Quyết định 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------
Số: 18/2012/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Cà Mau, ngày 12 tháng 09 năm 2012
 
 
-------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009 và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích và danh thắng;
Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 133/TTr-SVHTTDL ngày 13/6/2012 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 114/BC-STP ngày 06/6/2012,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-UB ngày 07/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ TP;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT, TT Công báo;
- Lưu: VT, Ktr07/9.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
 
 
Quy chế này quy định các hoạt động về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích (bao gồm di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh) trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được cơ quan Nhà nước xếp hạng theo quy định của Luật di sản văn hóa (di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh); trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động quản lý, nghiên cứu, khai thác, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
1. Bảo vệ các di tích trên địa bàn tỉnh trước những tác động xấu của môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội nhằm phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ làm hư hỏng; giữ gìn, bảo tồn yếu tố gốc vốn có của di tích ở địa phương.
2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về di tích; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người dân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc.
3. Mở rộng quá trình xã hội hóa trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân; khai thác, phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
1. Các hành vi được quy định tại Điều 13 của Luật di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và khoản 3 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009.
2. Di dời, thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích, thay đổi hiện vật trong di tích hoặc tu bổ, phục hồi không đúng với yếu tố gốc cấu thành di tích và các hành vi khác khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Phát hành tài liệu, tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về nội dung và giá trị của di tích, tự ý lập sự tích, xuyên tạc lịch sử làm tổn hại đến truyền thông và bản sắc văn hóa dân tộc, có tác động xấu đến nhân dân, nguy hại đến an ninh trật tự của địa phương và của quốc gia.
4. Các hoạt động nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân Việt Nam, người nước ngoài hoặc các hình thức hợp tác nghiên cứu di tích khi chưa được sự cho phép của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
Chương 2.
 
1. Tổ chức thực hiện việc rà soát, kiểm kê, xác định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bổ sung danh mục di tích trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức công bố danh mục kiểm kê di tích. Định kỳ 5 năm một lần, tổ chức rà soát, đánh giá và quyết định đưa ra khỏi danh mục kiểm kê di tích của tỉnh các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên không đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích.
2. Thực hiện lập hồ sơ khoa học trình cấp thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích theo quy định.
3. Các hoạt động trùng tu, tôn tạo, nâng cấp và phục hồi di tích phải được lập thành dự án (trừ trường hợp sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích), phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quy trình, nội dung, hồ sơ phải theo đúng quy định pháp luật về di tích.
4. Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định xếp hạng di tích, phải tiến hành quy hoạch, cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích.
5. Việc cắm mốc giới di tích được thực hiện theo Điều 14 của Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 11/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.
1. Các tổ chức, cá nhân người Việt Nam có nhu cầu tiến hành các hình thức nghiên cứu khoa học tại các di tích trong địa bàn tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc tổ chức hợp tác khoa học đa quốc gia có nhu cầu nghiên cứu khoa học tại các di tích trong địa bàn tỉnh phải đăng ký thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hồ sơ đăng ký nghiên cứu khoa học thực hiện theo quy định, hướng dẫn hiện hành.
3. Việc nghiên cứu khoa học của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, Điều 6 của Quy chế này và phải chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
1. Các di tích đã được xếp hạng nhưng chưa có điều kiện phát huy giá trị cần được bảo vệ nguyên trạng. Khi có dấu hiệu xuống cấp hoặc bị xâm hại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có di tích, Thủ trưởng đơn vị hoặc người trực tiếp quản lý di tích phải có phương án bảo vệ kịp thời và báo cáo cơ quan cấp trên để xử lý.
2. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện di tích có dấu hiệu xuống cấp phải có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có di tích hoặc đơn vị quản lý di tích để có biện pháp xử lý.
3. Việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích được thực hiện theo Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
4. Các di tích đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia, cấp tỉnh đều phải khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc giới và cấp giấy phép sử dụng đất cho di tích; gắn bia, biển, nội quy, sơ đồ khoanh vùng bảo vệ, sơ đồ giới thiệu về di tích để mọi người biết và thực hiện.
5. Thực hiện nếp sống văn hóa tại các điểm di tích; tạo cảnh quan môi trường di tích xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an ninh trật tự tại di tích. Các hoạt động tham quan, tổ chức lễ hội tại khu vực di tích phải thông báo với cơ quan quản lý di tích và Ủy ban nhân dân cấp xã.
6. Việc tổ chức các hoạt động dịch vụ tại khu vực di tích phải đưa ra ngoài khuôn viên di tích và phải được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
7. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.
8. Đối với các di tích có thu tiền vé tham quan, đặt hòm công đức, tiền thu từ các dịch vụ tại các điểm di tích phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Có hình thức thích hợp để ghi nhớ sự đóng góp của các cơ quan, đoàn thể và cá nhân đối với di tích.
9. Đối với các di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phải tuân thủ các quy định của Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của pháp luật liên quan.
10. Việc tổ chức lễ hội tại các di tích được thực hiện theo Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các hoạt động tại lễ hội phải phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa của di tích, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương.
Chương 3.
 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyên phê duyệt.
2. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền.
3. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh, xếp hạng và cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, hoặc hủy bỏ xếp hạng di tích cấp tỉnh; lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.
4. Kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ và quản lý hồ sơ di tích trên địa bàn tỉnh.
5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
6. Tham gia thẩm định các dự án trùng tu, tôn tạo, nâng cấp, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo thẩm quyền.
7. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
8. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tổ chức khai thác những giá trị của di tích phục vụ cho việc tham quan phát triển du lịch.
9. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, sưu tầm di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau của các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài.
10. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về di tích; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến di tích.
11. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
12. Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến di tích.
1. Hướng dẫn công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
2. Tổng hợp và cân đối vốn đầu tư hàng năm cho các dự án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
3. Thẩm định các dự án đầu tư quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo chức năng.
1. Căn cứ khả năng ngân sách tỉnh và các chế độ quản lý tài chính của Nhà nước hiện hành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí đảm bảo cho hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích.
2. Kiểm tra việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc thu phí, lệ phí và quản lý, sử dụng các nguồn thu phí trong lĩnh vực tham quan di tích trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch về xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các tiêu chuẩn, định mức bảo đảm cho việc trùng tu, tôn tạo, nâng cấp nhằm phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật.
2. Tham gia thẩm định các dự án trùng tu, tôn tạo, nâng cấp di tích, các dự án về xây dựng, cải tạo các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu tới di tích.
Căn cứ chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan xây dựng các chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy ngoại khóa phù hợp với từng cấp học phổ thông về kiến thức lịch sử, văn hóa của các di tích và tổ chức cho học sinh trong nhà trường chăm sóc, bảo vệ di tích.
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và chỉ đạo thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về quản lý và phát huy giá trị di tích.
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu lập quy hoạch sử dụng đất, khoanh vùng bảo vệ di tích trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường cho các di tích; trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định cho các di tích; hướng dẫn việc đo đạc, lập bản đồ địa chính và xác nhận bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích.
1. Hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tại các di tích là cơ sở tôn giáo.
2. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức quản lý các hoạt động tôn giáo tại các di tích là cơ sở tôn giáo trên địa bàn.
3. Phối hợp thực hiện công tác khen thưởng theo quy định cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động quản lý, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với Sở Văn hỏa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.
Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện các quy định của Luật di sản Văn hóa đối với các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.
1. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức ngăn chặn và xử lý vi phạm về di tích trên địa bàn quản lý.
2. Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện việc phát huy giá trị các di tích trong giáo dục truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.
3. Đề nghị với cơ quan chức năng trình cấp thẩm quyền tiến hành kiểm kê, phân loại, xếp hạng di tích được phát hiện trên địa bàn.
1. Tổ chức tuyên truyền, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại địa phương; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc quản lý di tích.
2. Tiếp nhận những thông tin liên quan đến di tích và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp trên khi cần thiết.
3. Phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi làm ảnh hưởng tới di tích. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
Chương 4.
 
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan sẽ được xem xét, đề nghị khen thưởng theo Luật Thi đua - Khen thưởng.
Cán bộ, công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm các quy định trong lĩnh vực di sản văn hóa và Quy chế này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại sẽ phải bồi thường.
Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Chương 5.
 
Điều 23. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 
 

thuộc tính Quyết định 18/2012/QĐ-UBND

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà MauSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:18/2012/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành:12/09/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 18/2012/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi