Quyết định 1576/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
--------------

Số: 1576/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 1000 NĂM

THĂNG LONG – HÀ NỘI

---------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long;

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 30/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long;

Căn cứ Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;

Căn cứ Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 27/10/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long và Văn phòng UBND Thành phố,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 04 – CT/TU ngày 27/10/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm.

Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND quận huyện, các đơn vị Trung ương liên quan đóng trên địa bàn thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm.

Chủ trì phối hợp với các Bộ, Ngành thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia, các tỉnh, thành phố giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai Đề cương các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm.

Đề xuất với Ban chỉ đạo Quốc gia, Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố Hà Nội các cơ chế, chính sách cần thiết trong quá trình triển khai và thực hiện Đề cương kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại Lễ kỷ niệm.

Kiểm tra đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Đề cương kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ theo đúng quy định.

Định kỳ họp giao ban hàng tháng hoặc đột xuất theo tiến độ Kế hoạch thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm.

Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố tình hình chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm.

Điều 3. Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 4. Nhiệm vụ của các Tiểu ban:

Trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố và Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội về kết quả hoạt động của Tiểu ban theo lĩnh vực được phân công và những nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong Tiểu ban và các đơn vị liên quan:

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy – Hội đồng nhân dân – UBND Thành phố, theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố và Ban tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội giao.

Nhiệm vụ của từng thành viên trong Tiểu ban do Trưởng Tiểu ban phân công.

Điều 5. Các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ theo quy định.

Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức và các Tiểu ban được bố trí trong dự toán kinh phí chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội giao cho Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long hàng năm để thực hiện.

Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các quận huyện, thành phố trực thuộc và các thành viên có tên tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Đ/c Thủ tướng Chính phủ;
- Đ/c Nguyễn Sinh Hùng, Phó TTg TT- Trưởng BCĐ QG KN 1.000 năm TL;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các đ/c Thành viên BGĐ QGKN 1000 năm TL;
- CPVP, các P.CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

 

thuộc tính Quyết định 1576/QĐ-UBND

Quyết định 1576/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1576/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:27/10/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi