Quyết định 19/2020/QĐ-UBND An Giang công nhận danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:19/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Phước
Ngày ban hành:05/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
______________

Số: 19/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

An Giang, ngày 05 tháng 5 năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng ngày 04 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT- BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, hồ sơ, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 868/TTr-SVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quyết định Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 5 năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Phước

QUY ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH AN GIANG
(Ban hành theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với hộ gia đình; khóm (ấp); xã; phường; thị trấn; cơ quan; đơn vị; doanh nghiệp; các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quy định cụ thể tại Điều 2 của quy định này.
2. Việc công nhận các danh hiệu văn hóa phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, kịp thời và có thời hạn.
Điều 4. Thẩm quyền và thời hạn công nhận các danh hiệu
Chương II
TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
Điều 5. Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới”
Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” áp dụng trực tiếp Thông tư số 17/2011/TT- BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Bổ sung một số nội dung sau.
Điều 6. Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” áp dụng trực tiếp Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bổ sung Điểm c tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL.
(c) Công văn thống nhất công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị của Ban chỉ đạo công tác Gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh.
Điều 7. Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”
Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” áp dụng trực tiếp Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Tổ chức thực hiện
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp và Ban vận động khóm, ấp trong tỉnh phải thực hiện tốt quy định này. Đồng thời, hàng năm phải có kế hoạch kiểm tra, củng cố, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa sau khi được công nhận.
Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp lập dự toán kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng năm của Ban chỉ đạo trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.
Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
Điều 10. Thu hồi quyết định công nhận, công nhận lại, không công nhận lại và xóa tên trong danh sách
Xã, phường, thị trấn, khóm, ấp, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa không giữ vững được tiêu chuẩn công nhận xã, phường, thị trấn, khóm, ấp, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, sẽ bị thu hồi giấy công nhận và quyết định công nhận. Nếu khắc phục tốt và thực hiện đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn sẽ được xem xét công nhận lại (sau một năm). Nếu vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn, sẽ không được công nhận lại và bị xóa tên trong danh sách; cấp nào ra quyết định công nhận, cấp đó ra quyết định thu hồi hay cấp lại và xóa tên trong danh sách.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Thường trực Ban chỉ đạo Công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh” (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
______________

Số: 19/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

An Giang, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH AN GIANG

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng ngày 04 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT- BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, hồ sơ, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 868/TTr-SVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quyết định Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Phước

 

QUY ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH AN GIANG
(Ban hành theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với hộ gia đình; khóm (ấp); xã; phường; thị trấn; cơ quan; đơn vị; doanh nghiệp; các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Công nhận các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quy định cụ thể tại Điều 2 của quy định này.

2. Việc công nhận các danh hiệu văn hóa phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, kịp thời và có thời hạn.

Điều 4. Thẩm quyền và thời hạn công nhận các danh hiệu

1. Danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận (sau khi có kết quả thống nhất của đoàn phúc tra tỉnh), được thực hiện hai (02) năm đối với công nhận lần đầu và năm (05) năm đối với công nhận lại.

2. Danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”:

a) Cơ quan, đơn vị của xã, phường, thị trấn, gọi chung là cơ quan cấp xã; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, của tỉnh, của trung ương đóng trên địa bàn huyện (doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động huyện) gọi chung là cơ quan cấp huyện, đạt chuẩn văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận.

b) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (có Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; có Công đoàn cơ sở trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) đạt chuẩn văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận.

c) Việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lần đầu là hai (02) năm trở lên, kể từ ngày đăng ký và công nhận hàng năm (thông qua Quyết định); cấp Bằng công nhận 05 năm nếu đạt chuẩn văn hóa 05 năm liên tục, kể từ ngày công nhận lần trước.

Chương II

TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

 

Điều 5. Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới”

Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” áp dụng trực tiếp Thông tư số 17/2011/TT- BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bổ sung một số nội dung sau.

1. Bổ sung Điểm e tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL.

(e) Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục theo quy định của ngành giáo dục.

2. Bổ sung Khoản 6 tại Điều 4 Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL.

(6) Xây dựng các cơ quan, trường học, chợ, trạm y tế, đạt tiêu chuẩn theo quy định:

a) Cơ quan Quân sự đạt từ Đơn vị tiên tiến trở lên theo Hướng dẫn số 97/2010/TT-BQP ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng.

b) Cơ quan Công an đạt “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” theo Thông tư số 52/2012/TT-BCA, ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công an.

c) Các Trường học, Trạm Y tế phải đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên theo qui định của ngành Giáo dục và Y tế cấp huyện, thị xã, thành phố.

d) Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh liên tục 2 năm liền trở lên.

đ) Chợ và những nơi có bến tàu, xe đạt chuẩn theo quy định hiện hành (Hướng dẫn số 24-HD/BCĐ ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh An Giang).

3. Bổ sung Điểm c tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL.

(c) Công văn thống nhất công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới của Ban chỉ đạo công tác Gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh.

Điều 6. Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” áp dụng trực tiếp Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bổ sung Điểm c tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL.

(c) Công văn thống nhất công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị của Ban chỉ đạo công tác Gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh.

Điều 7. Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”

Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” áp dụng trực tiếp Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp và Ban vận động khóm, ấp trong tỉnh phải thực hiện tốt quy định này. Đồng thời, hàng năm phải có kế hoạch kiểm tra, củng cố, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa sau khi được công nhận.

Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp lập dự toán kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng năm của Ban chỉ đạo trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các đơn vị có liên quan xây dựng bảng điểm chi tiết, cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí xây dựng các danh hiệu văn hóa theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Các tiêu chí về xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa, khóm/ấp đạt chuẩn văn hóa, chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện; công tác tuyên truyền tại cộng đồng dân cư.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các tiêu chí về phát triển nông nghiệp, sản xuất, chăn nuôi, hợp tác sản xuất.

c) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các tiêu chí về trẻ em, lao động trẻ em; chính sách cho người già và trẻ em, người có công.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các tiêu chí về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, dịch vụ văn hóa, quy trình công nhận các danh hiệu văn hóa, nếp sống văn hóa.

đ) Công an tỉnh

Các tiêu chí về tình hình an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm, an toàn giao thông.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường

Các tiêu chí về quản lý đất đai, môi trường, vệ sinh môi trường, các điểm thu gom rác thải tại các địa phương.

g) Sở Giáo dục và Đào tạo

Các tiêu chí về trẻ em trong độ tuổi đi học, phổ cập giáo dục, tình trạng bỏ học, khuyến học, khuyến tài.

h) Sở Xây dựng

Các tiêu chí về quy hoạch kiến trúc đô thị, quản lý hành lang, lộ giới, vỉa hè, xây dựng trên địa bàn quản lý.

i) Liên đoàn lao động tỉnh

Các tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Chủ trì thực hiện triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, bình xét, công nhận các danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền công nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị, các cơ quan, đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa.

Điều 10. Thu hồi quyết định công nhận, công nhận lại, không công nhận lại và xóa tên trong danh sách

Xã, phường, thị trấn, khóm, ấp, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa không giữ vững được tiêu chuẩn công nhận xã, phường, thị trấn, khóm, ấp, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, sẽ bị thu hồi giấy công nhận và quyết định công nhận. Nếu khắc phục tốt và thực hiện đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn sẽ được xem xét công nhận lại (sau một năm). Nếu vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn, sẽ không được công nhận lại và bị xóa tên trong danh sách; cấp nào ra quyết định công nhận, cấp đó ra quyết định thu hồi hay cấp lại và xóa tên trong danh sách.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Thường trực Ban chỉ đạo Công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh” (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi