Quyết định 34/2016/QĐ-UBND Hòa Bình Quy chế quản lý hoạt động các khu du lịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 34/2016/QĐ-UBND

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:34/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành:01/08/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 34/2016/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

Số: 34/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hòa Bình, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

---------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 594/TTr-SVHTTDL ngày 13/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ VH,TT&DL;
- Tổng cục Du lịch;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch,Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, Phó
Chánh VPUBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, KGVX (Vub).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về công tác quản lý đối với hoạt động tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Đối tượng áp dụng:

Các Sở, Ban, ngành chức năng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban quản lý các khu, điểm du lịch; các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, cộng đồng dân cư có tham gia các hoạt động dịch vụ tại các khu, điểm du lịch và khách tham quan du lịch khi đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch

1. Các khu du lịch trên địa bàn tỉnh phải thành lập Ban quản lý để thực hiện công tác quản lý theo quy định của pháp luật và quy chế này. Đối với các điểm du lịch có quy mô đón từ 20.000 khách/năm phải thành lập Ban quản lý để thực hiện công tác quản lý theo quy định của pháp luật và quy chế này.

2. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải xây dựng Nội quy (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) và Quy chế hoạt động của các khu, điểm du lịch theo quy định của pháp luật và quy định của quy chế này để thực hiện.

- Trường hợp các khu du lịch thuộc phạm vi ranh giới hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, thì Ban quản lý khu du lịch phải thực hiện theo Quy chế quản lý của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trường hợp các khu, điểm thuộc phạm vi ranh giới hành chính từ hai huyện, thành phố của tỉnh trở lên, thì Ban quản lý khu, điểm du lịch thực hiện theo Quy chế này và quy định của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch hợp lý, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương và định hướng quy hoạch phát triển du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển du lịch nhanh và bền vững.

4. Hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không được phá vỡ môi trường cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái động, thực vật; không làm ảnh hưởng đến các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc.

5. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo thực hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và quy chế này.

6. Các Sở, Ban, ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các khu, điểm du lịch theo quy định của pháp luật và quy định của quy chế này.

Điều 3. Nội dung quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch

1. Quy định đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật các khu, điểm du lịch.

2. Quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch các khu, điểm du lịch.

3. Quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các khu, điểm du lịch.

4. Quy định vệ sinh môi trường trong các khu, điểm du lịch.

5. Quy định về an ninh, trật tự trong các khu, điểm du lịch.

6. Quy định bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa trong các khu, điểm du lịch.

7. Quy định đối với khách tham quan du lịch đến các khu, điểm du lịch.

8. Thực hiện quản lý khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các hành vi nghiêm cấm tại các khu, điểm du lịch

1. Khai thác, sử dụng các loại tài nguyên không hợp lý làm phá vỡ cảnh quan thiên nhiên; xả các loại chất thải, rác thải gây ô nhiễm môi trường.

2. Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi bất chính từ khách du lịch; nài ép khách mua hàng hóa, dịch vụ,… gây mất trật tự, tranh giành khách, các tệ nạn xã hội và các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.

3. Những hoạt động làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của các dân tộc.

4. Xây dựng công trình du lịch không theo quy hoạch đã được công bố; gây xói lở, làm trượt đất, cát ở bờ sông, suối, hồ, phá hoại cảnh quan môi trường.

5. Kinh doanh du lịch không có giấy phép kinh doanh, không có đăng ký kinh doanh hoặc kinh doanh không đúng ngành, nghề, phạm vi kinh doanh.

6. Sử dụng tư cách pháp nhân của tổ chức khác hoặc cho người khác sử dụng tư cách pháp nhân của mình để hoạt động kinh doanh trái pháp luật.

7. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, khách du lịch.

Chương II

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH

 

Điều 5. Quy định về hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trong các khu, điểm du lịch

1. Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải thực hiện theo quy hoạch tổng thể, quy hoạch cụ thể và đề án phát triển du lịch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố.

2. Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chịu sự kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư; về nội dung và tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các dự án đầu tư xây dựng khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch và khai thác sử dụng hiệu quả các tài nguyên du lịch.

4. Các dự án đầu tư xây dựng khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đầy đủ các quy định về công tác phòng chống cháy nổ; an toàn giao thông; an ninh, trật tự; cứu hộ, cứu nạn; các điều kiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo an toàn cho khách tham quan du lịch.

5. Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trong các khu, điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh phải được thiết kế phù hợp với bản sắc văn hóa các dân tộc Hòa Bình.

Điều 6. Quy định về quản lý tài nguyên trong các khu, điểm du lịch

1. Về tài nguyên đất tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Luật Đất đai và tuân thủ những quy định sau:

- Các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp trong phạm vi quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, đề án phát triển du lịch của huyện, thành phố được tiếp tục sử dụng theo hiện trạng. Khi sử dụng đất cho mục đích khác phải báo cáo chính quyền cơ sở và được cấp có thẩm quyền cho phép mới được thực hiện, nếu vi phạm sẽ bị thu hồi đất theo quy định.

- Khi sử dụng đất vào mục đích xây dựng các công trình phát triển du lịch trong các khu, điểm du lịch phải tuân theo quy hoạch, đề án phát triển du lịch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất trong các khu, điểm du lịch làm dịch vụ du lịch phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích được giao; tuân thủ các quy định về môi trường, tài nguyên đất; không tranh chấp đất.

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê đất để xây dựng các công trình làm dịch vụ trong các khu, điểm du lịch phải thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch, đề án phát triển du lịch của tỉnh và huyện, thành phố đã được duyệt.

- Đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho thuê, trong thời gian quy định mà chủ dự án không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chậm gây lãng phí sẽ bị thu hồi theo quy định.

- Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thuê tiếp tổ chức, cá nhân phải làm hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;

- Trong thời hạn thuê đất, nếu ngừng hoạt động kinh doanh du lịch hoặc không còn nhu cầu sử dụng, các tổ chức, cá nhân phải có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để xem xét giải quyết.

- Quỹ đất chưa sử dụng tại các khu, điểm du lịch được quản lý chặt chẽ theo quy định của Luật Đất đai.

2. Về tài nguyên tự nhiên trong các khu, điểm du lịch được thực hiện theo các quy định sau:

- Tài nguyên tự nhiên trong các khu, điểm du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng có hiệu quả để phát triển du lịch. Nghiêm cấm xả các loại chất thải, rác thải gây hủy hoại môi trường tự nhiên và phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.

- Mọi tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, các danh lam thắng cảnh, hệ sinh thái động thực vật, ao hồ, sông, suối...

- Việc khai thác tài nguyên nước vào mục đích kinh doanh dịch vụ du lịch phải có thiết kế theo dự án đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép hoạt động bảo đảm khai thác, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, an toàn, có hiệu quả; bảo đảm sử dụng tổng hợp đa mục tiêu, công bằng, hợp lý, hài hòa lợi ích, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các tổ chức, cá nhân.

- Các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp trong các khu, điểm du lịch không được tự ý chặt phá các loại cây xanh lâu năm. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trồng cây xanh trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Quy định về hoạt động dịch vụ trong các khu, điểm du lịch

1. Khi hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải có giấy phép kinh doanh và kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký được cấp phép kinh doanh.

2. Hoạt động kinh doanh các loại hình dịch vụ du lịch trong khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế này; ký quỹ đảm bảo chấp hành xử phạt khi có vi phạm về an ninh trật tự và kinh phí khắc phục sự cố môi trường.

3. Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải chấp hành sự kiểm tra, giám sát về chất lượng dịch vụ và đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ khách tham quan du lịch trong khu, điểm du lịch.

4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không được sử dụng tư cách pháp nhân của tổ chức khác hoặc cho người khác sử dụng tư cách pháp nhân của mình.

5. Mọi hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch; không được kinh doanh những dịch vụ khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép; phải bán hàng đúng nơi quy định, niêm yết công khai giá dịch vụ và thực hiện bán hàng đúng giá niêm yết; thực hiện đón tiếp, phục vụ khách bằng thái độ thân thiện lịch sự, hòa nhã, không được tranh giành, đeo bám khách, gây mất trật tự an ninh trong khu, điểm du lịch.

6. Các khu, điểm du lịch khi khai thác mở các tuyến du lịch mới trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với quy hoạch, đề án phát triển du lịch của tỉnh và huyện, thành phố đã được phê duyệt.

7. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch chỉ được đón khách khi đã đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ phục vụ khách du lịch; đăng ký thẩm định xếp hạng theo quy định; phải có nội quy, niêm yết giá các dịch vụ; đặt biển hiệu quảng cáo đúng quy định.

8. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao phải đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động; đồng thời, phải thực hiện niêm yết quy định rõ về độ tuổi và những người không được phép tham gia, tổ chức quản lý, bảo vệ tài sản, tính mạng và mua bảo hiểm cho khách du lịch khi tham gia các hoạt động dịch vụ.

9. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh kinh doanh dịch vụ lữ hành phải có đăng ký giá tour với cơ quan chức năng theo quy định; có hướng dẫn viên du lịch theo quy định; phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho khách khi tổ chức chương trình tham quan các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cho khách về quy định bảo vệ tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường; không được để khách lợi dụng hoạt động du lịch để xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và thuần phong mỹ tục của các dân tộc; phản ánh kịp thời với chính quyền địa phương về các hành vi gây tổn hại đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan du lịch trên địa bàn.

Điều 8. Quy định về vệ sinh môi trường trong các khu, điểm du lịch

1. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải xây dựng và niêm yết Nội quy trong đó có những quy định về bảo vệ môi trường. Tổ chức phương tiện, hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng đúng quy định.

2. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch phải tuân thủ những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh.

3. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải có các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường như: treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu mang những thông điệp về bảo vệ môi trường.

4. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuân thủ đúng quy định về bảo vệ môi trường và các quy định sau:

- Có các biện pháp phòng chống, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do có hành vi làm tổn hại đến môi trường.

- Thực hiện thu gom rác thải, nước thải phải đúng quy định. Không xả rác, chất thải, xác động vật… xuống ao, hồ, sông, suối tại các khu, điểm du lịch.

- Bảo vệ không chặt phá cây xanh lâu năm, cây gỗ quý trong khu, điểm du lịch, khi cải tạo mặt bằng cần chặt cây trồng lâu năm phải được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Không thả dông gia súc, gia cầm trong các khu, điểm du lịch.

5. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh kinh doanh dịch vụ ăn uống phải tuân thủ đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định sau:

- Thực phẩm sử dụng làm nguyên liệu để chế biến thức ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Bếp ăn đảm bảo vệ sinh, có khu vực để thực phẩm tươi sống, khu chế biến, khu bày thức ăn đã qua chế biến; có tủ lưu giữ các mẫu thực phẩm đã được sử dụng trong ngày.

- Các loại vật dụng dùng để chế biến và bày các món ăn phục vụ thực khách phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

- Có đủ nước sạch phục vụ hoạt động bình thường của cơ sở ăn uống và sinh hoạt của khách du lịch.

- Người chế biến thực phẩm phải có kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo sức khỏe hành nghề theo quy định; đội mũ, đeo khẩu trang trong khi làm việc.

- Hệ thống cống rãnh thoát nước trong cơ sở ăn uống phục vụ khách du lịch phải thông thoát, không ứ đọng đảm bảo vệ sinh; phải có hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường.

- Sử dụng thùng thu gom rác thải, chất thải có nắp đậy và phải được chuyển đi xử lý trong ngày.

- Định kỳ phun thuốc diệt muỗi, côn trùng đảm bảo vệ sinh theo quy định.

Điều 9. Quy định về an ninh, trật tự trong các khu, điểm du lịch

1. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải chấp hành đầy đủ các quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong khu, điểm du lịch và có trách nhiệm như sau:

- Thực hiện đầy đủ chế độ đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định, quản lý hộ tịch, hộ khẩu và hộ chiếu, visa đối với khách quốc tế, hàng ngày phải đăng ký danh sách khách du lịch lưu trú với Ban quản lý và công an xã, thị trấn.

- Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng ở địa phương thành lập tổ, đội tự quản về an ninh trật tự và tổ chức tập huấn định kỳ kiến thức pháp luật đối với đội viên, hội viên.

- Ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thành lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh, tố giác vi phạm, góp ý của khách du lịch và người dân.

- Các phương tiện vận chuyển khách nội trong các khu, điểm du lịch phải được đăng ký và quản lý theo quy định.

- Tham gia phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội, không được mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, các chất gây nghiện; tổ chức, chứa chấp, môi giới mua bán dâm; kinh doanh, phổ biến văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành; tuyên truyền hoạt động mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép và các hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch.

- Không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, các chất dễ cháy, chất độc, chất phóng xạ; không chứa chấp tội phạm đang trốn tránh pháp luật và các hoạt động trái pháp luật khác.

- Thực hiện các quy định về an toàn giao thông, không được làm hàng quán có mái che, mái vẩy, nhà cửa và các công trình phù trợ vi phạm hành lang an toàn giao thông.

- Các phương tiện của khách đến các khu, điểm du lịch đều phải để đúng nơi quy định. Các khu, điểm du lịch có trách nhiệm đảm bảo an toàn phương tiện, tài sản cho du khách.

- Các khu, điểm du lịch phải có kế hoạch, phương án và các phương tiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

2. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách tham quan du lịch khi tham gia các dịch vụ.

3. Tuân thủ những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội; đảm bảo hoạt động trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Điều 10. Quy định về bảo tồn văn hóa tại các khu, điểm du lịch

1. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải có trách nhiệm bảo vệ các di tích lịch sử  văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình công cộng; giữ gìn phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp; nghệ thuật, lễ hội dân gian các dân tộc và phát huy nghề thủ công truyền thống; thực hiện nếp sống văn hóa trong giao tiếp lịch sự góp phần xây dựng môi trường văn hóa du lịch văn minh.

2. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và các hoạt động văn hóa tại các khu, điểm du lịch phải tuân thủ quy định về quản lý đối với di sản văn hóa và dịch vụ văn hóa. Việc tổ chức khai thác các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ kinh doanh du lịch phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Hoạt động trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không được làm ảnh hưng đến các giá trị văn hóa truyền thống, đạo đức và thuần phong mỹ tục của các dân tộc Hòa Bình, đồng thời:

- Khuyến khích các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh sử dụng trang phục dân tộc cho nhân viên khi phục vụ khách tham quan du lịch.

- Khuyến khích các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia bảo tồn, duy trì kiến trúc nhà sàn các dân tộc Hòa Bình bằng chất liệu truyền thống.

- Khuyến khích các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động bảo tồn, sử dụng và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống của các dân tộc Hòa Bình; xây dựng các đội văn nghệ dân tộc phục vụ khách tham quan du lịch.

Điều 11. Quy định đối với khách đến các khu, điểm du lịch

- Khi khách đến tham quan du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa tỉnh phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch, thực hiện theo nội quy của các khu, điểm du lịch và quy định tại Quy chế này.

- Khách đến tham quan du lịch có nghĩa vụ mua vé trước khi vào các khu, điểm du lịch; tôn trọng phong tục tập quán, tín ngưỡng của người dân địa phương; bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan môi trường; giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trong các khu, điểm du lịch.

- Khách đến các khu, điểm du lịch không tuyên truyền, phát tán tài liệu, sách, báo mà Nhà nước cấm; không mang theo và sử dụng các chất dễ cháy nổ, các loại vũ khí quân dụng.

- Khách đến tham quan du lịch phải chấp hành các quy định, không có hành vi làm tổn hại đến các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và môi trường trong các khu, điểm du lịch.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH

 

Điều 12. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch cụ thể phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; phối hợp kiểm tra, giám sát nội dung và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thực hiện quy hoạch tổng thể, quy hoạch cụ thể đối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Thẩm định hồ sơ khu, điểm du lịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận khu, điểm du lịch cấp địa phương; thẩm định hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia; tham mưu thành lập Ban quản lý các khu, điểm du lịch theo quy định.

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các dự án đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo thực hiện quản lý bảo vệ và khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên du lịch.

5. Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc chấp hành quy định đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, thuyết minh và hướng dẫn viên du lịch,… trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm đối với dự án đầu tư không đúng quy hoạch hoặc có tác động phá hoại tài nguyên du lịch và cảnh quan môi trường; các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch.

7. Nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng và phát triển các khu, điểm du lịch, đặc biệt là đối với các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

8. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thành phố quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ phát triển du lịch theo quy định của Nhà nước.

Điều 13. Sở kế hoạch và Đầu tư

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương; duyệt dự án đầu tư các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí đầu tư hạ tầng du lịch cho các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giám sát, theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc lập dự án đầu tư hạ tầng cho các khu, điểm du lịch phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch của trung ương và địa phương;

4. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý các dự án đầu tư hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 14. Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định kinh phí từ ngân sách hỗ trợ các dự án đầu tư hạ tầng phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về giá vé, giá các dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về giá trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; quy định về thu, quản lý sử dụng ký quỹ đảm bảo xử phạt vi phạm về an ninh trật tự và xử lý, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của nhà nước đối với tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng các nguồn kinh phí thu được trong hoạt động của các khu, điểm du lịch theo quy định.

Điều 15. Sở Công thương

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, hỗ trợ xây dựng hệ thống cung cấp điện cho các dự án đầu tư xây dựng các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động kinh doanh bán hàng hóa không đảm bảo chất lượng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 16. Sở Giao thông vận tải

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch; quy hoạch các bến, bãi đỗ xe, cảng bến thủy nội địa tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch đến các khu, điểm du lịch; các phương tiện vận chuyển khách trong khu, điểm du lịch có liên quan đến hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy nội địa theo thẩm quyền; kiểm tra các bến, bãi và điểm dừng đỗ phương tiện, xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Sở Tài Nguyên và Môi trường

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý đất đai đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cho thuê đất tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động dịch vụ du lịch vi phạm quy định bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý sử dụng đất tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn làm thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các khu, điểm du lịch theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường tại các khu, điểm du lịch và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và quy chế này;

5. Hướng dẫn thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy chế này;

6. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường ở các khu, điểm du lịch, xử lý các vi phạm và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 18. Sở Xây dựng

1. Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lập và triển khai quy hoạch xây dựng các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn thủ tục về xây dựng các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về xây dựng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền pháp luật quy định.

Điều 19. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý về đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động viễn thông tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền pháp luật quy định.

Điều 20. Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các khu, điểm du lịch thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ về y tế cho khách du lịch.

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 21. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý các dự án đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh có sử dụng đất nông, lâm, ngư nghiệp theo quy hoạch của ngành.

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ các dự án nông nghiệp cho các khu, điểm du lịch thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất tạo ra các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp đặc sản phục vụ du lịch.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hỗ trợ các khu, điểm du lịch tham gia khôi phục và duy trì các nghề truyền thống các để tạo ra các sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng Hòa Bình phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Điều 22. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống các tệ nạn xã hội và kiểm tra, xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn có đủ điều kiện làm việc tại các khu, điểm du lịch, thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch cho các khu, điểm du lịch;

Điều 23. Công An tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan với chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Nhà nước về giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc chấp hành công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn; cấp phép các cơ sở, đơn vị kinh doanh đủ điều kiện về an ninh trật tự; thanh tra, kiểm tra các dịch vụ hoạt động kinh doanh trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

4. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quản lý.

Điều 24. Cục Thuế tỉnh

1. Hướng dẫn việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định.

2. Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật về thuế có liên quan trong việc quản lý thuế đối với các các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 25. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Chỉ đạo đối với các dự án đầu tư phát triển khu, điểm du lịch trên địa bàn thực hiện theo đúng quy hoạch, đề án phát triển du lịch của tỉnh và của huyện, thành phố đã được phê duyệt.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế, chính sách về quy hoạch, quản lý, sử dụng và bảo vệ các khu, điểm du lịch trên địa tỉnh.

3. Chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên du lịch, bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch; xây dựng môi trường du lịch trong các khu, điểm du lịch xanh - sạch - đẹp.

4. Phối hợp chỉ đạo các cơ chức năng quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật và quy chế này.

5. Chỉ đạo phòng chuyên môn lập hồ sơ công nhận khu, điểm du lịch trên địa bàn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trình cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận khu, điểm du lịch theo quy định.

6. Chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch cộng đồng trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật và quy chế này.

7. Chỉ đạo thành lập Ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn theo quy định; thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên du lịch; giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

8. Chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền quy định thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

1. Thành lập Ban Quản lý và thực hiện công tác quản lý khu, điểm du lịch theo nội dung quy định tại các Điều 5 đến Điều 11 của Quy chế này.

2. Xây dựng Nội quy, Quy chế hoạt động của Ban quản lý các khu, điểm du lịch và thực hiện các quy định liên quan khác trong công tác quản lý, kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật.

3. Niêm yết Nội quy của khu, điểm du lịch tại những nơi dễ nhìn, dễ thấy để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, cộng đồng dân cư và du khách biết thực hiện đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

4. Phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch báo cáo chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 27. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt các quy định của Quy chế này góp phần xây dựng và phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm triển khai hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện.

2. Các Sở, Ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện trách nhiệm được giao trong quy chế này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này đối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị việc xử lý đối với vi phạm theo thẩm quyền và quy định của Quy chế này; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp.

Chỉ đạo việc thành lập Ban quản lý, hướng dẫn xây dựng Nội quy, Quy chế cụ thể của các khu, điểm du lịch trên địa bàn theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Ban quản lý các khu, điểm du lịch thực hiện công tác quản lý tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn theo Nội quy, Quy chế và quy định của Quy chế này.

5. Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế, căn cứ vào tình hình thực tiễn nếu thấy có điểm nào chưa phù hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 120/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm việc thực hiện Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 02/5/2019 của Thành ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị

Kế hoạch 120/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm việc thực hiện Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 02/5/2019 của Thành ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị

Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi