Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Ninh Bình sửa đổi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND về quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 16/2022/QĐ-UBND

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Song Tùng
Ngày ban hành:01/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
_________

Số: 16/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Ninh Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HANG, ĐỘNG VÀO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2015/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 26/9/2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ về Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 30/TTr-SDL ngày 04/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
1. Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau:
“2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình hang, động phải thực hiện các thủ tục về đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và thực hiện các quy định về bảo tồn di sản đối với các hang, động thuộc vùng di sản”.
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:
“1. Tổ chức, cá nhân quản lý và khai thác hang, động phải xây dựng Quy chế quản lý, khai thác trình UBND cấp huyện và phải được sự đồng ý, chấp thuận bằng văn bản của cơ quan này. Nội dung Quy chế phải được niêm yết tại vị trí thuận lợi để du khách và tổ chức, cá nhân khác có liên quan biết, thực hiện”.
3. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 8 như sau:
“1a. Sở Văn hóa và Thể thao
a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét đề nghị của các tổ chức, cá nhân về khảo sát, điều tra, thăm dò đối với hang, động là di tích đã xếp hạng hoặc nằm trong danh mục kiểm kê di tích.
b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hoạt động khai thác hang, động là di tích đã xếp hạng hoặc nằm trong danh mục kiểm kê di tích của các tổ chức, cá nhân theo quy định”.
4. Sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 8 như sau:
“a) Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, quyết định việc khảo sát, điều tra, thăm dò hang, động của các tổ chức cá nhân trên địa bàn”.
Điều 2. Thay thế một số cụm từ của Quy chế quản lý và khai thác hang, động vào hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Thay thế cụm từ “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” bằng cụm từ “Sở Du lịch” tại khoản 1 điều 8; điểm c khoản 6 Điều 8; khoản 8 Điều 8Điều 10.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VP5,4,6.
Zh_VP 5_03vbqp

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Song Tùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi