Quyết định 3580/QĐ-BCĐ TP.HCM 2021 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19 đối với hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHNG DỊCH COVID-19
-------

Số: 3580/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

_____________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhim về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chng dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhim dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn s6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chng dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chng dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị s18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chng dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 2841/TTr-SVHTT ngày 12 tháng 10 năm 2021 và ý kiến của Sở Y tế tại Công văn s 7408/SYT-NVY ngày 09 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trừ các hoạt động được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép, đảm bảo phòng, chống dịch).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Công Thương;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PCVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TH)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Lê Hòa Bình

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI, SỰ KIỆN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3580/QĐ-SVHTT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

A. Nhóm tiêu chí bắt buộc thực hiện

1.1. Tiêu chí 1 (TC1): Người tham dự lễ hội, sự kiện, biểu diễn văn hóa và thi đấu thể thao phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm). Đối với người tham dự dưới 18 tui cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định:

- 100% người tham dự đạt đủ điều kiện: Đạt;

- Có người tham dự không đạt đủ điều kiện: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): Người tổ chức lễ hội, sự kiện phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày, (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm):

- 100% người tổ chức đạt đủ điều kiện: Đạt;

- Có người tổ chức không đạt đủ điều kiện: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3): đơn vị phải đăng ký và được cấp mã QR của đơn vị để thu thập thông tin, theo dõi, cập nhật đối với người đến dự và tham gia biểu diễn, thi đấu.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4): Người tổ chức, người tham dự lễ hội, sự kiện phải tuân thủ 5K trong quá trình diễn ra lễ hội, sự kiện.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5): bố trí khu vực kiểm tra “Quét mã QR”, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sạch với xà bông hoặc trang bị xịt khử khuẩn tại cửa vào lễ hội, sự kiện. Khử khun không gian tổ chức lễ hội, sự kiện trước và sau khi tổ chức. Khử khun bề mặt trang thiết bị dụng cụ (bao gồm dụng cụ tổ chức, thi đấu của cá nhân).

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6): về quy định số lượng người tham dự, khoảng cách, mật độ an toàn, xếp hàng tại khu vực tổ chức lễ hội, sự kiện phải đảm bảo các điều kiện sau: (lưu ý: B trí khu vực chờ, xếp hàng theo từng lượt)

a) Đối với lễ hội, sự kiện ngoài trời (không gian mở): mật độ tối thiểu là 10m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

b) Đối với lễ hội, sự kiện trong nhà (hội trường, không gian kín): mật độ tối thiểu là 6m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận”.

- Đảm bảo yêu cầu: Đạt;

- Không đảm bảo yêu cầu: Không đạt.

B. Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung

7. Tiêu chí 7 (TC7): về phương án btrí lối ra, vào khu vực tổ chức lễ hội, sự kiện. Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện lối ra, vào riêng biệt, di chuyển theo hướng một chiều.

- Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện: Đạt;

- Không có sơ đồ hoặc không thực hiện: Không đạt.

8. Tiêu chí 8 (TC8): đơn vị tổ chức lễ hội, sự kiện có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người tổ chức, người tham dự theo khuyến cáo ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng:

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

9. Tiêu chí 9 (TC9): Ban tổ chức lễ hội, sự kiện phải thành lập Tổ An toàn COVID-19, công khai thông tin liên lạc của cán bộ làm đầu mối, phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Ban tổ chức và phối hợp công tác với cơ quan có thẩm quyền.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

10. Tiêu chí 10 (TC10): có kế hoạch/phương án quản lý, điều hành, phối hợp, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 của lễ hội, sự kiện, bố trí tối thiểu 01 phòng/khu vực cách ly tạm thời. Phải đảm bảo theo quy định của cơ quan y tế; kịch bản khi có ca nghi và nhiễm COVID-19; phương án tạm dừng, hoạt động trở lại khi khắc phục xong các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Căn cứ vào thực tế triển khai và kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh kế hoạch/phương án cho phù hợp. Có thông báo cho chính quyền địa phương đtổ chức hậu kim.

- Có kế hoạch/phương án và tổ chức thực hiện: Đạt;

- Không có kế hoạch/phương án hoặc không tổ chức thực hiện: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ:

1. Đạt từ 08 tiêu chí trở lên và không có tiêu chí nào trong nhóm bắt buộc không đạt: lễ hội, sự kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 được tổ chức. Lưu ý các tiêu chí khác chưa đạt phải khắc phục ngay trong thời gian diễn ra lễ hội, sự kiện.

2. Đạt dưới 08 tiêu chí hoặc có tiêu chí trong nhóm bắt buộc không đạt: lễ hội, sự kiện không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 không được tổ chức hoặc tạm dừng lễ hội, sự kiện; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn.

3. Các đơn vị tự đánh giá tại Cổng thông tin an toàn COVID https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/.

* Lưu ý: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch (nguy cơ thấp - bình thường mới, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao) để áp dụng Bộ tiêu chí trên hoặc đề xuất biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch tương ứng phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị và theo đúng quy định./.

thuộc tính Quyết định 3580/QĐ-BCĐ

Quyết định 3580/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3580/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hòa Bình
Ngày ban hành:15/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi