Quyết định 26/2020/QĐ-UBND Tây Ninh về sửa đổi mức chi nhuận bút, thù lao

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TÂY NINH

___________

Số: 26/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Tây Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

___________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tại Công văn số 364/PTTH-TCHC ngày 01 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 Khoản 8, Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“8. Cán bộ, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo; cán bộ, viên chức, người lao động thuộc khối kỹ thuật, hành chính chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện không áp dụng trừ định mức nhuận bút thì được hưởng tổng số thù lao khối quản lý và các bộ phận liên quan tối đa không quá 70% tổng số nhuận bút phải trả trong năm, thù lao cụ thể cho từng bộ phận do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện quyết định. Thù lao được chi trả trong quỹ nhuận bút”.   
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2020. /.
 

Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- TT: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Như Điều 2;

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;

-  Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Dương Văn Thắng

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 26/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Dương Văn Thắng
Ngày ban hành: 29/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TÂY NINH

___________

Số: 26/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Tây Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

___________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tại Công văn số 364/PTTH-TCHC ngày 01 tháng 6 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

 Khoản 8, Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“8. Cán bộ, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo; cán bộ, viên chức, người lao động thuộc khối kỹ thuật, hành chính chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện không áp dụng trừ định mức nhuận bút thì được hưởng tổng số thù lao khối quản lý và các bộ phận liên quan tối đa không quá 70% tổng số nhuận bút phải trả trong năm, thù lao cụ thể cho từng bộ phận do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện quyết định. Thù lao được chi trả trong quỹ nhuận bút”.   

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2020. /.

 

Nơi nhận:                         

- Chính phủ;   

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- TT: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Như Điều 2;

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;

-  Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Dương Văn Thắng

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực