Kết luận 29-KL/TW thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BAN BÍ THƯ
-------

Số: 29-KL/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2012

 

 

KẾT LUẬN

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA VIII VỀ VIỆC MUA VÀ ĐỌC BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG

 

Sau khi xem xét Tờ trình về việc kết luận Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Tuyên giáo Trung ương (Tờ trình số 95-TTr/BTGTW, ngày 30-5-2012 và Báo cáo số 103-BC/BTGTW, ngày 19-6-2012); ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư đã kết luận như sau:

1- Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng các địa phương đã từng bước đi vào nền nếp. Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị - văn hóa, góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Báo, tạp chí của Đảng đã trở thành một tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chưa quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 11-CT/TW; còn xem nhẹ việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, thậm chí sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí sai mục đích; số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng có xu hướng giảm. Nội dung và hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng tuy có cải tiến nhưng chưa thật hấp dẫn, chưa thu hút được độc giả, nhất là độc giả trẻ trong bối cảnh cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí hiện nay. Công tác tuyên truyền hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa được tiến hành thường xuyên.

2- Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự bùng nổ thông tin; các thế lực phản động, thù địch tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Internet để chống phá Đảng, Nhà nước thì việc chủ động thông tin, định hướng dư luận thông qua các báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản là rất quan trọng. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan báo chí của Đảng tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nội dung này. Mỗi tổ chức đảng và đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Đảng.

- Các cơ quan báo chí của Đảng phải tích cực, đổi mới nâng cao không ngừng chất lượng cả về nội dung và hình thức báo, tạp chí theo hướng thiết thực hơn, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản phải phấn đấu xứng đáng là lực lượng nòng cốt, ngọn cờ chính trị, lý luận của Đảng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa; là tài liệu cho các cấp ủy và cán bộ, đảng viên nghiên cứu học tập, vận dụng trong công tác. Thông tin trên báo, tạp chí của Đảng phải nhanh nhạy, chính xác, tăng cường các thể loại chính luận, phân tích thấu đáo, khách quan; định hướng, luận giải có sức thuyết phục và tính chiến đấu các vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra; chủ động thông tin, phản ánh quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh kiên quyết với các tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội; phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các lực lượng thù địch. Coi trọng việc biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay của các tập thể và cá nhân. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội, nâng cao vị thế báo, tạp chí của Đảng trong xã hội và độc giả, nhất là độc giả trẻ.

- Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng; có giải pháp hữu hiệu để tăng lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Theo dõi, cổ vũ việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc, biểu dương những đơn vị làm tốt; kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai quy định. Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam phải làm tốt nhiệm vụ chủ lực phát hành báo, tạp chí của Đảng, với phương châm kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

3- Về chính sách bảo đảm cho việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII.

- Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng địa phương; trình Ban Bí thư xem xét trong tháng 12-2012.

- Đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc đưa Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí được hưởng chính sách hỗ trợ thông tin báo chí phục vụ miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; bổ sung Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí được hưởng quy chế của đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích theo Nghị định số 31/2005/NĐ-CP, ngày 11-3-2005 của Chính phủ; tạo điều kiện để ngành Bưu chính được tiếp tục hưởng hỗ trợ của Nhà nước về dịch vụ công ích trong công tác phát hành báo chí công ích thời gian tới.

4- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và các cơ quan liên quan định kỳ báo cáo Ban Bí thư về tình hình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
Cơ quan ban hành: Ban Bí thư Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 29-KL/TW Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kết luận Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 25/08/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!