Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 28/2015/QĐ-UBND

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng TrịSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:28/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành:05/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------
Số: 28/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Quảng Trị, ngày 05 tháng 11 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy đnh khu vc bo vỆ; khu vc cm tp trung đông ngưi;
 khu vc cm ghi âm, ghi hình, chp nh trÊn đa bÀn tnh Qung Tr
----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp lut của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghđịnh số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phquy định một sbiện pháp bảo đảm trật tự công cộng;
Căn cứ Ngh định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lc lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhim vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;
Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thtướng Chính phủ về việc xác định địa điểm cấm, khu vực cấm;
Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của B Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;
Căn cứ Thông tư 01/2011/TT-BCA ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưng Bộ Công an quy định về hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực Iưng Cảnh sát bảo vệ;
Xét đnghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 486/TTr-CAT-PA83 ngày 05 tháng 10 năm 2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên đa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;

- Bộ Công an (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
-
TTTU,TTHĐND tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu QH tnh;
- Chtịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, BCHQS tỉnh, BCHBĐBP tỉnh;
- Đài PT-TH tnh, Báo Quảng Trị;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- Lưu VT, NC.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính
 
 
 
QUY ĐỊNH
khu vc bo vỆ; khu vc cm tp trung đông ngưi; khu vc cm ghi âm, ghi hình, chp nh trÊn đa bÀn tnh Qung Tr
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chnh
Quy định này quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
 
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 3. Khu vực bảo vệ
1. Trụ sở các cơ quan, gồm: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
2. Khu vực xảy ra thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.
3. Khu vực đang xảy ra những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
4. Khu vực đang diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, thể thao quan trọng do các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức, có yêu cu cần bảo vệ.
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cụ thể cho từng sự kiện trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.
Điều 4. Khu vực cấm tập trung đông người
1. Khu vực trụ sở các cơ quan trọng yếu của Tỉnh gồm:
a) Khu vực trụ sở Tỉnh ủy: Bao gồm khu vực phía trước và vỉa hè lòng đường xung quanh trụ sở thuộc các đường Văn Cao, Lưu Hữu Phước.
b) Khu vực trụ sở HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh: Bao gồm toàn bộ vỉa hè, lòng đường trước trụ sở (thuộc đường Hùng Vương nối dài).
c) Khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh: Bao gồm toàn bộ vỉa hè lòng đưng phía trưc, bên phải, phía sau trụ sở (thuộc đường Hùng Vương, Kiệt 43 đường Hùng Vương, Kiệt 72 đường Nguyễn Huệ)
2. Khu vực trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và các khu vực bảo vệ được quy định tại Khoản 2,3,4 Điều 3 của Quy định này do Chtịch UBND tỉnh quyết định khi xét thấy cần thiết.
3. Cấp huyện: Căn cứ tình hình cụ th, Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã quy định cụ thể khu vực cấm tập trung đông người trên địa bàn.
Điều 5. Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh
1. Cm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong các trường hợp sau:
a) Những vụ việc, tài liệu, số liệu, địa điểm, thời gian, vật, lời nói có nội dung thuộc danh mục Bí mật nhà nước đã được Thtướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Công an quy định và không được cấp có thẩm quyền cho phép công bố tiết lộ.
b) Những khu vực tại Khoản 2, 3, 4 Điều 3 của Quy định này có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc có những vấn đề liên quan đến bí mật nhà nước cần phải giữ bí mật.
2. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh cho phép cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, biên phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh cho phép các đi tượng khác được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và sử dụng dữ liệu để phục vụ công tác đấu tranh, điều tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp lut và các hoạt động công vụ khác được pháp luật cho phép.
Dữ liệu phải được quản lý, bảo vệ chặt chẽ; nghiêm cấm việc tự ý phát tán, cung cấp dữ liệu cho những người không có trách nhiệm khi chưa được người có thẩm quyền cho phép.
Điều 6. Những hành vi nghiêm cấm tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm quay phim, chụp ảnh, ghi hình.
1. Những hành vi nghiêm cấm tại khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 38/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và Khoản 2 Thông tư 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 ca B Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 38/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 của Chính phủ.
2. Hành vi nghiêm cấm tại khu vực cấm quay phim, chụp ảnh, ghi hình: Vào khu vực cấm, địa điểm cấm, nơi bảo quản, lưu giữ, nơi tiến hành các hoạt động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà không được phép; tiến hành các hoạt động nhm thu thập thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước trái pháp luật; quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ khu vực, địa điểm cấm.
3. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Biển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh
1. Biển báo theo mẫu có kích thước 80cm x 60cm, làm bằng vật liệu bền vững; chữ viết màu đen trên nền biển màu trắng; viết bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh; dòng trên viết tiếng Việt, chiều cao hàng chữ là 20cm, dòng dưới viết tiếng Anh, chiều cao hàng chữ là 10cm.
2. Đặt biển báo được thực hiện như sau:
a) Biển báo “Khu vực bảo vệ” đặt cố định ở các khu vực quy định ti khoản 1 điều 4; đặt tạm thời khi có yêu cầu bảo vệ tại các khu vực quy định ti khoản 2,3,4 Điều 3 quy định này.
b) Biển báo “Khu vực cấm tập trung đông người” đặt tạm thời ở các khu vực quy định tại Điều 4 quy định này trong trường hợp xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 6 quy định này.
c) Biển báo “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” đặt cố định ở các khu vực quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 5 và đặt tạm thời tại các khu vực quy định điểm b, khoản 1 Điều 5 quy định này.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì, tổ chức các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm luật xảy ra tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo đúng quy định.
b) Bố trí lực lưng an ninh nhân dân đảm bảo an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; lực lượng Cảnh sát nhân dân vũ trang canh gác; chủ động xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.
c) Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu, thực hiện đúng những quy định đtổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quc. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm biển báo theo mẫu và đặt biển báo tại các địa điểm, vị trí theo quy định.
2. Cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 3; Điều 4; khoản 1 Điều 5 quy định này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đặt biển báo theo quy định tại Điều 7; xây dựng nội quy cụ thể của cơ quan và niêm yết trước công trụ sở của cơ quan, đơn vị; cử cán bộ theo dõi, đảm bảo việc thực hiện nội quy trong phạm vi do cơ quan, đơn vị mình quản lý; chủ động giải quyết những hành vi vi phạm chưa đến mức xử lý bng pháp luật trong phạm vi khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh xung quanh trụ sở cơ quan, đơn vị mình quản lý.
Tạo điều kiện cho lực lượng Công an nhân dân thực hiện chức năng đảm bảo An ninh nội bộ, tuần tra canh gác vũ trang và các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định này; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể qun chúng nhân dân nắm, thực hiện đúng quy định.
Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy định này thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Công an tỉnh, Ban chỉ đạo Bí mật nhà nước tnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và sơ tổng kết việc thực hiện quy định này.
2. Quy định này được sửa đổi, bổ sung khi các văn bản có hiệu lực cao hơn quy định khác hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan phản ánh về Công an tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 
 
 
MẪU BIỂN
“KHU VỰC CM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI”; CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH”
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tnh)
 

KHU VỰC BẢO VỆ
KHÔNG NHIỆM VỤ MIN VÀO
 
PROTECTED AREA
ACCEPTED ONLY ON BUSINESS
 

KHU VỰC CẤM
TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI
 
NO GATHERING
 

CẤM
GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH
NO RECORDING, FILMING, PHOTO - TAKING
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi