Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Hà Nội bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 10/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 08/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

____________

Số: 10/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

                      Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 3/12/2012;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Làng văn hóa”, “Áp vấn hóa ”, “Bản văn hóa ”, “Tổ dân phố văn hóa

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 57/TTr-SVHTT ngày 17/02/2020 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- T.trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Báo: HNM, KT&ĐT; Đài PT&TH HN;

- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;

- VPUB: Các PCVP, các P.CV;

- Trung tâm Tin học - Công báo;

-  Lưu: VT, KGVXt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

 

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực