Quyết định 03/2009/QĐ-UBND chế độ chi ngoài quy định với hoạt động thể thao tỉnh Bình Thuận

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI NGOÀI QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN

 

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTB&XH-UBTDTT ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Bộ Tài chính, Ủy ban Thể dục Thể thao quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao;

Thực hiện Công văn số 04/HĐND-CTHĐ ngày 02/01/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao của tỉnh;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 95/TTr/STC-SVH,TT&DL ngày 27/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao; chi khen thưởng lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; chi thù lao nhiệm vụ tại các giải thi bóng đá trên địa bàn tỉnh, bổ sung ngoài quy định của Trung ương như sau:
1. Chế độ chi đối với vận động viên, huấn luyện viên:
1.1 Đối tượng, phạm vi áp dụng:
- Chế độ chi quy định tại khoản 1 điều 1 Quyết định này áp dụng đối với vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên thuộc đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của tỉnh; học sinh và giáo viên Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao trong thời gian tập trung huấn luyện, thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và thời gian tập luyện thường xuyên theo chương trình huấn luyện, giảng dạy.
- Chế độ tiền công hợp đồng tại khoản 1 điều 1 Quyết định này chưa bao gồm chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao theo quy định hiện hành của nhà nước.
1.2. Chế độ chi:
a) Tiền công hợp đồng huấn luyện viên, vận động viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:
- Trong thời gian tập luyện thường xuyên theo chương trình huấn luyện, giảng dạy, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng tiền công hợp đồng bằng mức chi tiền công trong thời gian tập trung huấn luyện và thi đấu theo quy định của Trung ương (Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ).
- Đối với huấn luyện viên có chuyên môn giỏi, có uy tín trong nghề, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thỏa thuận thống nhất và ký hợp đồng trả tiền công theo tháng. Trường hợp mức tiền công trên 10 triệu đồng/tháng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh cho ý kiến trước khi ký kết hợp đồng.
- Đối với vận động viên có đẳng cấp, trình độ chuyên môn cao, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thỏa thuận thống nhất và ký hợp đồng trả tiền công theo tháng. Trường hợp mức tiền công trên 5 triệu đồng/tháng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh cho ý kiến trước khi ký kết hợp đồng.
b) Mức tiền công hợp đồng đối với trợ lý huấn luyện viên trưởng (nếu có) các đội tuyển của tỉnh trong thời gian tập trung huấn luyện, thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và thời gian tập luyện thường xuyên theo chương trình huấn luyện, giảng dạy:
- Trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển tỉnh: 60.000 đồng/người/ngày.
- Trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu tỉnh: 45.000 đồng/người/ngày.
c) Trợ cấp vận động viên được phong cấp kiện tướng, dự bị kiện tướng; huấn luyện viên có vận động viên được phong cấp:
- Trợ cấp đối với vận động viên trong thời gian giữ danh hiệu:
+ Kiện tướng: 300.000 đồng/tháng
+ Dự bị kiện tướng: 200.000 đồng/tháng
- Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên phong cấp kiện tướng, dự bị kiến tướng tại cơ quan quản lý vận động viên được hưởng trợ cấp hàng tháng theo số lượng vận động viên được phong cấp, mức trợ cấp và thời gian hưởng của vận động viên. Trường hợp có nhiều huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện, mức trợ cấp hàng tháng của từng huấn luyện viên do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định trên cơ sở đề nghị của tập thể huấn luyện viên và Thủ trưởng cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên.
d) Trợ cấp vận động viên trong thời gian đi học tập trung chuyên ngành: Vận động viên có thời gian tham gia thi đấu cho các đội tuyển của tỉnh từ 2 năm trở lên, nếu khi chấm dứt hợp đồng được Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cử đi học tại các trường đại học, cao đẳng thể dục thể thao và cam kết sau khi học về phục vụ tại địa phương tối thiểu 5 năm, được hưởng trợ cấp hàng tháng trong thời gian theo học. Mức trợ cấp bằng 50% tiền công tháng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng làm vận động viên đội tuyển.
đ) Định mức trang phục, dụng cụ tập luyện, thi đấu: theo biểu đính kèm.
2. Chế độ chi khen thưởng lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; mức chi thù lao làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá trên địa bàn tỉnh.
2.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng.
a) Chế độ chi quy định tại khoản 2 điều 1 Quyết định này áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã không thuộc hệ thống các giải thi đấu của quốc gia; các cá nhân làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá trên địa bàn tỉnh, bao gồm thành viên Ban Tổ chức, giám sát, trọng tài chính, thư ký, trợ lý trọng tài, bộ phận y tế, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ, trật tự, nhân viên phục vụ, nhặt bóng.
b) Quy định về áp dụng mức chi tại các giải thi đấu cụ thể:
- Trường hợp toàn bộ kinh phí tổ chức giải thi đấu do ngân sách nhà nước chi, các mức chi quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Trưởng Ban Tổ chức các giải thi đấu quyết định mức chi cho phù hợp, trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.
- Trường hợp giải thi đấu tổ chức từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, Trưởng Ban Tổ chức giải thi đấu quyết định chi bổ sung ngoài mức chi tại Tờ trình này cho các đối tượng tham gia giải thi đấu theo thỏa thuận với nhà tài trợ, nhưng mức chi bổ sung không vượt quá 50% mức quy định tại Quyết định này.
- Trường hợp toàn bộ kinh phí tổ chức giải thi đấu do các tổ chức, cá nhân tài trợ, Trưởng Ban Tổ chức giải đấu quyết định mức chi theo thoả thuận với nhà tài trợ.
2.2. Chế độ chi.
a) Chi khen thưởng lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã: theo biểu đính kèm.
b) Mức chi thù lao làm nhiệm vụ tại các giải thi đấu bóng đá:
- Giải thi đấu cấp tỉnh:
+ Trọng tài chính, giám sát, trợ lý trọng tài: Mức thù lao bằng mức chi tối đa bồi dưỡng làm nhiệm vụ giải thi đấu cấp khu vực quy định tại tiết b điểm 2.1.2 khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT, cộng thêm 20.000 đồng/người/trận.
+ Các đối tượng khác: Mức thù lao bằng mức chi tối đa bồi dưỡng làm nhiệm vụ giải thi đấu cấp khu vực quy định tại tiết b điểm 2.1.2 khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT.
- Giải thi đấu cấp huyện: Mức chi thù lao cho các cá nhân làm nhiệm vụ bằng 70% mức chi giải thi đấu cấp tỉnh.
- Giải thi đấu cấp xã: Mức chi thù lao cho các cá nhân làm nhiệm vụ bằng 50% mức chi giải thi đấu cấp tỉnh.
Điều 2.
1. Các nội dung chi đối với vận động viên, huấn luyện viên, các giải thi đấu thể thao thuộc hệ thống giải thi đấu quốc gia chưa quy định tại điều 1 Quyết định này áp dụng theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước (Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTB&XH-UBTDTT ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Thể dục Thể thao về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên; Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Bộ Tài chính, Ủy ban Thể dục Thể thao quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao; Thông tư liên tịch số 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 15/11/2004 của Bộ Tài chính, Ủy ban Thể dục Thể thao, Quyết định số 45/2005/QĐ-UBND ngày 07/07/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao).
Đối với vận động viên lập thành tích tại các cuộc thi đấu vô địch quốc gia, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, các cuộc thi đấu vô địch trẻ quốc gia: Mức chi tiền thưởng cụ thể do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định trong phạm vi dự toán kinh phí được giao và đảm bảo không vượt mức chi tối đa theo quy định của Trung ương (Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTB&XH-UBTDTT).
2. Khuyến khích các đơn vị quản lý, sử dụng huấn luyện viên, vận động viên khai thác các nguồn thu hợp pháp để bổ sung thêm tiền công, tiền thưởng, trợ cấp khám chữa bệnh, tại nạn lao động và các chế độ khác đối với huấn luyện viên, vận động viên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 41/2001/QĐ-CTUBBT ngày 16/7/2001 về việc ban hành mức khen thưởng thành tích thi đấu các giải thể thao do cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức, Quyết định số 2341/QĐ-CTUBBT ngày 19/9/2001 về việc mức chi khen thưởng thành tích thi đấu tại giải quốc gia của các đội bóng đá tỉnh, Quyết định số 2797/QĐ-CTUBBT ngày 28/10/2003 về việc quy định tạm thời chế độ, chính sách ngành thể dục thể thao, Quyết định số số 601/QĐ-CTUBBT ngày 25/02/2004 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2797/QĐ-CTUBBT ngày 28/10/2003, Quyết định số 3825/QĐ-CTUBBT ngày 03/9/2004 về việc điều chỉnh mức chi khen thưởng thành tích thi đấu tại giải quốc gia của các đội bóng đá tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 
BIỂU CHI TIẾT CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC, DỤNG CỤ TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh)

STT

Bộ môn

Trang phục, dụng cụ

VĐV tuyển

VĐV trẻ

Học sinh năng khiếu

Giáo viên, HLV, HDV

1

Bóng đá

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/đội/năm

2 bộ/đội/năm

1 bộ/đội/năm

 

Giầy bata

6 đôi/ người/năm

5 đôi/ người/năm

4 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

Giầy da tập

3 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

1 đôi/người/năm

Giầy da, tất thi đấu

3 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

 

Găng tay thủ môn tập luyện

4 đôi/ người/năm

3 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

 

Găng tay thủ môn thi đấu

3 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

 

Bọc ống chân

2 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

1 đôi/người/năm

Bóng da tập

60 quả/đội/năm

50 quả/đội/năm

50 quả/đội/năm

 

Bóng da thi đấu

4 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

 

2

Bóng rổ

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/ năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/đội/năm

2 bộ/đội/năm

1 bộ/đội/năm

 

Giầy thi đấu

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

 

Giầy tập chuyên dụng

2 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

 

Bóng da tập

25 quả/đội/năm

20 quả/đội/năm

20 quả/đội/năm

 

Bóng da thi đấu

5 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

 

3

Bóng chuyền

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/đội/năm

2 bộ/đội/năm

1 bộ/đội/năm

 

Giầy thi đấu

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

 

Giầy tập

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Băng bảo vệ gối

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

 

Bóng da tập

30 quả/đội/năm

25 quả/đội/năm

20 quả/đội/năm

 

Bóng da thi đấu

5 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

 

4

Điền kinh

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/ năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Giầy bata

6 đôi/người/năm

5 đôi/người/năm

4 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Giầy đinh tập

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

 

Giầy đinh thi đấu

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

 

5

Cầu lông, Quần vợt, Bóng bàn

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/2năm

1 bộ/người/2năm

1 bộ/người/2năm

1 bộ/người/2năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Giầy tập ch. dụng

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

Giầy thi đấu

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

 

Lưới đan vợt

12 sợi/người/năm

8 sợi/người/năm

6 sợi/người/năm

2 sợi/người/năm

Cầu tập

60quả/người/tháng

40quả/người/tháng

30quả/người/tháng

 

Cầu thi đấu

20quả/người/giải

10 quả/người/giải

10 quả/người/giải

 

Vợt tập

2 cây/người/năm

1 cây/người/năm

1 cây/người/năm

1 cây/người/năm

Vợt thi đấu

2 cây/người/năm

1 cây/người/năm

1 cây/người/năm

 

Mặt vợt (bbàn)

4 cái/người/năm

4 cái/người/năm

4 cái/người/năm

2 cái/người/năm

Bóng tập (b. bàn)

40quả/người/tháng

30quả/người/tháng

30quả/người/tháng

 

Bóng thi đấu (bbàn)

10 quả/người/giải

10quả/người/giải

10quả/người/giải

 

Bóng tập (q.vợt)

15quả/người/tháng

10quả/người/tháng

10quả/người/tháng

 

Bóng thi đấu (qvợt)

5 quả/người/giải

5quả/người/giải

5quả/người/giải

 

6

Võ thuật

Quần áo ngắn

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/ năm

Giầy bata

4 đôi/người/năm

3 đôi/người/năm

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Giầy tập ch. dụng

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

Võ phục tập luyện

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Võ phục thi đấu

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Sơ mi gối

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Bảo hộ tay chân

2 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Cuky (bảo vệ)

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

 

Vợt đá (kép,đôi)

10 bộ/đội/năm

10 bộ/đội/năm

10 bộ/đội/năm

 

Dây nhảy

10 sợi/đội/năm

10 sợi/đội/năm

10 sợi/đội/năm

 

Giáp + nón (Bộ)

10 bộ/đội/năm

10 bộ/đội/năm

10 bộ/đội/năm

 

Bao tay

2bộ/người/năm

1bộ/người/năm

1bộ/người/năm

 

Bảo hiểm răng

1 cái/người/năm

1 cái/người/năm

1 cái/người/năm

 

Băng thun

3 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

 

7

Cử tạ, Thể hình

Găng tay

2 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/ năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

Giầy bata

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Giầy thi đấu c.dụng

2 đôi/người/2 năm

1 đôi/người/2năm

1 đôi/người/2năm

 

Bao tay

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

Dây lưng c.dụng

1 sợi/người/năm

1 sợi/người/năm

1 sợi/người/năm

 

Dầu bóng

1 chai/người/giải

1chai/người/giải

1chai/người/giải

 

Băng gối

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

Băng cổ tay

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

8

Bơi, lặn

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

Giầy bata

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Quần bơi tập

4 cái/người/năm

3 cái/người/năm

4 cái/người/năm

 

Quần bơi thi đấu

3 cái/người/giải

2 cái/người/giải

2 cái/người/giải

 

Kính bơi

2 cái/người/năm

1 cái/người/năm

2 cái/người/năm

 

Khăn lông (loại lớn)

4 cái/người/giải

4 cái/người/giải

4 cái/người/giải

2 cái/người/giải

Vòi hơi chân vịt

3 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

9

Đua thuyền

Quần áo ngắn

3 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/ năm

Giầy bata

3 đôi/người/năm

3 đôi/người/năm

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Quần áo thi đấu

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

 

Bao tay

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

Bao gối

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

 

Khăn lông (loại lớn)

1 cái/người/giải

1 cái/người/giải

1 cái/người/giải

 

10

Xe đạp

Nón tập

3 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

Quần áo thi đấu

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

 

Giầy thi đấu

1 đôi/người/giải

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Giầy bata

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Nón chuyên dụng

3 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

Găng tay

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

 

Kính chuyên dụng

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Bình đông

1 cái/người/năm

1 cái/người/năm

1 cái/người/năm

 

Xe đạp

1 chiếc/người/năm

1 chiếc/người/năm

1 chiếc/người/năm

 

11

Các loại dụng cụ thiết bị khác

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trang bị bổ sung hàng năm theo đặc thù các loại hình, từng môn thể thao

MỨC CHI KHEN THƯỞNG CÁC GIẢI THỂ THAO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh)

I. GIẢI CẤP TỈNH

ĐVT: đồng

Số TT

Loại hình/Bộ môn

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải phong cách, khuyến khích

A

GIẢI VÔ ĐỊCH

 

 

 

 

I

CÁC MÔN TẬP THỂ

 

 

 

 

1

Bóng đá

 

 

 

 

 

Bóng đá sân lớn

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

 

Bóng đá trong nhà

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

2

Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

3

Bóng chuyền bãi biển

700.000

500.000

400.000

300.000

4

Giải cá nhân xuất sắc từng nội dung các môn thể thao tập thể : 300.000 đồng/nội dung/giải

II

CÁC MÔN CÁ NHÂN

 

 

 

 

1

Điền kinh, Bơi lặn

 

 

 

 

 

Cá nhân từng nội dung - cự ly

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Cá nhân toàn năng

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Đồng đội tiếp sức

400.000

300.000

200.000

150.000

 

Đồng đội

600.000

400.000

300.000

200.000

 

Toàn đoàn

800.000

600.000

400.000

300.000

2

Các môn cờ

 

 

 

 

 

Giải đơn

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Giải đồng đội

500.000

300.000

200.000

150.000

 

Giải toàn đoàn

800.000

600.000

400.000

200.000

3

Các môn võ thuật

 

 

 

 

 

Cá nhân đối kháng

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Thi quyền cá nhân

200.000

150.000

100.000

50.000

 

Thi quyền đồng đội

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Đồng đội đối kháng

400.000

300.000

200.000

150.000

 

Giải toàn đoàn

800.000

600.000

400.000

200.000

4

Các môn đua thuyền hiện đại

 

 

Từng nội dung, cự ly

500.000

300.000

200.000

100.000

 

Toàn đoàn

1.000.000

700.000

500.000

200.000

5

Các môn thể thao khác

 

 

 

 

 

Giải đơn, giải đôi

400.000

300.000

200.000

100.000

 

Giải đồng đội

500.000

300.000

200.000

100.000

 

Giải toàn đoàn

800.000

600.000

400.000

200.000

B

GIẢI TRẺ

 

 

 

 

I

CÁC MÔN TẬP THỂ

 

 

 

 

1

Bóng đá:

 

 

 

 

 

Bóng đá sân lớn

3.000.000

2.000.000

1.500.000

800.000

 

Bóng đá trong nhà

2.000.000

1.500.000

8.000.000

400.000

 

Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng

1.000.000

800.000

500.000

300.000

2

Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném

1.500.000

1.000.000

700.000

400.000

3

Bóng chuyền bãi biển

500.000

400.000

200.000

100.000

4

Giải cá nhân xuất sắc từng nội dung các môn thể thao tập thể : 200.000 đồng/nội dung/giải

II

CÁC MÔN CÁ NHÂN

 

 

 

 

1

Điền kinh, Bơi lặn

 

 

 

 

 

Cá nhân từng nội dung - cự ly

200.000

150.000

100.000

50.000

 

Cá nhân toàn năng

200.000

150.000

100.000

50.000

 

Đồng đội tiếp sức

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Đồng đội

500.000

300.000

200.000

150.000

 

Toàn đoàn

600.000

400.000

300.000

200.000

2

Các môn cờ

 

 

 

 

 

Giải đơn

200.000

150.000

100.000

50.000

 

Giải đôi

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Giải đồng đội

400.000

250.000

150.000

100.000

 

Giải toàn đoàn

600.000

400.000

300.000

150.000

3

Các môn võ thuật

 

 

 

 

 

Cá nhân đối kháng

200.000

150.000

100.000

50.000

 

Thi quyền cá nhân

150.000

100.000

70.000

50.000

 

Thi quyền đồng đội

250.000

150.000

120.000

100.000

 

Giải đồng đội đối kháng

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Giải toàn đoàn

600.000

400.000

300.000

150.000

4

Các môn đua thuyền hiện đại

 

 

 

 

 

Từng nội dung, cự ly

400.000

200.000

100.000

50.000

 

Toàn đoàn

800.000

600.000

400.000

200.000

5

Các môn thể thao khác

 

 

 

 

 

Giải đơn, giải đôi

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Giải đồng đội

400.000

250.000

150.000

100.000

 

Giải toàn đoàn

600.000

500.000

300.000

200.000

C

HỘI THI, HỘI THAO, HỘI DIỄN VÀ CÁC MÔN THỂ THAO DÂN TỘC, TRUYỀN THỐNG

1

Các môn cá nhân

 

 

 

 

 

Giải đơn, giải đôi

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Đồng đội, Kéo co

400.000

250.000

150.000

100.000

2

Các môn tập thể

 

 

 

 

 

Bóng đá trong nhà

1.500.000

1.000.000

600.000

400.000

 

Bóng đá sân lớn

2.000.000

1.500.000

1.000.000

600.000

 

Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném

1.000.000

600.000

500.000

300.000

 

Giải toàn đoàn

2.000.000

1.500.000

1.000.000

700.000

D

GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG

 

 

 

 

Từng cự ly

3.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

 

Đua, lắc thúng, chèo thúng

500.000

400.000

300.000

200.000

 

Toàn đoàn

2.000.000

1.500.000

1.000.000

800.000

II. GIẢI CẤP HUYỆN : Áp dụng mức chi bằng 70% mức chi giải cấp tỉnh

III. GIẢI CẤP XÃ : Áp dụng mức chi bằng 50% mức chi giải cấp tỉnh

thuộc tính Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành:14/01/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI NGOÀI QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTB&XH-UBTDTT ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Bộ Tài chính, Ủy ban Thể dục Thể thao quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao;

Thực hiện Công văn số 04/HĐND-CTHĐ ngày 02/01/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao của tỉnh;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 95/TTr/STC-SVH,TT&DL ngày 27/11/2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao; chi khen thưởng lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; chi thù lao nhiệm vụ tại các giải thi bóng đá trên địa bàn tỉnh, bổ sung ngoài quy định của Trung ương như sau:

1. Chế độ chi đối với vận động viên, huấn luyện viên:

1.1 Đối tượng, phạm vi áp dụng:

- Chế độ chi quy định tại khoản 1 điều 1 Quyết định này áp dụng đối với vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên thuộc đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của tỉnh; học sinh và giáo viên Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao trong thời gian tập trung huấn luyện, thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và thời gian tập luyện thường xuyên theo chương trình huấn luyện, giảng dạy.

- Chế độ tiền công hợp đồng tại khoản 1 điều 1 Quyết định này chưa bao gồm chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao theo quy định hiện hành của nhà nước.

1.2. Chế độ chi:

a) Tiền công hợp đồng huấn luyện viên, vận động viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Trong thời gian tập luyện thường xuyên theo chương trình huấn luyện, giảng dạy, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng tiền công hợp đồng bằng mức chi tiền công trong thời gian tập trung huấn luyện và thi đấu theo quy định của Trung ương (Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

- Đối với huấn luyện viên có chuyên môn giỏi, có uy tín trong nghề, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thỏa thuận thống nhất và ký hợp đồng trả tiền công theo tháng. Trường hợp mức tiền công trên 10 triệu đồng/tháng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh cho ý kiến trước khi ký kết hợp đồng.

- Đối với vận động viên có đẳng cấp, trình độ chuyên môn cao, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thỏa thuận thống nhất và ký hợp đồng trả tiền công theo tháng. Trường hợp mức tiền công trên 5 triệu đồng/tháng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh cho ý kiến trước khi ký kết hợp đồng.

b) Mức tiền công hợp đồng đối với trợ lý huấn luyện viên trưởng (nếu có) các đội tuyển của tỉnh trong thời gian tập trung huấn luyện, thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và thời gian tập luyện thường xuyên theo chương trình huấn luyện, giảng dạy:

- Trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển tỉnh: 60.000 đồng/người/ngày.

- Trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu tỉnh: 45.000 đồng/người/ngày.

c) Trợ cấp vận động viên được phong cấp kiện tướng, dự bị kiện tướng; huấn luyện viên có vận động viên được phong cấp:

- Trợ cấp đối với vận động viên trong thời gian giữ danh hiệu:

+ Kiện tướng: 300.000 đồng/tháng

+ Dự bị kiện tướng: 200.000 đồng/tháng

- Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên phong cấp kiện tướng, dự bị kiến tướng tại cơ quan quản lý vận động viên được hưởng trợ cấp hàng tháng theo số lượng vận động viên được phong cấp, mức trợ cấp và thời gian hưởng của vận động viên. Trường hợp có nhiều huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện, mức trợ cấp hàng tháng của từng huấn luyện viên do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định trên cơ sở đề nghị của tập thể huấn luyện viên và Thủ trưởng cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên.

d) Trợ cấp vận động viên trong thời gian đi học tập trung chuyên ngành: Vận động viên có thời gian tham gia thi đấu cho các đội tuyển của tỉnh từ 2 năm trở lên, nếu khi chấm dứt hợp đồng được Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cử đi học tại các trường đại học, cao đẳng thể dục thể thao và cam kết sau khi học về phục vụ tại địa phương tối thiểu 5 năm, được hưởng trợ cấp hàng tháng trong thời gian theo học. Mức trợ cấp bằng 50% tiền công tháng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng làm vận động viên đội tuyển.

đ) Định mức trang phục, dụng cụ tập luyện, thi đấu: theo biểu đính kèm.

2. Chế độ chi khen thưởng lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; mức chi thù lao làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá trên địa bàn tỉnh.

2.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng.

a) Chế độ chi quy định tại khoản 2 điều 1 Quyết định này áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã không thuộc hệ thống các giải thi đấu của quốc gia; các cá nhân làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá trên địa bàn tỉnh, bao gồm thành viên Ban Tổ chức, giám sát, trọng tài chính, thư ký, trợ lý trọng tài, bộ phận y tế, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ, trật tự, nhân viên phục vụ, nhặt bóng.

b) Quy định về áp dụng mức chi tại các giải thi đấu cụ thể:

- Trường hợp toàn bộ kinh phí tổ chức giải thi đấu do ngân sách nhà nước chi, các mức chi quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Trưởng Ban Tổ chức các giải thi đấu quyết định mức chi cho phù hợp, trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

- Trường hợp giải thi đấu tổ chức từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, Trưởng Ban Tổ chức giải thi đấu quyết định chi bổ sung ngoài mức chi tại Tờ trình này cho các đối tượng tham gia giải thi đấu theo thỏa thuận với nhà tài trợ, nhưng mức chi bổ sung không vượt quá 50% mức quy định tại Quyết định này.

- Trường hợp toàn bộ kinh phí tổ chức giải thi đấu do các tổ chức, cá nhân tài trợ, Trưởng Ban Tổ chức giải đấu quyết định mức chi theo thoả thuận với nhà tài trợ.

2.2. Chế độ chi.

a) Chi khen thưởng lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã: theo biểu đính kèm.

b) Mức chi thù lao làm nhiệm vụ tại các giải thi đấu bóng đá:

- Giải thi đấu cấp tỉnh:

+ Trọng tài chính, giám sát, trợ lý trọng tài: Mức thù lao bằng mức chi tối đa bồi dưỡng làm nhiệm vụ giải thi đấu cấp khu vực quy định tại tiết b điểm 2.1.2 khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT, cộng thêm 20.000 đồng/người/trận.

+ Các đối tượng khác: Mức thù lao bằng mức chi tối đa bồi dưỡng làm nhiệm vụ giải thi đấu cấp khu vực quy định tại tiết b điểm 2.1.2 khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT.

- Giải thi đấu cấp huyện: Mức chi thù lao cho các cá nhân làm nhiệm vụ bằng 70% mức chi giải thi đấu cấp tỉnh.

- Giải thi đấu cấp xã: Mức chi thù lao cho các cá nhân làm nhiệm vụ bằng 50% mức chi giải thi đấu cấp tỉnh.

Điều 2.

1. Các nội dung chi đối với vận động viên, huấn luyện viên, các giải thi đấu thể thao thuộc hệ thống giải thi đấu quốc gia chưa quy định tại điều 1 Quyết định này áp dụng theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước (Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTB&XH-UBTDTT ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Thể dục Thể thao về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên; Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Bộ Tài chính, Ủy ban Thể dục Thể thao quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao; Thông tư liên tịch số 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 15/11/2004 của Bộ Tài chính, Ủy ban Thể dục Thể thao, Quyết định số 45/2005/QĐ-UBND ngày 07/07/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao).

Đối với vận động viên lập thành tích tại các cuộc thi đấu vô địch quốc gia, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, các cuộc thi đấu vô địch trẻ quốc gia: Mức chi tiền thưởng cụ thể do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định trong phạm vi dự toán kinh phí được giao và đảm bảo không vượt mức chi tối đa theo quy định của Trung ương (Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTB&XH-UBTDTT).

2. Khuyến khích các đơn vị quản lý, sử dụng huấn luyện viên, vận động viên khai thác các nguồn thu hợp pháp để bổ sung thêm tiền công, tiền thưởng, trợ cấp khám chữa bệnh, tại nạn lao động và các chế độ khác đối với huấn luyện viên, vận động viên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 41/2001/QĐ-CTUBBT ngày 16/7/2001 về việc ban hành mức khen thưởng thành tích thi đấu các giải thể thao do cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức, Quyết định số 2341/QĐ-CTUBBT ngày 19/9/2001 về việc mức chi khen thưởng thành tích thi đấu tại giải quốc gia của các đội bóng đá tỉnh, Quyết định số 2797/QĐ-CTUBBT ngày 28/10/2003 về việc quy định tạm thời chế độ, chính sách ngành thể dục thể thao, Quyết định số số 601/QĐ-CTUBBT ngày 25/02/2004 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2797/QĐ-CTUBBT ngày 28/10/2003, Quyết định số 3825/QĐ-CTUBBT ngày 03/9/2004 về việc điều chỉnh mức chi khen thưởng thành tích thi đấu tại giải quốc gia của các đội bóng đá tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 
BIỂU CHI TIẾT CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC, DỤNG CỤ TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh)

 

STT

Bộ môn

Trang phục, dụng cụ

VĐV tuyển

VĐV trẻ

Học sinh năng khiếu

Giáo viên, HLV, HDV

1

Bóng đá

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/đội/năm

2 bộ/đội/năm

1 bộ/đội/năm

 

Giầy bata

6 đôi/ người/năm

5 đôi/ người/năm

4 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

Giầy da tập

3 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

1 đôi/người/năm

Giầy da, tất thi đấu

3 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

 

Găng tay thủ môn tập luyện

4 đôi/ người/năm

3 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

 

Găng tay thủ môn thi đấu

3 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

 

Bọc ống chân

2 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

1 đôi/người/năm

Bóng da tập

60 quả/đội/năm

50 quả/đội/năm

50 quả/đội/năm

 

Bóng da thi đấu

4 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

 

2

Bóng rổ

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/ năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/đội/năm

2 bộ/đội/năm

1 bộ/đội/năm

 

Giầy thi đấu

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

 

Giầy tập chuyên dụng

2 đôi/ người/năm

2 đôi/ người/năm

1 đôi/ người/năm

 

Bóng da tập

25 quả/đội/năm

20 quả/đội/năm

20 quả/đội/năm

 

Bóng da thi đấu

5 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

 

3

Bóng chuyền

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/đội/năm

2 bộ/đội/năm

1 bộ/đội/năm

 

Giầy thi đấu

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

 

Giầy tập

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Băng bảo vệ gối

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

 

Bóng da tập

30 quả/đội/năm

25 quả/đội/năm

20 quả/đội/năm

 

Bóng da thi đấu

5 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

4 quả/đội/năm

 

4

Điền kinh

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/ năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Giầy bata

6 đôi/người/năm

5 đôi/người/năm

4 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Giầy đinh tập

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

 

Giầy đinh thi đấu

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

 

5

Cầu lông, Quần vợt, Bóng bàn

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/2năm

1 bộ/người/2năm

1 bộ/người/2năm

1 bộ/người/2năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Giầy tập ch. dụng

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

Giầy thi đấu

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

 

Lưới đan vợt

12 sợi/người/năm

8 sợi/người/năm

6 sợi/người/năm

2 sợi/người/năm

Cầu tập

60quả/người/tháng

40quả/người/tháng

30quả/người/tháng

 

Cầu thi đấu

20quả/người/giải

10 quả/người/giải

10 quả/người/giải

 

Vợt tập

2 cây/người/năm

1 cây/người/năm

1 cây/người/năm

1 cây/người/năm

Vợt thi đấu

2 cây/người/năm

1 cây/người/năm

1 cây/người/năm

 

Mặt vợt (bbàn)

4 cái/người/năm

4 cái/người/năm

4 cái/người/năm

2 cái/người/năm

Bóng tập (b. bàn)

40quả/người/tháng

30quả/người/tháng

30quả/người/tháng

 

Bóng thi đấu (bbàn)

10 quả/người/giải

10quả/người/giải

10quả/người/giải

 

Bóng tập (q.vợt)

15quả/người/tháng

10quả/người/tháng

10quả/người/tháng

 

Bóng thi đấu (qvợt)

5 quả/người/giải

5quả/người/giải

5quả/người/giải

 

6

Võ thuật

Quần áo ngắn

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/ năm

Giầy bata

4 đôi/người/năm

3 đôi/người/năm

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Giầy tập ch. dụng

2 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

Võ phục tập luyện

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Võ phục thi đấu

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Sơ mi gối

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Bảo hộ tay chân

2 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Cuky (bảo vệ)

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

 

Vợt đá (kép,đôi)

10 bộ/đội/năm

10 bộ/đội/năm

10 bộ/đội/năm

 

Dây nhảy

10 sợi/đội/năm

10 sợi/đội/năm

10 sợi/đội/năm

 

Giáp + nón (Bộ)

10 bộ/đội/năm

10 bộ/đội/năm

10 bộ/đội/năm

 

Bao tay

2bộ/người/năm

1bộ/người/năm

1bộ/người/năm

 

Bảo hiểm răng

1 cái/người/năm

1 cái/người/năm

1 cái/người/năm

 

Băng thun

3 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

 

7

Cử tạ, Thể hình

Găng tay

2 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

 

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/ năm

Quần áo thi đấu

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

Giầy bata

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Giầy thi đấu c.dụng

2 đôi/người/2 năm

1 đôi/người/2năm

1 đôi/người/2năm

 

Bao tay

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

Dây lưng c.dụng

1 sợi/người/năm

1 sợi/người/năm

1 sợi/người/năm

 

Dầu bóng

1 chai/người/giải

1chai/người/giải

1chai/người/giải

 

Băng gối

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

Băng cổ tay

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

8

Bơi, lặn

Quần áo ngắn

4 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

Giầy bata

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Quần bơi tập

4 cái/người/năm

3 cái/người/năm

4 cái/người/năm

 

Quần bơi thi đấu

3 cái/người/giải

2 cái/người/giải

2 cái/người/giải

 

Kính bơi

2 cái/người/năm

1 cái/người/năm

2 cái/người/năm

 

Khăn lông (loại lớn)

4 cái/người/giải

4 cái/người/giải

4 cái/người/giải

2 cái/người/giải

Vòi hơi chân vịt

3 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

9

Đua thuyền

Quần áo ngắn

3 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

3 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

Quần áo dài

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/năm

1 bộ/người/ năm

Giầy bata

3 đôi/người/năm

3 đôi/người/năm

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Quần áo thi đấu

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

 

Bao tay

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

2 bộ/người/năm

 

Bao gối

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

 

Khăn lông (loại lớn)

1 cái/người/giải

1 cái/người/giải

1 cái/người/giải

 

10

Xe đạp

Nón tập

3 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

Quần áo thi đấu

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

1 bộ/người/giải

 

Giầy thi đấu

1 đôi/người/giải

1 đôi/người/năm

1 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Giầy bata

3 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Nón chuyên dụng

3 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

2 cái/người/năm

Găng tay

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

 

Kính chuyên dụng

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

2 đôi/người/năm

Bình đông

1 cái/người/năm

1 cái/người/năm

1 cái/người/năm

 

Xe đạp

1 chiếc/người/năm

1 chiếc/người/năm

1 chiếc/người/năm

 

11

Các loại dụng cụ thiết bị khác

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trang bị bổ sung hàng năm theo đặc thù các loại hình, từng môn thể thao

 

 

MỨC CHI KHEN THƯỞNG CÁC GIẢI THỂ THAO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh)

 

I. GIẢI CẤP TỈNH

ĐVT: đồng

Số TT

Loại hình/Bộ môn

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải phong cách, khuyến khích

A

GIẢI VÔ ĐỊCH

 

 

 

 

I

CÁC MÔN TẬP THỂ

 

 

 

 

1

Bóng đá

 

 

 

 

 

Bóng đá sân lớn

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

 

Bóng đá trong nhà

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

2

Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

3

Bóng chuyền bãi biển

700.000

500.000

400.000

300.000

4

Giải cá nhân xuất sắc từng nội dung các môn thể thao tập thể : 300.000 đồng/nội dung/giải

II

CÁC MÔN CÁ NHÂN

 

 

 

 

1

Điền kinh, Bơi lặn

 

 

 

 

 

Cá nhân từng nội dung - cự ly

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Cá nhân toàn năng

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Đồng đội tiếp sức

400.000

300.000

200.000

150.000

 

Đồng đội

600.000

400.000

300.000

200.000

 

Toàn đoàn

800.000

600.000

400.000

300.000

2

Các môn cờ

 

 

 

 

 

Giải đơn

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Giải đồng đội

500.000

300.000

200.000

150.000

 

Giải toàn đoàn

800.000

600.000

400.000

200.000

3

Các môn võ thuật

 

 

 

 

 

Cá nhân đối kháng

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Thi quyền cá nhân

200.000

150.000

100.000

50.000

 

Thi quyền đồng đội

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Đồng đội đối kháng

400.000

300.000

200.000

150.000

 

Giải toàn đoàn

800.000

600.000

400.000

200.000

4

Các môn đua thuyền hiện đại

 

 

Từng nội dung, cự ly

500.000

300.000

200.000

100.000

 

Toàn đoàn

1.000.000

700.000

500.000

200.000

5

Các môn thể thao khác

 

 

 

 

 

Giải đơn, giải đôi

400.000

300.000

200.000

100.000

 

Giải đồng đội

500.000

300.000

200.000

100.000

 

Giải toàn đoàn

800.000

600.000

400.000

200.000

B

GIẢI TRẺ

 

 

 

 

I

CÁC MÔN TẬP THỂ

 

 

 

 

1

Bóng đá:

 

 

 

 

 

Bóng đá sân lớn

3.000.000

2.000.000

1.500.000

800.000

 

Bóng đá trong nhà

2.000.000

1.500.000

8.000.000

400.000

 

Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng

1.000.000

800.000

500.000

300.000

2

Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném

1.500.000

1.000.000

700.000

400.000

3

Bóng chuyền bãi biển

500.000

400.000

200.000

100.000

4

Giải cá nhân xuất sắc từng nội dung các môn thể thao tập thể : 200.000 đồng/nội dung/giải

II

CÁC MÔN CÁ NHÂN

 

 

 

 

1

Điền kinh, Bơi lặn

 

 

 

 

 

Cá nhân từng nội dung - cự ly

200.000

150.000

100.000

50.000

 

Cá nhân toàn năng

200.000

150.000

100.000

50.000

 

Đồng đội tiếp sức

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Đồng đội

500.000

300.000

200.000

150.000

 

Toàn đoàn

600.000

400.000

300.000

200.000

2

Các môn cờ

 

 

 

 

 

Giải đơn

200.000

150.000

100.000

50.000

 

Giải đôi

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Giải đồng đội

400.000

250.000

150.000

100.000

 

Giải toàn đoàn

600.000

400.000

300.000

150.000

3

Các môn võ thuật

 

 

 

 

 

Cá nhân đối kháng

200.000

150.000

100.000

50.000

 

Thi quyền cá nhân

150.000

100.000

70.000

50.000

 

Thi quyền đồng đội

250.000

150.000

120.000

100.000

 

Giải đồng đội đối kháng

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Giải toàn đoàn

600.000

400.000

300.000

150.000

4

Các môn đua thuyền hiện đại

 

 

 

 

 

Từng nội dung, cự ly

400.000

200.000

100.000

50.000

 

Toàn đoàn

800.000

600.000

400.000

200.000

5

Các môn thể thao khác

 

 

 

 

 

Giải đơn, giải đôi

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Giải đồng đội

400.000

250.000

150.000

100.000

 

Giải toàn đoàn

600.000

500.000

300.000

200.000

C

HỘI THI, HỘI THAO, HỘI DIỄN VÀ CÁC MÔN THỂ THAO DÂN TỘC, TRUYỀN THỐNG

1

Các môn cá nhân

 

 

 

 

 

Giải đơn, giải đôi

300.000

200.000

150.000

100.000

 

Đồng đội, Kéo co

400.000

250.000

150.000

100.000

2

Các môn tập thể

 

 

 

 

 

Bóng đá trong nhà

1.500.000

1.000.000

600.000

400.000

 

Bóng đá sân lớn

2.000.000

1.500.000

1.000.000

600.000

 

Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném

1.000.000

600.000

500.000

300.000

 

Giải toàn đoàn

2.000.000

1.500.000

1.000.000

700.000

D

GIẢI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG

 

 

 

 

Từng cự ly

3.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

 

Đua, lắc thúng, chèo thúng

500.000

400.000

300.000

200.000

 

Toàn đoàn

2.000.000

1.500.000

1.000.000

800.000

II. GIẢI CẤP HUYỆN : Áp dụng mức chi bằng 70% mức chi giải cấp tỉnh

III. GIẢI CẤP XÃ : Áp dụng mức chi bằng 50% mức chi giải cấp tỉnh

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi