đảm bảo các điều kiện liên quan tại Mục II của tiêu chí./.

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA ĐIỂM TRIỂN LÃM NHIẾP ẢNH, MỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3582/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 10 tiêu chí

1. Tiêu chí 1: Người đến sử dụng dịch vụ phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm). Đối với người dưới 18 tuổi cần có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định, đeo khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

- Đủ điều kiện:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

2. Tiêu chí 2: Đảm bảo nhân viên phục vụ có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm), có sử dụng khẩu trang, kính chắn giọt bắn, rửa tay sau mỗi lần phục vụ trong suốt thời gian làm việc.

- 100% đủ điều kiện:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

3. Tiêu chí 3: Đơn vị phải đăng ký và được cấp mã QR của đơn vị, thu thập thông tin khách hàng, theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với người đến cơ sở.

4. Tiêu chí 4: Có kẻ vạch giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2m theo quy định. Số lượng người tham quan đảm bảo theo số lượng quy định của các cấp độ dịch được cơ quan có thẩm quyền công bố.

- Đảm bảo điều kiện:

Đạt;

- Không đảm bảo điều kiện:

Không đạt.

5. Tiêu chí 5: Mật độ bố trí tranh, ảnh tại phòng trưng bày, triển lãm (không kể công trình phụ) trên 3m2 bố trí 1 tranh, ảnh.

- Đảm bảo điều kiện:

Đạt;

- Không đảm bảo điều kiện:

Không đạt.

6. Tiêu chí 6: Kiểm tra thân nhiệt của khách và nhân viên trước khi vàkhu vực triển lãm làm việc và tham quan (nếu có dấu hiệu sốt, ho thì không được vào cơ sở).

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

7. Tiêu chí 7: Bố trí khu vực rửa tay có xà phòng hoặc nước sát khuẩn cho khách sử dụng trước khi tham quan.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

8. Tiêu chí 8: Mật độ khách tham quan mỗi lần phục vụ đảm bảo tối thiểu từ 4m2 trở lên có 1 người khách.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

9. Tiêu chí 9: Tổ chức khử khuẩn định kỳ 2 ngày/lần toàn bộ cơ sở (kể cả các bề mặt và không khí). Đảm bảo vệ sinh và thông thoáng, khử trùng các bề mặt và không khí,... theo quy định. Nhiệt độ phòng, khu vực phục vụ khách được mở theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

10. Tiêu chí 10: Có Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 hoặc các Tổ an toàn COVID-19 của đơn vị; có kế hoạch và các phương án phòng chống dịch COVID-19; bố trí tối thiểu 01 phòng/khu vực cách ly tạm thời.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Các cơ sở kinh doanh đạt các tiêu chí nêu trên thì đủ điều kiện hoạt động. Nếu không đảm bảo điều kiện phải ngưng hoạt động để khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn.

2. Trong quá trình hoạt động, các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí Đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên kiểm tra định kỳ các tiêu chí, kịp thời khắc phục những tiêu chí chưa đảm bảo.

3. Các đơn vị tự đánh giá tại Cổng thông tin an toàn Covid https://antoan- covid.tphcm.gov.vn/./.

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO TÀNG, DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3582/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố)

1. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 10 tiêu chí

A. Nhóm tiêu chí bắt buộc thực hiện

Tiêu chí 1: Khách tham quan bảo tàng, di tích phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm). Đối với khách tham quan dưới 18 tuổi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định.

- 100% khách tham quan đạt đủ điều kiện:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

2. Tiêu chí 2: Viên chức, người lao động làm việc tại bảo tàng, di tích phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm); có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định.

- 100% viên chức, người lao động đạt đủ điều kiện:

Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện:

Không đạt.

3. Tiêu chí 3: Đơn vị phải đăng ký và được cấp mã “QR đơn vị”; thu thập thông tin khách hàng, theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với các đối tượng đến.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

4. Tiêu chí 4: Có cung cấp sinh phẩm vệ sinh khử khuẩn, bố trí chỗ rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Thực hiện không đầy đủ:

Không đạt.

5. Tiêu chí 5: Đeo khẩu trang; đảm bảo khoảng cách an toàn trong tiếp xúc.

- Đeo khẩu trang đầy đủ; khoảng cách từ 2m trở lên:

Đạt;

- Có người không đeo khẩu trang; khoảng cách dưới 2m:

Không đạt.

6. Tiêu chí 6: số lượng khách tham quan bảo tàng, di tích tại từng khu vực trưng bày, trong cùng 01 thời điểm theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Có thực hiện đảm bảo:

Đạt;

- Không đảm bảo:

Không đạt.

7. Tiêu chí 7: Thực hiện thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn bề mặt và không gian tại các khu vực trưng bày, khu vực làm việc và khu vực dịch vụ của bảo tàng, di tích theo đúng quy định của ngành y tế.

- Có thực hiện:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

B. Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung

8. Tiêu chí 8: Mức độ thông thoáng tại khu vực trưng bày, bán vé, dịch vụ của bảo tàng, khu vực thờ cúng của di tích.

- Mở toàn bộ cửa, không sử dụng máy lạnh:

Đạt;

- Đóng kín cửa hoặc sử dụng máy lạnh:

Không đạt.

9. Tiêu chí 9: Bảo tàng, di tích có Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, các Tổ an toàn COVID-19 của đơn vị; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng, chống dịch cho khách tham quan, viên chức, người lao động theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- Có Ban Chỉ đạo và thực hiện truyền thông:

Đạt;

- Không thực hiện:

Không đạt.

10. Tiêu chí 10: Bảo tàng, di tích có kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị. Theo đó, kế hoạch phải đảm bảo theo quy định của ngành y tế; có phương án xử lý các tình huống và trường hợp khẩn cấp khi khách tham quan không chấp hành quy định hoặc phát hiện có ca nghi nhiễm COVID-19; bố trí tối thiểu 01 phòng/khu vực cách ly tạm thời.

- Có kế hoạch phòng, chống dịch:

Đạt;

- Không có:

Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ:

Các đơn vị tự đánh giá tại Cổng thông tin an toàn Covid https://antoancovid.tphcm.gov.vn/.

1. Đạt từ 08 tiêu chí trở lên và không có tiêu chí nào trong nhóm bắt buộc không đạt: Bảo tàng, di tích đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, được hoạt động. Lưu ý các tiêu chí khác chưa đạt phải khắc phục ngay trong vòng 72 giờ.

2. Đạt dưới 08 tiêu chí hoặc có tiêu chí trong nhóm bắt buộc không đạt: Bảo tàng, di tích không đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại./.

thuộc tính Quyết định 3582/QĐ-BCĐ

Quyết định 3582/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động thư viện, phòng đọc sách; nghệ thuật biểu diễn; địa điểm triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật; bảo tàng, di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3582/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hòa Bình
Ngày ban hành:15/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi