Quyết định 1096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1096/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 06/05/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------
Số: 1096/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Khánh Hòa, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
v vic bsung danh mc hàng hóa, dch v thc hin kê khai giá trên đa bàn tnh Khánh Hòa
-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1256/TTr-LS ngày 17 tháng 4 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quy định Dịch vụ lữ hành thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan trong việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và quản lý giá dịch vụ lữ hành:
1. Trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành:
Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành (bao gồm kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh lữ hành nội địa kể cả các tour tuyến đảo) gửi thông báo mức giá dịch vụ lữ hành do doanh nghiệp tự quyết định đến Sở Tài chính theo biểu mẫu quy định, gọi là biểu mẫu kê khai giá. Sau khi gửi biểu mẫu kê khai giá như nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết theo mức giá đã kê khai với Sở Tài chính.
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc quản lý giá dịch vụ lữ hành:
- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Cục Thuế hướng dẫn thực hiện biểu mẫu kê khai giá và niêm yết giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh.
- Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá dịch vụ lữ hành của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trụ sở (hoặc trụ sở Chi nhánh) trên địa bàn tỉnh; đồng thời chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa -Thể thao - Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.
- Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo, tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa;
- Đài PT-TH Khánh Hòa (đưa tin);
- Báo Khánh Hòa (đưa tin);
- Trung tâm Công báo KH;
- TT Cổng thông tin điện tử KH;
- Lưu: VT, HP, QP, HPN, HLe.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Sơn Hải

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực