Quyết định 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------
Số: 33/2012/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Đồng Xoài, ngày 08 tháng 11 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 1622/TTr-SVHTTDL ngày 25/10/2012,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 
 
QUY ĐỊNH
MỨC CHI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND Ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Các hoạt động tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Các Tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện .
 
Chương II
ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG, CÁC NỘI DUNG VÀ MỨC CHI
 
Điều 3. Định mức hoạt động.

Số TT
Nội dung
Chỉ tiêu trong năm
Cấp tỉnh
Cấp huyện
1
Số buổi hoạt động trong năm
Từ 100 đến 120 buổi
Từ 80 đến 100 buổi
2
Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội thông tin lưu động
Từ 1 đến 2 cuộc
Từ 1 đến 2 cuộc
3
Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng đẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác
Từ 8 đến 12 tài liệu
Từ 8 đến 12 tài liệu
4
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở
Từ 1 đến 2 lớp
Từ 1 đến 2 lớp
5
Biên tập, dàn dựng chương trình mới
Từ 4 đến 6 chương trình
Từ 4 đến 6 chương trình

 
Điều 4. Các nội dung và mức chi.
1. Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội tuyên truyền lưu động được hưởng theo chế độ bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập theo quy định tại Quy định này, cụ thể gồm:
a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới
Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chương trình mới tối đa không quá 48.000 đồng/người. Số buổi tối đa cho một chương trình là 10 buổi.
b) Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động
Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai chính tối đa không quá 78.000 đồng/người. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các trương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã quyết định. Mức bồi dưỡng 01 buổi biểu diễn lưu động đối với các vai khác tối đa không quá 60.000 đồng/người.
2. Các tuyên truyền viên ngoài biên chế (người đã được đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã thì ngoài tiền công theo hợp đồng (nếu có) cũng được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại Quy định này.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 5. Nguồn kinh phí.
1. Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Tài trợ, viện trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
3. Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.
Điều 6. Quy định thực hiện.
1. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí của Đội tuyên truyền lưu động thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.
2. Đối với các thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, huyện khi luyện tập, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn tối đa không quá 2 lần mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại Quy định này.
Điều 7. Điều khoản thi hành.
1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo đúng Quy định này.
2. Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã thực hiện theo đúng quy định này.
3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích và đúng quy định của nhà nước.
Điều 8. Việc bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi nội dung quy định này do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bình PhướcSố công báo: Đã biết
Số hiệu:33/2012/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành:08/11/2012Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực